Peter Kromans Familietræ

Knud HansenAge: 63 years18441907

Name
Knud Hansen
Given names
Knud
Surname
Hansen
Birth February 9, 1844 32 32
Census February 1, 1845 (Age 11 months)
Shared note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Knudsen - Husholdning

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Knudsen34Gifthead
Karen Simonsdatter33Gifthustru
Simon Hansen6søn
Sara Hansen5datter
Bodil Cathrine Hansen3datter
Knud Hansen0søn
Karen Jørgensdatter55konens moder

Birth of a brotherRasmus Hansen
about 1846 (Age 22 months)
Birth of a sisterKirstine Hansen
about 1848 (Age 3 years)
Birth of a brotherCarl Hansen
about 1849 (Age 4 years)
Census February 1, 1850 (Age 5 years)
Shared note: 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Knudsen - Husholdning

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Knudsen39Gifthead
Karen Simonsdatter38Gifthustru
Simon Hansen11søn
Sara Hansen10datter
Bodil Cathrine Hansen8datter
Knud Hansen5søn
Rasmus Hansen4søn
Kirstine Hansen2datter
Carl Hansen1søn

Birth of a sisterMarie Hansen
about 1855 (Age 10 years)
FactRasmus Mortensen
September 24, 1875 (Age 31 years)

MarriageHenrikke Amalie HansenView this family
September 28, 1875 (Age 31 years)
Skøde- og Panteprotokol
Knud Rasmussen køber gården af Rasmus mortnsen
September 28, 1875 (Age 31 years)
Shared note:

Retsdagen den 28de September 1875 Læst No 1. Stempel Kr 174 Kjøbecontract. I. Undertegnede Gmd Rasmus Mortensen af Skovby sælger og afhænder herved fra mig og mine Arvinger til Ungkarl Knud Hansen, der er en Søn af Møl- lebygger Hans Knudsen i bemeldte Skovby den mig samme Sted tilhøren- de Gaard med til og Underliggende, der er skyldsat under Matr No 4 af Skovby med Hartkorn - - - - 4 Tdr 2 Skp 2 Fdk ½ Alb. Glskat samt 1/7 Deel af Matr No 44a af Brend- 41 Rdl 7½ ? holt Nymark og Fogense - - - 2¼ - Eiendommen afhændes med de samme Rettigheder og Byr- der, hvormed jeg har eiet den, og forøvrigt paa følgende Betingelser: 1. Med i Salget følger al indvendig og udvendig Besætning, det være sig Møb- ler, Sengeklæder, Uldent og Linned, Kreaturer, Avls og Meieriredsakber, Avl og Afgrøde, Gjødning og Foder, kort sagt, Intet undtaget Andet end det jeg (Sælgeren) reserverer mig som Aftægtstager. 2. Kjøber modtager Eiendommen om 5 ?? Aar fra den 1ste Oktober at regne. Fra dette tidspunkt ?? den i enhver Henseende for hans Reg- ning og Risiko, og han erholder Skjøde på det kjøbte naar han samtidig ?[må være et ord for beviser eller dokumenterer] han har berigtiget Kjøbesummen og forøvrigt opfylder denne Kontrakts Indhold. 3. Kjøberen bliver derfor pligtig at udrede følgende Aftægt til Sælgeren saalænge denne lever: a. Saalænge Sælgeren dermed finder sig tilfreds kan han forlange fri Ophold og Underhold i enhver Henseende, derunder indbefattet Beklædning, hos Kjøberen saaledes som Denne og Familie selv nyde og have. b, Men såfremt det forlanges, er Sælgeren berettiget til udelukkende for sig at benytte som Aftægtsværelse det nuværende Sove- eller Sengekammer, ? har og uhindret Ind- og Udgang til enhver Tid ikke kun for sig selv;men ogsaa for enhver Anden. Ligedan? maae der desuden overleveres ham et passende og ? ? Opbevaringssted med Laas og Lukke til hans Ildebrændsel. Han udtager da af Grundens Løsøre et Komfur, en Kogekakkelovn, et Bord, 3 Stole, en Klædekiste, et Chatol og et Sengested. Endvidere 2 Gryder, en Stegepande, 2 Fade, 4 Tallerkener og 1 Kruus, 1 Kaffekjande, 2 Kaffekopper, 2 ?skaale, 4 Madskaale?, 4 Par Knive og Gafler, 1 Brødkniv, 2 uldne og 3 linneds Dyner, 3 lange og 4 korte Hovedpuder, 3 Par ? og 1 par ? ?, 4 ?klæder, 1 ?, 1 Øltønde, 2 Ølflasker?, 1 ?bøtte, 2 ?bøtter og forøvrigt saadanne Gjenstande, for hvilke han har passende Brug og afbenyttelse. Samtlige de nævnte Gjenstande vedligeholdes af Aftægtsyderen og anskaffes igjen af ham, hvis de skulle tilintetgjøres; men ved Aftægtstagerens Død? falder de igjen tilbage til Aftægtsyderen. c. Kjøberen leverer da til Sælgeren følgende Aftægt:

Daglig fra 1ste Mai til 1ste November, 2 Kander nyrmalket Mælk og den øvrige Tid af Aaret ? en Kande. Aarlig: 20 Pund Rugmeel, 3 Pund Hvedemeel, 12 Pund Malt, 10 Pund Grutte af ?, 3 Pund Gruttemeel, 3 Pund Smør, 3 Pund røget Midtflæsk, 1 levende Lam med Ulden god om Efteraaret, 1 Skp [Skæppe?] Salt, 1 ? god Ost, 12 ? tør Humle, 8 ? Talg?, 12 Skp Kartofler 2 snese ? med 5 Læs forsvarlige Tørv og 2 Læs Brænde, sauget [savet] og hugget samt indsat i det dertil passende indenhus? Rum. Til Beklædning: 8 Alen ?, 5 Alen ?. 5 Alen ? S?vadmels ?, 2 Par nye langskaftede Strømper, en gang for alle leveres 8 gode ?ende Skjorter, 2 Par uldne Undertrøyer. Saalænge ingen Pige holdes maa Aftægtsyderen præstere den fornødne Brygning, Bagning og Vask, samt Pleie og Opvartning, herunder ? Madlavning. Men forlanger Aftægtsnyderen det, ? ?pligtig, at koste og lønne en Pige, som selvfølgelig skal tilbage?, til at offøre [udføre] den fornødne Pleie og Opvartning og får hun derfor Adgang til at brygge, bage og vaske, samt til at benytte de dertil fornødne Kar. Ildebrændselen leveres i alle Tilfælde af Aftægtsyderen. - Efter Aftægtsnyderens Død lader Gaardens Eier denne hæderlig begrave efter Byens Skik og Brug. - Aftægtspræstationerne leveres paa Anfordring som Forudbetaling for 1/4 Aar saafremt ikke anderledes bestemt, og navnlig leveres Ildebrændsel og Beklædningsgjenstandene en Gang aarlig til de almindelige Tider. - d. I Penge erholder Aftægtsnyderen aarlig 40 Kroner, ? [= skriver] fyrretyve Kroner, som leveres med Halvdelen hver 1ste Mai og 1ste November forud for det ? Halvaar. e. I Sygdomstilfælde ? Aftægtsyderen behørig Læge til Aftægtstageren og denne kan forlange 2 Kjøretoure om Aaret paa 4 Miils ?, dog ikke i Høsten og S?tiden. f. Skulde Sælgeren ikke finde sig tilfreds med at tage Aftægt, kan han fraflytte Gaarden og istedetfor Aftægten forlange aarlig 600 Kroner, udover sin ?; der betales som Forudbetaling for et Fjerdingaar. ? staar det ham frit af flytte tilbage igjen og forlange Aftægten leveret efter Kontracten. Ligeledes er Aftægtstageren berettiget til at flytte fra Gaarden og ligefuldt forlange Aftægten leveret og ? [udført Loyalt?] saalænge han bliver i Skovby Sogn, dog Mælken undtaget, dersom han flytter ud af Skovby By, men saalænge han bliver boende i Byen kan han ogsaa forlange Mælken leveret. - Aftægtstageren ? bortfalder i hvert Tilfælde Kosten til Pigen; men hvis han vedbliver at ? Aftægten in Natura, erholder denne Kost med 60 Kroner, tredsindstyve Kroner aarlig forud for et Fjerdingaar. 4. Kjøbesummen berigtiges derved at Kjøberen overtager Sælgerens Eiendoms paahvilende Gjæld til [Gr?kilde og Gyldenstein] Kr. 6587,00 - Anden Tinglyst Gjæld 600,00 - Udsteder en 4% p. A. rentebærende Panteobligation til Sælger 4000,00 ? fire tusinde Kroner - Udbetaler til Sælgerens Børnebørn, navnlig Rasmus Jens? Rasmussen, Maren Marie Rasmussen og Hansine Rasmussen, til hver 2000 Kroner, ? to tusinde Kroner eller ialt seks tusinde Kroner 6000,00 -samt endvidere til ? af ? en forsvarlig Seng og en god Ko, ansat her til ialt 750,00 af det Beløb som bliver at indbetale til Børnene svarer Kjøberen Renter indtil Børnenes Konfirmation. ? og = hver sin Tid, naar de ? ? derfor eller fyldte 25 Aar. - Aftægten er 600 Kroner aarlig taget 5 Gange 3000,00 - ? 200,00 - Og endelig udreder Kjøberen Sælgerens ? Gjæld, som dog ikke overstiger 400,00 Ialt Kr. 21337,00 ? en og tyve tusinde tre hundrede og syv og tredive Kroner. Men for S? og Afgifternes Skyld ansættes Værdien af det ? da saaledes: - den faste Eiendom Kr. 26000,00 ? seks og tyve tusinde - ? ? 4000,00 Kroner 30.000,00 ? Tredive tusinde Kroner 5. For Afgiften gives Prioritets- og Panteret i Eiendommen efter den ? tinglyste Gjæld 6987 Kroner og derfter igjen for Sælgeren 4000 Kroner og endelig dernæst efter ?, der er tillagt Børnebørnene, der ? ? Pant. 6. Skulde Kjøberen imidlertid kunne opfylde Kjøbecontractens Bestemmelser er han ?ende berettiget til at forlange og ? Eiendommen tilskjødet ? regnet fra 1ste Oktober s. A. og han er i ethvert Tilfælde, naar han har opfyldt Kjøbecontractens Indhold, berettiget til ?, at forlange sig det kjøbte tilskjødet og overleveret, dersom Sælgeren ved Døden skulde afgaa forinden det tidligere og her nu anførte Tidspunkt. 7. Samtlige Udgifter som er en Følge af Handelen udredes alene af Kjøberen. 8. Handelen er indgaaet under Forudsætning af at Kjøberen indtræder i Ægteskab med Sælgerens Svigerdatter, Morten Rasmussens Enke, forinden han tiltræder Eiendommen; sker dette ikke er Handelen hævet og denne Kontract aldeles ugjældende. - Værdien er paa det Om? ? som anført Kroner 30.000,00 og det bemærkes at ? den foran ved? Værdiansættelse er rettet? er og sket før Underskriften. 11? Jeg medunderskrevne Knud Hansen Tiltræder denne Kontract som bekræftes med Underskrift. Ved Nærværelse i Bogense den 24de September 1875. Rasmus Mortensen mfP [med ført Pen] Knud Hansen. til Vitterlighed om Oplæsning og Underskrift den 24de September 1875 S. Møller Jørg Nielsen.

Shared note:

Knud Hansen overtager formentligt aldrig gården reelt.

Købekontrakten siger at han først overtager den pr 1 oktober 1880 (5 år efter Købekontrakten).

Rasmus Mortensen dør i 1875, og i hans skifte fremgår det at Knud Hansen overtager gården med det samme. Hans Knudsen gifter sig med Rasmus Mortensens svigerdatter Henrikke Amalie samme dag som købekontrakten undeskrives 28 september 1875.

Men Knud Hansen bliver umyndiggjort mellem dette tidspunkt og Henrikke Amalies død 18 december 1877, og det er Henrikke Amalie der skifter gården - men med en stor broderpart til Knud Hansen som dog indsættes i Overformynderiet.

Da Knud Hansen dør er han således formuende men umyndig.

Death of a wifeHenrikke Amalie Hansen
December 18, 1877 (Age 33 years)
Knud Hansen umyndiggøres
Umyndiggørelse
February 13, 1878 (Age 34 years)
Shared note:

Aar 1878 d. 13' Febr fremlagdes et Andragende fra Møl- lebygger Hans Knudsen i Skovby af 3' ds, hvori han an- holder om at hans Søn fhv Gaardmand nu Enke- mand Knud Hansen af Skovby maa blive erklæret umyndig. Paa Andragendet fandtes foruden en Attest om, at de i Andragendet anførte Grunde for Umyndiggørelsen ere overenstemmende med Sandheden, tillige med Erklæring fra Skovby Sogne- raad og en Do fra Pastor Fog i Bogense. - Fhv Gaardmand Knud Hansens Broder Møllebyg- ger Simon Hansen af Skovby var mødt og var efterat være gjort bekjendt med de i Andragendet anførte Grunde, hvis Tilstedeværelse han erkjendte, aldeles enig i at hans Broder paa Grund af Vrangvillighed, Sløv- hed og Ligegyldighed og til Fremme af hans eget Tarv erklæres umyndig hvortil der efter Egen? Forme- ning er saameget mere Anledning som hans Bro- der har solgt Gaarden og han ved tilligere pas- serede ufornuftige Handeler, hvorved han >har< ....? ---- ny side --- en ham i sin Tid tilfaldet Arv af godt 8000 Kr. har vist ikke at kunne betale selv den lille Kapital, som nu ved Gaardsalget vil tilfalde ham. Som Følge heraf afsagdes følgende Decret Paa Grund af fornævnte Andragende og de i saa Henseen- de fremkomne Oplysninger og Erklæringer, vil fhv. Gaard- mand Enkemand Knud Hansen i Skovby, en Søn af Møl- lebygger Hans Knudsen sammesteds i Henhold til D.L. 3-17-1 og Lov 26' Mai 1868 om Forvaltningen af Umyn- diges Midler dens §10 være at erklære umyndig indtil videre under Værgemaal af (en) ham beskikket god Mand Thi eragtes Forhenværende Gaardmand Knud Hansen i Skovby bør indtil videre være umyndig under Værge- maal af en ham beskikket god Mand. C .....? Med dette Decret vil være at forholde efter Pl(acat) 10 April 1841. Til at varetage Værgemaalet blev strax beskikket Procurator S. Møller i Bogense som vil have at forestaae samme efter Lov og Anordninger saa sam- vittghedsfuldt som han tiltræder sig samme at til og forsvare. Det tilførte underskrives af Simon Hansen for den af ham opgivne Erklærings Vedkommende. C ..... Simon Hansen.


Den 6 marts 1878 stod nedenstående at læse i "Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende (1833-1935)"

Note:

Transkribering:

Alle og enhver, dog herfra Pantedebitorer undtagne, som maatte have Noget at fordre i Boet efter Gaardmand i Skovby Knud Hansens den 19de December f. A. afdøde Hustru Henrikke eller Henriette Amalie Hansen, i hvilket Bo Krav og Gjæld ikke er vedgaaet, indkaldes herved med 2 Maaneders Varsel til for undertegnede Skifteret at anmelde og legitimere deres Fordringer.

Skovby Herreds Skifteret, den 6te Marts 1878 C. Nielsen


Census February 1, 1880 (Age 35 years)
Shared note: 1880 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Knudsen - Husholdning

NavnKønAlderCivilstandReligionErhvervStilling i familien
Hans KnudsenM69Gifthead
Karen SimonsdatterK68Gifthustru
Simon HansenM41Ugiftsøn
Knud HansenM35Giftsøn

Death of a fatherHans Knudsen
September 7, 1880 (Age 36 years)
Census February 1, 1906 (Age 61 years)
Shared note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Jørgensen - Husholdning

NavnKønFødselsdagCivilstandTrossamfundFødestedStilling i familienErhvervAnmærkninger
Lars JørgensenM21/11 1868GiftNørre Højruphead
Laura Hansine JørgensenK10/8 1875GiftVissenbjerghustru
Else Eline JørgensenKdatter
Elsine Caroline JørgensenKEnkemoders moder
Knud HansenM9/2 1844EnkeSkovby, Fyn, Denmarkbror til moders moders stedfader (Elsine Caolines stedfader Simon Hansen)Formue

Death March 14, 1907 (Age 63 years)
Note:

Ved dødsindførslen i Kirkebogen står:

Enkemand. Tidligere Gårdejer i Skovby, Skovby Sogn og Herred, hvor han døde hos Husmand Lars Jørgensen. Søn af afdøde forældre Husmand og Møllebygger Hans Knudsen og Hustru Karen Simonsdatter af forannævnte Skovby, hvor har er født, den 9de februar 1844, viet i Skovby Kirke den 29de September 1875 til Enje Henrikke Amalie født Hansen, der døde i samme Skovby den 19de December 1877 i deres sidste fælles bopæl.


Probate April 15, 1907 (32 days after death)
Shared note:

Transkription:

Aar 1907 den 15 april anmeldte Husmand Lars Jørgensen af Skovby at fhv Gaardejer Knud Hansen af Skovby under Gaars dato er afgået ved døden. Afdøde var Enkemand efter sin den 19 dec 1877 afdøde Hustru efter hvem Skifte er foretaget. - Afdøde har sit ophold hos K? og efterlader sig intet paa Bopælen til Arv og ??, idet hans faa Sengeklæder, som er det eneste han har, ere aldeles værdiløse og kun til at nedgrave i Jorden. - Afdøde var umyndiggjort under Værgemaal af Sagfører Christensen af Bogense. - Bemeldte Sagfører Christensen af Bogense frem- stod og bevidnede at Afdøde, der var under K?? Værgemaal, intet efterlader sig af Løsøre eller fast Ejendom. Hans gangklæder, som er det eneste Løsøre han eiede, er aldeles værdiløse - Han opbevarede et af Afdøde under 18 Febr 1899 i forening med hans daværende Værge Prokurator ---- ny side ----- Møller af Bogense oprettet Testamente, der under 28 Sept 1899 er forsynet med Kgl. Konfirmation hvorefter Afdøde Brodersøn Hans Axel Marius Hansen, f. 18 aug 1888, Søn af afdøde Møllebygger Simon Hansen af Skovby, f.t Opholdende i Næsbyhoved-Broby ved Odense, forlods skal arve 400 kr. Afdødes Arvinger ere: Søskende, hvoraf 2 søstre ere gifte med henholds. vis Murer Anders Hansen Brøitenborg af Vierne Mark og Arbmand Lars Hansen af P? i Ore Sogn samt 1 Søster og 1 Broder i Amerika, foruden bemeldte Brodersøn Hans Axel Marius Hansen, der er eneste Barn af Afdødes Broder Simon Hansen. Afdøde har Værdier i Over - formynderiet med et mindre beløb paa en Kontrabog med Bogense Sparekasse. - K? vil aflevere regnskab til Skifteretten efter begravelsen.

Underskrifter

Shared note:

Skifte fortsat

Men Knud Hansen var IKKE ubemidlet. Han var faktisk formuende, idet han havde arven fra Henrikke Amalie stående i Overformynderiet.

Beløbet i 1907 var i alt kr. 4.727,59 svarende til ca. kr 330.00 målt i 2019 værdi.

Efter fradrag af omkostninger til begravelse og skifteomkostninger var der kr. 3.675,19 til rest

Arven efter ham blev fordelt således (svarende til ca. kr 87.000 til hver målt i 2019 værdi):

  1. Bodil Kathrine Hansen (søster) med Ægtefælle Knud Lars Hansen af Ørbæk Mark 1/3 eller .... 1225,06
  2. Marie Hansen (søster) med Ægtefælle Murer Anders Hansen Brøitenborg af Vierne 1/3 eller .... 1225,06
  3. Tjenestekarl Hans Axel Marius Hansen (brorsøn) af Næsbyhoved-Broby 1/3 = 1225,06

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: March 4, 1836Skovby, Fyn, Denmark
4 years
elder brother
2 years
elder sister
3 years
elder sister
2 years
himself
3 years
younger brother
3 years
younger sister
2 years
younger brother
7 years
younger sister
Family with Henrikke Amalie Hansen - View this family
himself
wife
Marriage: September 28, 1875Skovby, Fyn, Denmark
Morten Rasmussen + Henrikke Amalie Hansen - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: October 2, 1869Skovby, Fyn, Denmark
6 months
step-son
18 months
step-daughter
11 months
step-daughter
Jørgen Rasmussen + Henrikke Amalie Hansen - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: 1867
14 months
step-daughter