Peter Kromans Familietræ

Hans Peter Linaae (Hans Pedersen fra Linå)Age: 54 years17781832

Name
Hans Peter Linaae (Hans Pedersen fra Linå)
Birth June 26, 1778 34 29
Birth of a brotherSøren Pedersen
April 8, 1781 (Age 2 years)
Death of a brotherSøren Pedersen
October 31, 1781 (Age 3 years)
Death of a motherAnne Marie Sørensdatter
October 31, 1781 (Age 3 years)
Marriage of a parentPeder Pedersen LotterupDorthe JacobsdatterView this family
November 14, 1782 (Age 4 years)
Birth of a half-sisterAnne Marie Pedersdatter
July 4, 1784 (Age 6 years)
Census July 1, 1787 (Age 9 years)
Shared note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Peder Pedersen Lotterup - Husholdning

Peder Pedersens Lotterups familie i 1787 Linaa, Gjern

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Peder Pedersen Lotteruphead43Gift
Dorthe Jacobsdatterhustru31Gift
Hans Peter Linaae (Hans Pedersen fra Linå)søn9
Anne Marie Pedersdatterdatter2

Birth of a half-brotherJacob Pedersen
October 11, 1789 (Age 11 years)
Birth of a half-sisterInger Pedersdatter
July 24, 1791 (Age 13 years)
Birth of a half-brotherAnders Pedersen
about 1794 (Age 15 years)
MarriageAnne PedersdatterView this family
September 8, 1805 (Age 27 years)
Birth of a son
#1
Frederik Hansen
November 21, 1805 (Age 27 years)
Birth of a daughter
#2
Anne Marie Hansdatter
December 26, 1807 (Age 29 years)

Birth of a daughter
#3
Karen Sophie Hansdatter
September 2, 1810 (Age 32 years)
Birth of a daughter
#4
Frederikke Hansdatter
September 25, 1814 (Age 36 years)
Death of a fatherPeder Pedersen Lotterup
November 8, 1825 (Age 47 years)
Fadder
Fadder til Maren Andersdatter
May 21, 1829 (Age 50 years)
Death of a wifeAnne Pedersdatter
April 24, 1832 (Age 53 years)
MarriageKaren NielsdatterView this family
June 24, 1832 (Age 53 years)
Death of a brotherPeder Pedersen
September 27, 1832 (Age 54 years)
Death November 24, 1832 (Age 54 years)
Skifte November 28, 1832 (4 days after death)
Shared note:

Se i indekset bagest i skifteprtotokollen for yderligere henvisninger

Transkription af Hans Peter Linaae's skifte:

Image 326 Aar 1832 Onsdagen den 28. November anmeldte Karen Nielsdatter at hendes Mand Huusmand Hans Peter Linaae af Windekilde ved døden er afgaaet i Mandags den 26. dennes og efterladende sig følgende i ægteskab med hans forhen afdøde Hustru Ane Pedersdatter sammenavlede Børn. 1.en Søn Frederik Hansen, 26 aar gammel tjener på Høve Mølle 2.en Datter Anne Marie Hansdatter, 24 Aar gammel tjener paa Adelersborg 3.en Datter Karen Sophie Hansdatter, 21 Aar gammel tjener ligeledes paa Adelersborg 4.en Datter Frederikke Hansdatter, 17 Aar gammel tjener paa Egemarke Den afdødes sidste Ægteskab med den efterlevende Enke er uden Børn. Enken tilkyndiger at den afdøde er død af smitsom Sygdom. Begravelses Seddel blev meddeelt. Løschau

Image 327 Aar 1832, Tirsdagen den 4 December om Eftermiddagen kl 2 mødte Forvalter Løschau af Windekilde som tilskikket Skifteforvalter for Adelers- borg Gods i et Huus i WIndekilde Bye hvor fæsteren af samme Huusmand Hans Peter Linaae ved Døden er afgaaet den 26. i f.M. efter, skeet An- meldelse, for der at foretage Registrering og Vurderingsforretning til nærmere paafølgende Skiftebehandling efter bemeldte Afdøde. Enken Karen Nielsdatter var nærværende ved Forretningen, og havde tiltaget som sin Laugværge Huusmand Mads Nielsen af Ordrup. Den Afdødes Arvinger blev anmeldt at være følgende i Ægteskab med hans forhen afdøde Hustrue Ane Pedersdatter sammenavlede Børn, neml: 1. en Søn Frederik Hansen, 26 Aar gammel tjener paa Høve Mølle 2. en Datter Anne Marie Hansdatter, 24 Aar gammel tjener paa Adelersborg 3. en Datter Karen Sophie Hansdatter, 21 Aar gammel ligeledes tjenende paa Adelersborg. 4. en Datter Frederikke Hansdatter, tjener på Egemarke Frederik Hansen var mødt paa egne Vegne og blev tillige be- skikket som Værge for sine umyndige Søstre, da hans Morbroder og forhen beskikkede Tilsynsværge Møller Jens Pedersen i Høve er syg og sva- gelig og derved forhindret fra at overtage Værgemaalet. Som Vurderings og Vitterlighedsmænd havde Skifteforvalteren tiltaget Sognefoged Henrik Larsen af Weddinge og Bond(e)mand Peter Lar- sen her af Byen, der begge blev betydede at de havde at ansætte Stervboets Eiendeele, til sand Værdie efter deres Samvittighed og bedste Skiønnende saaledes at de saadant kunde bekræfte med Lovens Eed. Skifteforvalteren bemærkede at da den Afdøde er bortdød af smitsom Sygdom saa har Registreringen førend i dag kundet foretages. Derefter blev i samtlige Tilstædeværendes Overværelse fore taget følgende Registrering og Wurdering (Oplistning af effekter i alt værdi 38 - 1- 8)

Paa Skifteforvalterens Opfordring erklærede samtlige Tilstædeværende, at de ikke vidste videre at opgive hverken af Penge eller Værdier som kunde og burde beregnes Boet til Ind- tægt, ligesom de ogsaa samtlige erklærede dem tilfreds med den passerede Vurdering. Vurderingsmændene fremstode derpaa, og bekræftede den afholdte Vurdering saaledes. At vi have ansat dette Stervboes Effecter til sand Wærdie efter vores Samvittighed og bedste Skiønnende, det bekræfte vi herved saa sandt hjelpe og Gud og hans hellige Ord. Henrik Larsen Peter Larsen

Da saavidt var passeret anmeldte Enken at være følgende bortskyldig: (Oplistning af skyldige beløb i alt 2-3-6)

Image 328 Det blev paalagt Enken at være ansvarlig for det registrerede Boe indtil videre Skiftebehandling kan finde Sted, og da ingen af de Tilstedeværende havde videre at fremføre, blev Forretningen sluttet kl 3½, og bekræftet med Under- skrivt. Datum et supra Enken Løschau Karen KND Nielsdatter Frederik Hansen som Laugværge Som Vitterlighedsmænd Mads MNS Nielsen Henrik Larsen - Peter Larsen

Image 336 Aar 1832 Fredagen den 14de December om Formiddagen kl 11 blev holdt Skifteret på Rødegaard af undertegnede Forvalter Løschau som beskikket Skifteforvalter for Adelersborg Gods, i Over- værelse af Vidnerne Sognefoged Henrik Larsen af Weddin- ge og Fuldmægtig Madsen af Windekilde; hvor da blev fore- taget Skiftet efter afgangne Huusmand Hans Peter Image 337 Linaae af Windekilde. Enken Karen Nielsdatter med sin Laugværge Huusmand Mads Nielsen af Ordrup var mødt, den myndige Arving Frederik Hansen var mødt paa egne Vegne og som Værge for sine umyndige Sødskende. (herefter kommer diverse krav fra folk der mener at have tilgodehavender i boet) Ved Skiftet efter den Afdødes første Kone Ane Pedersdatter der blev sluttet den 2de Julii d.A. blev Enkemanden den nu afdøde Hans Peter Linaae crediteret Skiftets Omkostninger 4 rd 4 mk 11 1/4 sk S. og T. (sedler og tegn) hvilke var uafgiorte og hvorfor i Boet ved ovenmeldte Skifteslutning er ankyndiget Udlæg og nu vil blive af dette Boe at udrede. Videre ved foranførte Gield vidste Enken med Laugværge ikke at opgive som paahviler Boet, og da de, saavelsom Værgen Fredrik Hansen, paatog dem at holde Skifte- retten kravesløs og fri for Ansvar, om nogen Fordring imod Formodning seenere skulle forekomme, blev det forbi- gaaet at indkalde Creditorerne overensstemmende med Placa- ten af 26 Octbr 1792. Skiftet blev derefter optaget til Slutning og beregnes som Boets Indtægt: ( i alt 38 rd 4 mk 8 sk) Image 338 (Summa Udgivt (i alt) 38 mk 4 mk 8 sk) Da Udgivt og Indtægt saaledes balancerer bliver intet at arve

Enken formaaede ikke i Dag at betale Skiftets Omkostninger men erholdte Credit saavel paa disse som der for- rige Skiftets Omkostninger tilsammen 7 rd 2 mk 5½ sk S.T. ind- til 1ste Januar 1832. (tilføjet senere: betalt Skifteomkostn.) Enken tilkiendegav at ville betale Gaard- mand Peder Andersen i Riis hans anmeldte Fordring 2 rd 2 mk ST paa Anfordring; det bemærkes at Peder Andersen var tilsagt til at overvære Skiftet men var udeblevet. Værgen erklærede at ville hos sin Stedmoder modtage hans umyndige Søsters Mødrenearv 2 rd 3 mk 6 sk ST, efterhaanden som de Umyndige var samme behøvende. Da ingen havde videre at bemærke blev dette Skifte sluttet kl 2½ Eftermiddag og med Underskrivt bekræftet. Datum ut supra Løschau Karen KND Nielsdatter Som Værge m.f.P. Som Laugværge Frederik Hansen Mads MNS Nielsen m.f.P. Som Widner H Larsen J Madsen

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: July 10, 1770Tvillum, Gjern
10 months
elder brother
2 years
elder sister
2 years
elder brother
2 years
himself
3 years
younger brother
Søren Pedersen
Birth: April 8, 1781 37 31Linaa, Gjern
Death: October 31, 1781Linaa, Gjern
Father’s family with Dorthe Jacobsdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: November 14, 1782Tvillum, Gjern
20 months
half-sister
7 years
half-sister
-21 months
half-brother
5 years
half-brother
Family with Anne Pedersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: September 8, 1805Fårevejle, Vestsjalland, Denmark
2 years
daughter
7 years
daughter
-9 years
son
5 years
daughter
Family with Karen Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: June 24, 1832Fårevejle, Vestsjalland, Denmark
Iver Sørensen + Anne Pedersdatter - View this family
wife’s husband
wife
step-son
… … + Anne Pedersdatter - View this family
wife
step-son