Peter Kromans Familietræ

Maren Laursdatter1756

Name
Maren Laursdatter
MarriageAnders AndersenView this family
1710
Birth of a son
#1
Laurs Andersen
June 23, 1720
Birth of a son
#2
Peder Andersen
November 29, 1722
Death June 7, 1756
Shared note: Der findes desværre ingen kirkebog for dette tidspunkt. Men det kan af skiftet læses at hun kom ulykkeligt af dage i gårdens brønd 2. pinsedag 1756
Skifte June 9, 1756 (2 days after death)
Shared note:

Transkribering af skiftet: Anno 1756 d. 9. Juni, blev på Herskabet deres exelence Høj Velbaaren Hr General løjtnant og Kammer Herre (Grunes Vegne føre lovlig Registring i Stærboen efter Peder Hansens hustru i Skovbye Sl: (salig) Maren Lauridsdatter som ved ulykkelig hændelse druknede i gårdens brønd i haven 2. Pinsedag sidst Omtrent I Solbierg udi overværelse Af enke manden bemelte Peder Hansen og tvende mænd Christen Hansen og Hans Knudsen Husmænd i bemelte Skovbye Saaledes Som følger I den Store Stue 1 fyr halv Sengested og der udi 1 hvid og blaastribet overdyne 1 hvid linnet underdyne 1 linet blaastrive hovedyne 1 par blaagarn lagen 1 dit sengested og der udi 1 hvid og sort strive ullen overdyne 1 linnet blaaestrive underdyne som enke manden sagde ikke var ham tilhørende 1 hvid ullen dyne som er strivet med røt og grønt 1 gl. linnet underdyne 1 linnet hove pude 1 dito blaastrive 1 dito ullen gronstive 1 par blaaegarns lagen 1 stort ege skab 1 fyr bord med en skufe udi 1 fyr benk 1 ege kirste og der udi er konnes klæder 1 gl. hvid linnet trøje 1 rød (sazset ) trøje 1 1 (nistere sazses) trøje 1 gl. sort læde trøje 1 blaa vadmels skiørt 1 gl. sort vadmels kiordel 1 gl. graa vadmels skiørt 1 hvid vadmels klo… 1 hvid vadmels skiørt 1 nyt fyer skab fouden laas og hænger 1 gl ege skab 1 fyer halv kiste 2de gl. Rocker (x) 3 halm grye kurver 5 gl. hør hegler 1 gl. (x) 2 pibe hoveder 1 stor (sig) bytte 1 liden træbytte 1 mangelfiel 1 deygtrug 1 gl. sæck I den Store Stue 1 fyr halv Sengested og der udi 1 hvid og blaastribet overdyne 1 hvid linnet underdyne 1 linet blaastrive hovedyne 1 par blaagarn lagen 1 dit sengested og der udi 1 hvid og sort strive ullen overdyne 1 linnet blaaestrive underdyne som enke manden sagde ikke var ham tilhørende 1 hvid ullen dyne som er strivet med røt og grønt 1 gl. linnet underdyne 1 linnet hove pude 1 dito blaastrive 1 dito ullen gronstive 1 par blaaegarns lagen 1 stort ege skab 1 fyr bord med en skufe udi 1 fyr benk 1 ege kirste og der udi er konnes klæder 1 gl. hvid linnet trøje 1 rød (sazset ) trøje 1 1 (nistere sazses) trøje 1 gl. sort læde trøje 1 blaa vadmels skiørt 1 gl. sort vadmels kiordel 1 gl. graa vadmels skiørt 1 hvid vadmels klo… 1 hvid vadmels skiørt 1 nyt fyer skab fouden laas og hænger 1 gl ege skab 1 fyer halv kiste 2de gl. Rocker (x) 3 halm grye kurver 5 gl. hør hegler 1 gl. (x) 2 pibe hoveder 1 stor (sig) bytte 1 liden træbytte 1 mangelfiel 1 deygtrug 1 gl. sæck 1 gl. mad kurv I den anden stue

1 halv fyer sengested og der udi 1 blaae strivn linnet over dyne 1 dito underdyne 1 blaaestrivn ullen underdyne 1 dito sort strivn 1 blaae strivn linnet hovedyne 1 linnet hove pude 1 graa strivn linnet hove pude 1 læres hove pude 1 par blaagarn lagen 1 ege bord med fyr skab under 1 fyr gaase benck 1 ege benck 3 gl stole med halm bunde udi 1 mælcke bøtte 1 gl. puster 1 jern gryde paa 4 kander 1 ild skuffe og klemer 1 gl halm kaald kurf 1 lille fyedfad 3 træd tallerkner 1 jern lyse kløve ? 1 blick dørslav 4 stk jern gryd krogge 1 jern pande og (x) 1 tørve spand 1 (x) 1 træd potte og et beger 1 gl. blaa hønde (x) i den tredje stue 1 jern biilegger 1 lille fyr (bord) 1 fyr bench 1 fløde bytte 1 gl stol med halm bunde udi 4 stk store sigbytter 18 mindre dito 1 par gl karder udi et kammer 4 stk heele øll tønder 1 halv dito 2 (x) 1 træd øll trægt 1 lille ørballe udi brygger huset

1 kaaber kiedel paa fierringer 1 gryde til 2 kander 1 halv øll tønde 1 lægdel ? 1 stort kar at brygge udi 1 urte skaal 1 gl fyr tønde 2 stande tønder (x) 1 malcke bøtte 1 gl bøyge trug 1 hand qværn med til behør 1 gl ege benck 4 stk gl sæcke 2 vandspande 1 ørre balle 3 par blaagarns lagen

paa loftet

2 ege tønder 1bøyge tønde 3 stk fyr tønder 3 stk gl sold 1 stor bøtte I den store stue var tvende kister dend ene til hørte tieneste drengen Hans Hansen og tienste pige Karen Henricks Daatter den anden kiste (x) har og den denne arfving Peder Andersen som tiner Niels Holst i Bogense lige saa enn fyr kiste i samme stue gaardens besetning og redskab 1 sort hest 7 aar gammel 1 brunt dito 5 ----- 1 brunt dit 7 --- 1 black dito 7 --- 1 brunt (x) hest 10 - 1 sort (x) koe 10 - 1 dito 3 --- 1 blacke 7 ---- 1 black (x) 7 -- 1 sort grimm 15 --- 1 sort blæse 6 --- 1 sort rycke 7 - 1 sort (x) 6 --- 1 sort brogede 9 stk gl. faar med 4 læm 4 faar med lam 6 dito uden 1 gl søe med 4 grise 4 stk unge svin 3 gl. giæs og en gaas med 8 unger nu udi gaarden 1 god beslagen vogn 1 dito 2 par høeharver 2 (x) der til 2 møyfinle 1 ploug med til behør 1 otte (x) harve 1 gl dito 2 par stavtrod og puder der til 1 slive steen med trug der til 1 slive kniv og kieste Hvor ved denne forretning for denne (x) sluttes til 30 dagen da skiftet nermere bliver at fortage J. Jørgensen Christen Hansen Hans HKS Knudsen

(x) Dagen dend 7de Juli 1756 er skiftet efter loven foreta- get I overværelse af 2de mænd Guldbrand Green og Henrick Jørgensen begge i Skovbye Enke manden Peder Hanse, som hafde ladet hans Stif Søn Peder Andersen der tiener i Bogense denne Skifte sam- ling bekientgiøre lige som og Skifte forvalteren har skrefet til Cronborg til dend anden Søn Lars Andersen der tiener Deres Excellense Hr. General Lieutnant og Kammer Herre Gruner for Kusk hvilke tvende ere dend af døde deres Sal. Moder Maren Lauridt Datters eneste Arfvinger og begge myndige hvor paa vurderingen ved fomt. tvænde mænd ere satte og ved Registreringen andført som Passeret den 9de Juni sidst hvorefter Enke manden med alvorlig- hed videre endnu andført og vurderet er I rente penge eller tilstaaende som kunde være udlaant eller i andre maader komme ham til gode hvor til hand svarede nej. Men (x) beklage sig at være i gield som hans gaard for nogle aar er af brent for hvis op bygning hand har haft megen bekostelighed, har han der til Sambt formedels qvægsye maatter forbruge 40 Rkr. Som hans Stif søn Lars Andersen der nu tiener paa Cronborg hammen i forvaring her leveret Som ham kiender sig pligtig at betale og der for føres boen til udgift Enke mandens Søster i Eilbye (x) der har haft til Egte Rasmuss: i Eilbye har for berørte tilfulde laant ham som hand ligesaa er pligtig at betale Hand skylder for tiende Salt og Hørfrø i Bogense gaardens brøst feldighed som nøye blef efter seet var ny vindere paa tømmer Tag der (x) løn med et stokke huus fattes vesten i gaarden omtrent paa 10 fag som hand af fornødenhed maa have op bygte til korn foders Confervation som Herskabet med føye kunne paastaae udlæg for mens i henseende at Peder Hansen Sl. Hustrues arfvinger forbie- gaaes sammen denne gang Indtil mand har ført deres betenkniger i fald de sig vil indfinde endnu bliver boen til indtegt at beregne det i marken værende korn end skiønt samme vel ikke ville blive tilstrækkelig til gaardens udgifter i til kommende aar. Saa som Kongl. skatter Herskabets af gift (x) og sæde korn folke løn og saa videre Og da haver foret. mænd i denne Dag væred i Marken samme korn saaledes efter seet

i Rug marken kaldes Kalte biergs marken 14 stk som er saaed 6 (x) 4 (x) Rug udi hvis af grøde 1 stk til Ertner Saaed 6 (x) … 6 stk Haure Saaed ….. udi Byg marken kaldes Pytte Marken 5 stk Jord Saaed 20 (x) byg andseet for 5…. 9 stk Jord besaaed med 5 bleed korn anseet at blive give 2 smaastøkker jord endnu saaed med 6½ (x) haur anseet til 3 (x) Én liden (lykke) ved gaarden stykke besaaend med 4 skp havre vuderet 1 (x) 4 skp. a (x) 6 stk Bog bog hvede Jord besaaed med 9 skp anseet til 4 (x)

I det øfrige blef af Enkemanden tilkiende gives det hand self har væred engang i Bogense for at give bemt. Peder Andersen denne Skifte Samling til kiende, men svarede hand kunde ikke komme Siden hand skulle skove for hans hos bund 2den gang sendte Enke manden bud til Peder Andersen med Albert Pedersens kone her i byen, Endeligen har Enke manden i denne dag haft sin dreng i Bogense hos Peder Andersen i samme ærende og end skjøndt dren- gen saa karlen og søgte at faa ham i tale skjulte Peder Andersen sig for ham Saa i henseende denne Peder Andersen udeblivelse blef Skiftet for fløt til Slutning i 14 dage til dend 21 Juli førstkommende formiddag klokken 8 Peder PHS Hansen

Guldbrand Greve H.J.S. Jørgensen Til skiftets endelig slutning bedrager sig det for her anførte korn som staar paa marken efter capitels kiøbet Qveg og bester med anden boehave summa Summarum

Der imod er boens besveringer og ud udgift gaardens besetning efter dets hart korn og Kongl: Allernaadigst lov og forordninger 6 Bester af 10 1 beslagen vogn 1 ferrets (x) 1 harve 1 plov med (x) (x) Rug a 2 (x) 1p Ertner 4 skp a 1 p .. Byg 4 Bleed korn Hafre Kogl: Skatter for et aar da ald gaardens ind auling er beregnet til indtægt denne Juli qtal October qtal Skatter og Skatte korns Peneg som ey Endnu vides hvad bliver bliver Herskabet (x) Januar qtal April qtal Herskabets landgilde til Martini huus holdingens æde korn for Bonden og hans tienste folk et aar omkring rug 20 …. Byg til malt meel og gryn haure til bester og gils Bog Hvede adskillige udgifter til Salt tiere Jern slagte (x) og Sviin (x….x) til at slagte Den foranførte gaards brøstfeldighed folke løn 1 Karl for et Aar 1 Pige 1 Dreng Skifte sall: Skriver løn og Stemplet papir til skifte breved vognliie til og fra Skifte Stædet i alt Summa Som Saaledes overgaar boens indtegt saa ey videre er til den anførte gield hans Stif Søn Lars Andersen Kirsten i Eilbye Bødkeren i Ore for arbeide gield til Kiøbmanden i Bogense for tirre Salt og Hørfrø Den Sl. Kones begravelses bekostning Enke manden lige der imod Paa saadan maade bliver gielden meere end boens midler 104 (x) 1 p. 12 (x) der mest maatter her ved Skifte Retten tvænde mænd Guldbrand greve som tillige med Jørgen Rasmussen Madrup i Skovbye hafte væren i Bogense hos Peder Andersen med én advarsel fra Skifte Retten det hand sig til denne sam- ling I Dag skulle indfinde hvilken Skriftelig advarsel følger orginal Skifte breved Velagte Peder Andersen Tiende Sr. Niels Holst i Bogense Ihvorvel det er Eder ved mange omstendigheder baade ved Eders Stif fader Peder Hansen i Skovbye og hans sende bud betimet giort saa vel Eders Sl. Moder Ma- ren Laurits Daatter Dødelig afgang sidst afvigte anden Pinde dag Som og at Skifte efter hende blef forretaget i Sterboen dend 7 Juli sidst efter at Registring straz efter Døds faldet var paa fult skal i dag ved (x) (x)………………….(x) for at møde ved Skiftet berørte 7 Juli til hinder og op hold samt Sterboen til bekostning hvor over ing her ved som Skifte forvalter vil love eder vide at Skiftet ere op- tagen til Endelig Slutning til onsdagen den 21 Juli først kommende ag om i foruden haver noget ved Skiftet at erindre i da Ecke hos mig vil indfinde skal i udi alle maader veder fares hvad ret (x) Som ere værende tvende mænd eder for kynder eller i fraværelse foredes Hos Bonde Sr. Niels Holst som somer saa goed og beretter Eder Ind bemt. Særsløf dend 12 Juli 1756 Dend 12te Juli 1756 er dette forkyndet for Peder Andersen Guldbrand Greve Jørgen Rasmussen og berettede Guldbrand Greve det foret Document blef Peder Andersen forkyndet som i gaar var 8te dage der gaf til svar hand ville tale med sit Herskab saa og at hand ville talle med hans Stiffader Peder Hansen og af giøre de ting I mindelighed her ved forretningen indfant Peder Andersen sig ikke alt saa var ej videre at fore tage end Herskabet bliver forsikret for deres Prententioner i alt hvis for her er Speci- ficered og ført boen til indtegt Enke manden beta- ler dend øvrige gield Skiftest bekostning i almindelig- hed hvor ved dette Skifte er bragt til Ende med Reservation om Arfvingerne skulle ind finde sig med Arfen Pretentionel bør de og betale deres andel af gielden. Sterboen den 21 Juli 1756

Family with Anders Andersen - View this family
husband
herself
Marriage: 1710Sandager, Fyn, Denmark
11 years
son
2 years
son
Family with Peder Hansen - View this family
husband
herself