Birthe Mylius Grønvold Kromans familietræ

Nicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpg

Nicolaÿ RoldAge: 21 years17951817

Name
Nicolaÿ Rold
Given names
Nicolaÿ
Surname
Rold
Note:

Historie om Nicolaÿ Rold

Kufferten var pakket og violinen var medbragt, da Nicolaÿ sejlede fra Læsø med kurs mod Sæby, hvor der skulle gøres forretninger. Afsejlingen har formentlig fundet sted d. 7. marts eller lidt før, og der kan gisnes om, at havet har vist tænder.

Om kutteren forliser med Nicolay og kuffert, eller han springer overbord med alle de medbragte genstande vides ikke. Imidlertid anføres det meget præcist i kirkebogen i Sæby, at dødsdagen var 7. marts 1817 og begravelsen 10. april samme år. Dødsårsag: Drukning.

Hvor ulykken har fundet sted denne fredag er vanskeligt at spå om. I hvert fald er vinden kommet ind fra vest på et tidspunkt, for alle Nicolaÿs sager driver i land ved Sønderklit på Læsø. Det handler om pengesedler, tøj, violin og bue, den fine kuffert med sælskinslås og andre effekter.

Der fortælles fra Læsø Museum følgende om strandinger: ”Farvandet omkring Læsø udgjorde førhen stor fare for søfarten p.g.a. de mange langstrakte flade grunde og rev, og mange skibe er gennem århundreder strandet ved Læsø. Disse strandinger har dog givet læsøboerne et ganske pænt supplement ti lderes til tider hårde liv i en barsk egn, dels i form af bjergeløn men også skibstømmer til at bygge huse af. Der er fra 1780-1800 strandet 86 skibe.”

Det er sikkert også derfor, at alt det ilanddrevne gods, som tilhørte Nicolaÿ blev behandlet så professionelt, som det skete. Pengesedlerne blev omvekslet til nye sedler i banken, for efterfølgende at blive betalt til ”Stervboet”. – Alt hans tøj blev vasket, således saltet blev trukket ud. Det er der naturligvis behørig regning for.

Udgifterne i forbindelse med begravelsen og alt arbejdet med både lig, ejendele, ligklæder, kiste m.v. løber op i et meget anseligt beløb.

En meget tragisk historie for så ungt et menneske, der pludselig var blevet familiens overhoved, da moderen som den sidstlevende forældre døde i 1815. Hun efterlod sig på det tidspunkt 3 umyndige børn.

Mellem 1815 og 1817 har Nicolaÿ så fået jobbet som Fuldmægtig hos Tolder og Krigsraad Stokfleth på Læsø. Det kan være sket med baggrund i relationer og også fordi, han rent faktisk var lærd.

Lærdommen kan skimtes i skiftet, hvor der noteres, hvilke bøger der er sat på auktion. Her findes både litteratur om det engelske jordbrug, tilstanden i Danmark og Norge, som jo har været meget aktuel, efter Danmark afstod Norge i 1814. Den danske Stat repræsenteres ved ét bind.

Der må også have været en kunstnerisk åre. Ejendelene bestod af violin med bue, og blandt bøgerne også en skrevet nodebog. Så der har været tale om en på den ene side vidende måske akademisk person, der samtidig har nydt musikken.

Muligvis har det været noget af en anderledes oplevelse at skulle bo på en mindre ø, når livet ellers havde foregået på fastlandet. Samfundet var meget mindre, og vejrforholdene barske, og til- og afgangen til øen noget besværligt. Meget af øens indtægt kom via strandet gods. En del, som Nicolaÿ selv kom til at bidrage til.

Rejseri må det også være blevet til mellem øen og hovedlandet. Der blev samarbejdet mellem de administrative funktioner, og dokumenter har skullet transporteres begge veje. Sæby, Frederikshavn og Læsø.

I forbindelse med hele skiftebehandlingen efter Nicolaÿs død, viser der sig nogle udfordringer. Overformynderiet i Frederikshavn havde udlånt en god del af den mødrende arv og placeret i en gård, der var ejet af Skolelærer og Kirkesanger Fasmer.

Denne store post, der var bundet som pant i en gård lod sig kun realisere ved en dårlig handel, og det var så, hvad der skete i den sidste ende. Gælden efter Nicolay løb faktisk op over, hvad hans bo erholdt, dog endte det med, at der blev en uddeling til de efterladte søstre.

Faktisk var investeringen i gården sket på en sådan måde, at der var tale om, at beslutningstageren skulle stilles til ansvar for transaktionen. Det vides ikke, om det også har fået følger for vedkommende.

Agent Bang i Fladstrand var gift med Kirstine Lovise Thodbergs søster Johanne, og samtidig formynder for Karen Holm Rold (søster til Nicolaÿ) skrev dette meget følelsesladede brev til Skifteforvalteren:

”Fladstrand 31. Martz 1817. Hr. Cancelliraad og Landforvalter Hesselholt paa Læsöe. Deres Welbaarenheds meget ?? af 20de dennes har ieg först modtaget i Gaar.

For Deris deri bevidnede Deeltagelse i min og Kones billige Sorg over Sal: Nicolaÿ Rolds ulÿkkelige Skjæbne, være De forbindtligt takket. Da det ikke er mig muu= ligt, at give personlig Möde ved den efter ham til 9de April næstkommende Maaneds berammede Skiftebehandling har ieg ved Brev af Dags Dato anmodet Hr. Krigsraad Stok fleth om paa mine Wegne at iagttage og paasee det Fornödne med Hensyn til den Afdödes Arvinger, som være: En Söster Petrine Rold, conditionerende hos Agent galsler i Sundbÿe, 1 Do Ide Rold conditionerende i Aalborg, og en Do= Karen Holm Rold, som opdrages og forsörges af mig, hvilke Arwinger alle er umÿndige.

Den Afdöde er ved Skifteslutning efter sin Moder den 20de Octbr 1815 udlagt en Arv en Summa af 393 RD. Formuen indestaaer under Horns Herreds Over= formÿnderi, hvilket Belöb altsaa vil blive at beregne Boet til Indtægt, og hvorfor Rigtighed af vedkommende Overformÿnder, i sin Tid bliver at aflægge.

Derimod har ieg en Fordring i Boet af 50 RD, som jeg i sin Tiid har forstrakt den Afdöde, ligesom det ogsaa er mig bekjendt, at han skÿlder til Hr. Forvalter Ras= mussen paa Sæbÿgaard circa 100 RD. Med störste Höyagtelse og Forbindtlighed Deres Welbaarenhed ærbödigen: Bang.”

Hele skiftesagen startede i 1817, og blev først helt endeligt afsluttet i 1838. Her blev det konstateret, at boet rummede 571 Rigsdaler, og udgifterne androg i alt 441 Rigsdaler. (Indtægten fra den bortsolgte gård udgjorde 1 Rigsdaler!).

Søstrene fik hver 41 Rigsdaler, og sammenlagt med deres mødrende arv, som må have udgjort det halve af broderloddet (Nicolays oprindelige lod: 606 Rigsdaler), ca. 303 Rigsdaler, har der for hver af de umyndige kunnet placeres brutto 303 Rigsdaler i Overformynderiet. Fra de respektive beløb, er der på daværende tidspunkt efterfølgende fradraget diverse gældsposter. Således fik de tre søskende hver netto: 1) Nicolaÿ: 393 RD, 2) Petrine: 218 RD, 3) Ide Marie: 248 RD, 4) Karen: 301 RD.

Ved de sidste skrivelser i skiftesagen, ses det, at det nu er de respektive ægtefæller til søstrene, der er formyndere.

Nicolaÿ Rold endte sine dage uforlovet, ugift og uden børn i en alder af blot 22 år.

Birth November 15, 1795 57 34
DELTAGER I DÅB
DELTAGER I DÅB
December 20, 1795 (Age 35 days)

Attendant: Nicolaÿ Roldhimself
Godmother: Margrete Todbergaunt
Event December 20, 1795 (Age 35 days)

EventMargrete Todberg
December 20, 1795 (Age 35 days)

Birth of a sisterIde Marie Rold
November 20, 1796 (Age 12 months)
Census February 1, 1801 (Age 5 years)
Note:

Det tjener til bemærkning, at hustruen Kirstine Lovise Thodberg angives at være 50 år gammel i 1801. Der er regnet 10 år galt. Hun er født i 1761, og får iøvrigt nok en datter i 1802.

Husholdningen består også af et par tjenestefolk samt en kvinde, Ane Magrete Jensdatter (Inderste) på 34 år.

Shared note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Henrik Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25886#25886,2892735 Hjørring, Horns Fladstrand

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Henrik Roldhead41GiftKongelig Postmester uden Pension som forhenværende Toldinspektør
Kirstine Lovise Roldhustru39GiftHustrus alder i FT angives fejlagtigt til 50 år!!
Petrine Kirstine Rolddatter9
Nicolaÿ Roldsøn5
Ide Marie Rolddatter4

Begge ægtefæller er i første ægteskab. Bemærk alder på hustru oplyses i tællingen til 50 år. Er korrekt næsten 40! Til husholdningen hører et par tjenestefolk

Birth of a sisterKaren Holm Rold
October 30, 1802 (Age 6 years)
Shared note:

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1784-1810F, pagina ulæselig, elektronisk opslag 7, oktober 1802

October 1802, Karen Holm. Fader Inspecteur Rold og Lovise Todberg

Death of a fatherHenrik Rold
May 26, 1803 (Age 7 years)
Confirmation 1810 (Age 14 years)
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
October 24, 1812 (Age 16 years)
Attendant: Rasmus Todberguncle
Attendant: Nicolaÿ Roldhimself
Residence 1817 (Age 21 years)
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
March 10, 1817 (3 days after death)
Attendant: Nicolaÿ Roldhimself
EventMads Rostock Bang
1817 (Age 21 years)
EventIde Marie Rold
1817 (Age 21 years)
EventKaren Holm Rold
1817 (Age 21 years)
Event March 10, 1817 (3 days after death)
EventPetrine Kirstine Rold
1817 (Age 21 years)
Death March 7, 1817 (Age 21 years) Age: 23
Cause of death: Druknet
Note:

Indtægt

Ved Auction den 1. Mai 1817 bortsolgte Løsøre Indbefattet Tillæg 10 ?? for 190 RD ved do den 16 Septbr 1817 over Do og med Indbefattelsen af Do 35 RD Latris 225 RD Transport 225 RD

Krigsraad Stockfleths Gæld til Boet 4 RD Den Afdødes Mødrende Arv 173 RD For en bortsolgt Fordring på Skolelærer Farmer efter Omkostningernes Fradrag 1 RD De paa den Afdøde fundne og forslidte Sedler som blev omvexlede i Banken 7 RD De paa Resten af den Afdødes Mødrendearv af Over ?teur Larsen i Frederikshavn modtagne 159 RD

Summa Indtægt 571 RD

Udgift

Farver Abrahamsen i Sæby hans Fordring 18 RD Skomager Schjoldam Do hans Do 5 RD Soldam I Helsingøer 5 RD Agent M Bang 245 RD StrandingsCommissair Smith Sterwbo 4 RD P. Beck til Brarumgaard 2 RD Forvalter Rasmussen 99 RD Fuldmægtig Møller 0 RD Auctionsomkostninger pa 2de Auctioner 22 RD For 1 Attest ?? Auctionsraad 2 RD

Skifteomkostninger

?? 6 RD Justitshand? 1 RD Kongens Kasse 2 RD 20 pct heraf 0 RD Siftearbeiderne 3 RD For Indkaldense i Aviserne til Credi torerne og Arvinger, Udstædte af den første Skifteforvalter i Boet 8 RD ?? 1 D til nærværende Skifteforsamling 0 RD Ligeledes af fornævnte Skiftefor valter beregnet paa Bekejndtgjørel sen paa Kirkestævne? 2 RD Latris 23 RD 410 RD 571 RD

og af Samme som Porto beregnet 1 RD ?som og senere Porto navnligen gjentagen Correspondance med Skiftefor- valteren i Justitsraad Hansens Bo og Skifteforvalteren i Horns Herred, Om- kostninger paa Penge Transport fra Siidstnævnte og hertil B? m: m: herunder Meddelelse om Skiftets ?? ?? etc. 6 RD 30 RD Summa udgift 441 RD

Boets beholdne Formue 129 RD

Herfra afgaaer 4 ?? Afgifter efter F? af 12 september 1792 5 RD og ½ pc Afgifter efter F? af 8 Febr 1810 0 RD 5 RD Igjen 123,4 RD

Saa udloddes ?? 3de Søsterlodder saaledes

Petrine Rold, Enke efter Krigsassessor Aa gaard 40 RD som med Fø? 1 RD 41 RD

Ida Rold eller hendes Mand Forpagter M Tønnesen 40 RD F? 1 41 RD

Karen Holm Rold, eller hendes Mand Kjøb mand M Mylius 40 RD F? 1 RD 41 RD

Udgjort Summen 123,4 RD

Repræsentative

Saaledes er dette Bo sluttet. Forretningen tilendebragt kl. 5½ Eftermiddag

Underskrifter

??

?? Widner

?? Hoffmann Lars ?? Bæk /:m.f.P.:/

Probate March 10, 1817 (3 days after death)
Shared note:

Skifte efter Nicolay Rold

Læsø birks arkiv – Skifteprotokol 1815-1848, start 1817 d. 10. marts (Fuldmægtig Nicolai Rold hos Fuldmægtig Tolder Stochfledt, 35b, 36, 96, 158, 291 samt i hvert fald også siderne: 57, 204, 205, 206, 207)

Anno 1817 den 10 de Martii indfandt Stedets Skifteforvalter Cancelliraad og Land= Foged Hesselholt sig ved sin Fuldmægtig Niels Møller, hos Krigsraad og Tolder Stokfledt, strax efter at det var anmeldt fra Skifteforvalteren at hands Fuldmægtig Nicolai Rold paa en Reise herfra Øen til Sæbÿe Sidste Fredag var druknet, for at foretage en lovlig Registerings og Forseglings Forretning efter ham til paafölgende Skifte Deeling imellem hans Arvinger som blev opgivet at være: En Søster Ida Rold, en Do. Karen Rold og en Dito hvis navn ikke vidstes (Petrine Rold). – Som vitterlighedsmænd var tilstæde Hans Malling af Westerøe Sogn og Jens Saltum af Østerbÿe.

Forretningen blev fremmet saaledes som fölger:

1 Kuffert hvori den afdödes Gangklæder var m.m. som blev forseglet 1 liden grønmalet Skrin hvori intet befandtes. – 1 par ungarsk Stövler 1 Par Vandstövler. – 1 par Blaae Klædes Ride Buxer. – 1 Hagelpose. og 1 Krudthorn. – 1 Hat. – 1 Fiolin med Bue.

Paa tilspörgende erklærede Krigsraad og Tolder Stokfledt at intet var den Afdøde tilhørende, hos ham, en(d) det nu allerede Registrerede og forseglede, men han vidste at han havde nogle Penge tilgode i Sæbÿe, men hos hvem vidste han ikke, men formodede at Forvalter Rasmussen paa Sæbÿegaard derom kunne Give Oplÿsning. – Da intet videre for i Dag kunne foretages ved dette Skifte förend 30te Dagen, blev samme udsat til denne Tid, og det passerede med underskrivt bekræftet. Datum ut Supra. –

Anno 1817 den 9de April, som 30te Dagen efter forrige Fuldmægtig hos S:T: Hr. Krigsraad og Tolder Stokflet, her paa Lessöe Nicolai Rold, indfandt sig Stedets Skifteforwalter Can= cellieraad og Landfoged Jens Hesselholt i velbemelte Hr. Krigsraadens Bopæl i Westeröe Sogn for at foretage Registering og Wurderingsforretning efter Benævnte Af= Döde til videre Skifte og Deeling imellem hans efterladte umÿndige Søstre, Jomfr: Petrine Rold, Conditionerende hos Agent Galten i Sundbÿe, Ide Rold conditionerende i Aalborg og Karen Holm Rold hos Agent Bang i Fladstrand, hvis Formÿnder Velbemelte Hr. Agent Bang har tilskrevet Skifteforvalteren under 31de f:M: og derudi tilkjendegivet, at han ikke personlig kunne möde her ved denne Skifteforretning, men havde under Samme Dato anmodet velbemelte Hr. Krigsraad Stochfleth om paa sine Wegne at overvære denne Forretning, med videre Oplÿsning under denne Skifteforretning, saaledes som Bemelte Skrivelse formelder, der blev modtaget til Skifteactens Indlemmelse og lÿder saaledes: 79 (Findes efter ordinært skifte). Og da mer velbemelte Hr. Krigsraad Stokfledt for Tiden er Øen fraværende, saa mødte efter Anmodning paa hans Vegne Strandingskommissionair og Dannebrogsmand Holten Søeborg af Bÿrum Sogn. – Som Wurdering og Witterlighedsmænd var nærværende Sognefogeden Poul Busk af Westerøe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Skiftefor valteren havde under 20de f:M: indkaldet Stærvboets Creditorer i den Aalborgske Avis med 12 Ugers Varsel til at anmelde og beviiseliggiøre deres formentlige Fordringer, ligesom og Den afdødes Arvingers Værge; af hvilken Indkaldelse blev fremlagt et Exemplar der lÿder fol: 57. (MANGLER??) – Ligesaa ved Kirkegaarden herpaa Lessöe indkaldet Stærvboets Credi- og Debitorer til at møde i Dag med deres Anliggender, denne Indkaldelse lÿder saaledes: 79 (Findes efter ordinært skifte). Hvorefter denne Forretning saaledes blev fremmet i overværelse af Velbemelte Hr. Strandingskommissionair Söeborg

• 1 Kuffert med sælskindbetrukken laas og 4 RD Nøgle denne Kuffert var forseglet og efter at Seglen var efterset og befunden i uskadt stand, blev den aabnet og deri forefunden: • 1 Lidet Uhr Fouteral 1 RD • 1 Sort Klædes kiole 20 RD • 1 gl. Graae Klædes kiole 4 Rd • 1 par Hvide Volnqvirts? Buxer 12 RD • 1 Par gl. Graae Klædes Buxer 1 RD • Transport 42 RD • 1 gl. Graae Klædes Frakke 2 RD • 1 Sjals Væst 3 RD • 1 rød Dito 2 RD • 1 par Hörlærreds Skjorter 6 RD • 1 par Ditto 6 RD • 1 par Ditto 6 RD • 1 par Dito Underbuxer 1 RD • 1 par gamle Nanqvins Buxer 1 RD • 1 röd og hvid Wæst 3 RD • 6 Kompris? Halskraver 4 RD • 6 hvide Halstørklæder 1 RD • Sum 77 RD

Slutningen af indførslen fra 1817 9. april – må ligge på den næste side eller folio, der ikke er scannet ind. Folionummer på siden fra 9. april er 36, hvorfor afslutning bør ligge på folio 37 øverst.

Pagina 96

Aar 1818 den 4de Junii blev foretaget i Klitgaarden Skiftesamling efter Afgangne Fuldmægtig Nicolai Rold af Stædets Skifteforvalter Cancellieraad og Landfoged Jens Hes= selholt efter derom skeete Tillÿsning ved Kirkerne Sidste Söndag der lÿder Fol: 204 (Findes efter ordinært skifte!) og var mødt paa de umÿndige Arvingers Formÿnders Wegne som Committeret Hr Krigs= raad og Tolder Stokfleth heraf Øen. – Som Witterlighedsmænd var nærværende Sognefogeden Poul Busk af Westerøe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – den Afdødes Efterladenskaber som forefandtes herpaa Øen ved hans Afgang er solgt ved Auction den 1ste Maii 1817 og opløbet til 172 RD 4 Mk 3 Sk hvorunder er indbefattet hans Bøger som Hr. Krigsraad Stokfledt efter løfte ved sidste Skiftesamling lod afgive til Skifteforvalteren forinden Auctionen ved Fortegnelse derover der lÿder fol: 204 (Findes efter ordinært skifte), og det fra Hr. Cancellieraad Boeck i Sæbÿe. Skifteforvalteren tilsændte Töi som skal være forefunden paa Sal: Rold den 7de April 1817, den han fandt inddreven i Stranden ved Sÿnderklit i Wensÿssel, er bortsolgt ved Auction den 16 Sep 1817 og opløbet til 22 RD Den Skifteforvalteren ved Sidstmeldte Gods sændte Fortegnelse lÿder saaledes fol.: 204 (Findes efter ordinært skifte) hvorved han maa anmærke at Hr. Krigsraad Stokfleth har vedkiendt sig og modtaget det den anførte Sölv Lomme.Uhr og at de 10 Stk Rigsbanksædler befindes afslidt nogle 1/3 Deel og nogle ¼ Deel af Trykningen saa Skifteforvalteren af den Aarsag endnu ikke har kunnet udgive dem. – Auctionsforretningen over det bortsolgte Gods bliver Skiftebrevet at vedhæfte. – I anledning det som Boet efter den Afdödes Haandbog skulle have tilgode havde Skifteretten indhæntet vedkommendes Erklæringer Neml. Hr. Cancellieraad Bock angaaende 15 RD 3 MK Niels Fjællgaards angaaende 2 RD og Christen Pedersens Steendalls angaaende 54RD 2 SK som viiser at de samtlige Benægter at skylde disse Summer. - Deres Erklæringer er forlÿdende folio 204 (Findes efter ordinært skifte) Hr. Krigsraad Stok fleth og Hr. Lessøe har tilstaaet at skÿlde hvad for dem er anfört. – Ligesaa har Student? Fasmer erklæret i Anledning hans i Boet forefundne Skrivelse der viser at han var i Gield til Boet, men ikke hvormeget, at han kuns skylder til Salig Rold eller nu hans Boe 16 RD, hans Erklæring lyder saaledes fol. 205 (Findes senere) – Siden sidste Skiftesamling er indkommen fölgende Fordringer paa Boet, der anføres som udgivt:

• Farver Abrahamsen i Sæbye efter Regning 18 RD Regning lyder Fol (205) Findes senere • Skomager Skioldan ibidm efter Regning 5 RD Regning lÿder Fol (205) Findes senere • ???????????? (Næste side mangler)

Der mangler afslutningen af indførslen pr. 4. juni 1818. Fortsættelse må være sket på side 96B og eventuelt også på pagina 97!

Pagina 158:

Anno 1820 den 28de Februarii blev foretaget en Skiftesamling i Klitgaarden efter forrige Fuldmægtig Nicolaÿ Rold af Stædets Skif= teforvalter Cancelliraad og Landfoged Jens Hesselholt i Overvæ= relse af witterlighedsvidner Sognefoged Poul Busk af Westerøe Sogn, og Jens Madsen af Bÿrum Sogn, og efter skifte Tillÿsning ved Kirkerne herpaa Øen i gaar, saal: fol 206, - Skifteforvalteren havde i Anledning af et Skrivelse fra Bÿefogeden i Frederikshavn, dat 21de Novbr. 1819, betræffende Salig Nicolaÿ Rold, der under Over formÿnderiet indestaaende Arvepart 393 RD , Som han for= meener at Vedkommende ville være bedst tjent med at lade forblive staaende, da Pantet, neml. en Kjöbmand Buskes i Frederikshavn beliggende Gaard for disse og flere Umÿndiges Midler, circa 2.300 RD N. V., ikke nær er Tilstrækkelige for Tiden, saaledes som bemelte Skrivelse formelder der lÿder: (Fol 206. – Indkaldet saa vel vedkommende Formÿnder som Creditorer i dette Boe, ved Ind= kaldelse i Aalborg Stifts Adresse Aviser, den 12te Janv. Sidst, saal. Fol: 206 Til at afgive deres erklæringer om hvad de önsker Foreta get i den henseende og havde derpaa under 19de d: M: modtaget de Umÿndiges Formÿnder Hr. Agent Bang i Frederikshavn, hans Er Klæring, i Skrivelse til Skifteforvalteren, som gaaer ud paa at han anseer retteste at Skifteforvalteren traadte i Korrespondance om den= ne Arveparts Udbetaling med Hr Assessor Hansen som den der maae staae til Ansvar for denne Arveparts Udbetaling, da samme af ham, som den Tid Overformÿnder i Frederikshavn, ere Udlaante; Bemte [bemeldte] Skrivelse lÿder Fol: 206. Videre havde Skifteforvalteren ønsket i Dag at kunde have modtaget saavel Formÿnderen som Creditorenes Erklæ ringer, ang. 16 RD som Skolelærer Fasmer i Walsöemagle i Sjelland skÿl der til Boet, og ikke efter flere Erindringer og hans derpaa givne löfter har indbetalt, men formedelst hans iværende usle Forfatning derpaa begiæret Henstand, hvad enten de maatte ansee rettest derom at anlægge Proces eller ved Offentlig Auction som uvillet Gjæld her at Bortsæl ge samme. Debitors sidste Brev i den Anledning Lÿder Fol. 207. – Men da ingen af Boets Kreditorer er mødte, saa kunne Erklæring over denne Post ikke i Dag erholdes, men i Anledning den berørte Arvepart, vil le Skifteforvalteren efter Formÿnderens Erklæring, træde i Correspondance med Hr. Assessor Hansen og indtil man fra ham erholder Svar og Capitalens saavelsom resterende Renter mue lige Indbetaling, udsætte denne Forretnings videre Foretagelse

Datum ut Supra

Hesselholt

Som Witterlighedsmænd:

Poul Busk og Jens Monsen

Pagina 204

Næstkommende Torsdag den 4de Junÿ om Eftermiddagen Kl: 2 fore tages en Skiftesamling heri Skrivestuen efter Afgangne Nicolai Rold, forhen Fuldmægtig hos Hr. Krigsraad og Tolder Stockfleth her paa Læssöe, til hvilken Tid saavel de umÿndige Arvingers respective Formÿnder, som Boets Credi- og Debitorer ville give möde. – Som Witterligheds mænd møder Sognefogden Poul Busk af Westersöe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Klitgaard paa Læssöe den 31de Maii 1818. – Hesselholdt Public. Testr. Kiil – Public: Testr. P: Baltzer – Fremlagt i Skiftet efter afg: Fuldmægtig N: Rold den 4de Junïi 1818. Testr. Hesselholdt.

Fortegnelse! ved de Sal. Rolds Stærvboe tilhörende Böger a) Burlemague Grundsætninger til Naturens Ret. b) Do Do Stats Retten. C) Rasmus Nye rups Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge – 5 Bind – d) Nørregaards Forelæsninger over Processen 6te Deel – e) Thaers Indledning til Kunstskab om det engelske Jordbrug. – f) Taktik for Infanteriet – defect – g) Den Eu ropæiske Historie. – Do 2 Bind – h) Den Danske Stat – 1 Do. – i) En Skreven Nodebog – Læssöe den 25de April 1817. Stockfleth. – Fremlagt i Skif tet efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold 4de Junii 1818 Testr. Hesselholt

Fortegnelse: over afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rolds Efterladenskaber, som blev forefunden hos ham ved hans Ilanddrivelse ved Söndre Klit den 7de April 1817. - 1 Sort Kalmukkes Chinillie – 1 grøn Klædes Rabat Kiole – 1 gulstribet Wæst – 1 paar graae Klædes Buxer 1 par graaestribede Buxer – forhen ilanddreven 1 Hörlærreds Skiorte – 1 par lærreds Underbuxer – 1 par uldne Strømper og 1 par halv Do - 1 Kimbrixes Krave og 1 Do Halv Tørklæde – 1 par Lange Støvler – 1 sort Harulds Hat – forhen ilanddreven – 1 gl. ulden Tørklæde – I Bank Sædler 13 RD N: V: hvoraf 3 RD er betalt efter medfölgende qvitte Ring, for at udvaske hans klæder – igjen som fölger 10 Stk Banksædler á 1 RBdl – 1 Dansk Krone – I Kobber Penge 1 Rbmk – 1 gammel Sølv Toskilling 1 Toldtegn som er sendt Hr. Krigsraad Stockfleth. – 1 Pennekniv og 1 liden Friser Kam – 1 Sølv Lommeuhr, som er sendt til Uhrmageren i Fladstrand. For ovennævnte Sagers rigtige modtagelse udbedes Skifteforvalterens qvitte ring paa medfölgende Duplicat behagl. meddelt. Sæbÿe den 27de Junii 1817. – Paa Hr. Cancellieraad Boecks Wegne Mörck. – Fremlagt Skiftet efter Afgl. Fuldmægtig Nicolaj Rold, den 4de Junii 1818. - testerer

Hesselholt

Med Forundring har jeg modtaget Deres Velbrheds Ærede af 22de f. M.

Pagina 205

hvorefter jeg Skulde være Skÿldig til afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rolds Boe 15 RDL. 3 Mk N. V. [Navneværdi] Men da, Rolds Afregnings Böger i den Tiid, han indtil 1ste Maÿ f: A: stod i min Tieneste maa oplÿse at jeg ved hver Maa neds Udgang har gjort Afregning med ham, Ligesom denne Afregnings Bog, for det sidste Aar han tiente mig, og som er i min Værge, oplÿser saadant, og hvilket og maa være Tilfældet for de foregaaende Aar, hvorfor Afreg nings Bøgerne formodentlig maa findes blandt hans efterladte Papiere, saa kan jeg ikke andet end modsige kravet, da jeg paa Grund af foranførte ved med Vished ikke at være den afdøde Rold noget Skyldig. – Sæbÿe den 30te September 1817. – Boeck – S:T: Hr. Cancellieraad Land foged Hesselholt. – Fremlagt i Skiftet efter afgl: Fuldmægtig N: Rold den 4de Junii 1818 testr. Hesselholt.

Sæbÿe den 28de August 1817 Til Svar paa Deres Velbaarenheds Skri velse maa jeg herved melde, at jeg aldeles intet er Skÿldig til Afdöde Nicolaj Rolds Stærvboe, og er heller ikke vidende om nogensinde at have været ham Skÿldig; og derfor kan jeg ikke opfÿlde Deres Begjæring med at betale de krævede 2 Rbd= N: V. – Ærbødigst Niels Paulsen – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818 efter afgl: Fuldmægtig N: Rold, Testr: Hesselholdt.

Svar: S:T: Hr. Cancelliraad Hesselholt. I Følge Deres Velbr: Ærede af 22de August sidst angaaende at jeg skulle Skÿlde 54 Rdl til afdöde Nicolaj Rold, giver jeg mig den Frihed herved Ærbödigst at melde, at i forrige Aars Høst afkiöbte Bemelte Sal: Rold af mig en Koe for 40 RbD og 2de Faar for 16 rbd hvorved alt vores mellemværende blev afgjort og jeg erkjender mig derfor altsaa ikke at være noget skÿldig til Stervboet. At Afgjorde som saaledes skeedte, og at Koen med Faarene blev Rold leveret paa Sæbÿgaard, derom kan Hr. Forpagter Winkel og Forvalter Rasmussen daværende Skriver Antonie som Overværende aflægge Vidnesbÿrd om forlanges. – Steendahl i Karup Sogn den 19de February 1818. – Ærbødigst Christen Pedersen: - P.S. Den 10 Sept: 1817 sidst, har Brant Säebÿe i Sæbÿe et Brev fra mig, som bestoed af samme Indhold, som ej skal være kommen Dem til Hænde, saa har Hr. Obel sagt mig, saa at jeg skulde igjen skrive. – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818, efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold testr. Hesselholt.

P:M: Tilgjensvar paa Deres Velbÿrdigheds ærede Skrivelse af 6te d:M: tiener følgen de: at jeg skÿlder penge til afdøde Nicolay Rold tilstaar jeg nemlig den Sum 16 RbD N. V. som han betalte for mig til Fuldmægtig Holst hos Doctor Wolter i Flad= strand, men hvorledes Krigsraad Stockfleth kan paastaa at jeg skylder 100 Rd N. V. ved jeg ikke, formodentlig maa Tallet Hundrede staa Krigsraaden meget i Hovedet; at min Paastand er rigtig kan jeg beviise med 1. Holstes qvittering som skal blive forelagt 2. Kaas som Conditionerer hos Hr. Cancelliraad Boech havde omtrent fjorten Dage før Rolds Død en Anviisning paa mig, og denne Lød paa 16 Rigsbankdaler N: V: hvilket var den Sum jeg skÿldte Rold, men da jeg af Pengemangel ikke kunde betale samme blev den tilba gevist 3. fandtes der i Afdøde Rolds Tegnebog netop den Sum antegnet, og ikke mere, jeg er overbeviist at havde Rold havt mere tilgode, da havde han i Fölge sin vel Bekjendte Orden antegnet det. 4. Troer jeg at Examinatus Juris Jens M. Berbam er vidende herom - Kan nu Krigsraad den Contra Beviise disse Argumenter, hvilket jeg med Vished veed at han ikke kan da skal jeg fremføre endnu flere. – Imidlertid skal jeg saasnart muligt giöre mig Umage for at bemeldte Sexten Rigsbankdaler Navne Værdie kan blive betalt og haaber jeg Deres Velbÿrdighed i henseende til Henstanden er lidet overbærende med mig, da en saadan Sum af 16 Rbd som maaske for andre vilde være ubetÿdeligt at betale, bliver mig som ung Mand, der sidder med Kone og Barn i et nylig tiltraadt Embede, der ikke har betÿdelig Indkomster, og jeg nÿ lig har havt mange Udgifter ved sammes Tiltrædelse, meget trykkende. Jeg henlever deres Velbÿrdigheds ærbödige Fasmer – Walsøemagle i Kongens Haraldsted d. 27de Sept. 1817. – Fremlagt i Skiftet efter afgangne Fuld- mægtig N. Rold den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt. –

Regning til afgl: Nicolay Rold i Stærvboe paa Læsöe 1816 for 12 Alen Töj til Klæde, mörke Blaae à 3 Mk - 18 RBd. – Sæbÿe den 3 die Maj 1817. – L: W: Abrahamsen. – Fremlagt i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig Nicolay Rold af Læsöe, den 4de Juni 1818. – testr. Hesselholt:

Hr. Rold paa Læsöe: Bekommet med Lars Mikkel Lund i Decembr: Maaned f. A. 4 Stk Kaminer á 1 RBd – 4 RBd, ½ skæppe Rug til Samme 1 Mk - RBd 5 – hvil ke Fem Rigsbankdaler De behageligt ville indbetale til Hr Strandings Com missionair Niels Andersen til Østergaard, imod Erholdelse af denne Reg= ning. – Helsingöer den 18de Martii 1817. – Saldan – Fremlagt den 4 de Ju nii 1818 i Skiftet efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold. – testr. Hesselholt

Regning til Stærvboet efter afdøde salig Rold for et par stövler forsollet og flæk Ket, bekommet den 19de Dec: 1816, som i alt er 5 RBd. – Som jeg behagelig udbeder mig udbetalt af skifte Retten paa Læsöe. – Sæbÿe den 31de Maÿ 1817. – C H. Schal dan – Fremlagt i Skiftet den 4 de Junii 1818 efter afgl: Sal: N: Rold af Læsöe; testr. Hesselholt.

Afdøde Nicolaj Rold Stærvboe: Debet 1816 Nov. 4 laant den afdøde Contant 50 RBd, udlagt for 30 Alen bleget Hørlærred til Skiorter for Sal: Rold á 1 RBd – 30 RBd Dito til Strandingscommissionair Aabel i Sæbÿe, efter hans hermed fölgende Regning i Andledning Begravelses Omkostninger 112 Rbd 53 Sk, Betalt An ders Jensen i Sönder Klit for hans Möje da han fandt Sal: Rold, samt for at trans portere ham til Sæbÿe m:m: ifölge hans herved fulgte Tilstaaelse 16 RBd til Liig Linned, Sc. til en stor Skiorte, en Ditto Lagen og et par Pudevaar er medgaaet 29½ Alen, Sukkendug á 7 Mk 8 Sk – 36 RBd 84 Sk – Summa 245 RBd 41 Sk., - Fladstrand 20 Maÿ 1818. M. Bang. – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818, efter afgl Fuldmægtig Nicolaj Rold, testr. Hesselholt. – Da i denne Regning paabe raabte tvende Bielager Lÿder saaledes: 1) Efter S. T. Hr. Agent M. Bangs forlan gende bestridet Omkostningerne ved Afgl. N. Rolds Begravelse saaledes: For Kisten N:V: RBd 25 Tiden til Kistens Smöring Betalt Salsbek 1 Mk 1 Potte Brændeviin ved Kistelægningen 1 RBd, Bærerne 4 RBd. Degnen for Indbydelse og graven at kaste 6 RBd, Graveren for Ringningen 2 RBd 4 Mk 8 Sk, Kirkeværgerne for Klokkerne, Jorden og Liigklædet 5 RBd 3 Mk 13 Sk, Simon Jensens Kone for Nedlægning og Opvartningen ved Begravelsen 5 RBd, Præsten 10 RBd Madame Rasmussen for Ulejlighed i Anledning Liiget 5 RBd, Fortæ ring til Ligfölget og Bærerne 22 Personer 48 RBd, N:V: RBd 112 3 Mk 5 Sk hvorfor S: T: Hr. Agent Bang I Fladstrand er debiteret. – Sæbÿe ultimo Junii 1817 Andr. Aabel – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818 efter afgl N: Rold testerer Hesselholt. – 2) Den af S. T. Hr. Agent Bang Fladstrand mig tilstaaet Be taling for at ilandhjælpe Salig Nicolaj Rold afsejlede Legeme som fandtes imellem Revlerne herfor Søndre Klitten samt for at transportere samme til Sæbÿe og der afklædt det, har Hr. Forvalter Rasmussen paa Sæbÿegaard leveret mig med 16 RBd N: V: For disse Sexten Rigsbankdaler bliver hermed ærbödigst takket og qwitteret. – Sönder Klit i Albek Sogn den 6te Aug: 1817 Anders Jen sen. – Fremlagt i Skiftet efter afgl Fuldmægtig N: Rold den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt.

Regning Til Stærvboet efter afgangne Hr. Fuldmægtig Rold paa Læsöe: 1816 den 24de Nov: Bekommett af mig 2 Potter Wiin Ædike á 8 Mk er N:V: 2 RBd 4 Mk, Hvilke 2 RBd 4 Mk N:W: jeg beder maa blive mig i sin Tid udbetalt af Skifteretten. – Brarum gaard paa Læsöe, den 15te April 1817. – P: Beck. – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818 efter afgl Fuldmægtig Rold af Læsöe. – testr. Hesselholt.

Anmeldelse af Tilgodehavende udi afgangne Hr. Nicolaj Rold af Læsöe hans Stærv boe. 1. Har jeg den 17de Dec: 1817, forstrakt ham N. V. 60 RBd, men det venskabelige For hold imellem os, hans stedse viiste Tænke – og Handlemaade og hans yttred Haab om at have faaet sin Arvepart, motiverede mig til, at ansee Beviis for Laanet som overfladigt, men paa disse Tredsindtyve Rigsbankdaler, har han den 17de Aug. 1816, ved afregning over nogle paa mine Vegne betalte Documenters Tinglæsning afdraget 10 RBd 2 Mk 12 Sk– bliver igjen 49 RBd 3 Mk 4 Sk, 2. Nogle Maaneder efter hans Afreise herfra til Læsöe har jeg med Anvisning paa Hr. Apotheker Pauli i Sæbÿe atter forstrakt Ham 50 RBd, herfor har han paa Læsöe tilsendt hos fölgende Beviis dateret 5te Dec. 1816. Saaledes kommer jeg tilgode 99 RBd 3 Mk 4 Sk skriver Nioghalvfemtesindetÿve Rigsbankdaler 52 Sk Navneværdie som jeg ærbödigst beder mig udbetalt og om muligt i forestaaende 13te Junii Termin, hvorom Hr. Agent Bang i Fladstrand, der er anførte beviist, noget saa nær har givet Haab. – Sæbyegaard den 30te April 1817. – Ærbödigst Rasmussen Til den respective Skifteret paa Læsöe. – Fremlagt i Skiftet efter afgl Fuldmægtig Nicolaj Rold den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt.

Det paaberaabte Beviis er saaledes: Af Hr. Forligelses Commissair Forvalter Ras mussen paa Sæbÿegaard har jeg modtaget til Laans ved Anmærkning paa Hr Apotheker Pauli i Sæbÿe 50 RBd= N:V: skriver Halvtredssindestyve Rigsbankda ler. Navneværdie hvorfor hermed meddeles Beviis. – Læsöe den 5te Decbr 1816. – N. Rold. – Fremlagt i Skiftet efter afgl Fuldmægtig Nicolay Rold, holdet i Klitgaard den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt.

Formedelst der møder Vanskeligheder i at faae forrige, Fuldmægtig Sal: Nico laj Rolds under Friderichshavns Overformÿnderie indestaaende Arve part udbetalt, saa ansees det fornödent at erholde saavel vedkommende For mynders, som Creditorenes Erklæringer, om hvad de önske foretaget i den Hen= seende, som altsaa til den Ende ville möde eller möde Lade ved en SkifteSamling i Boet, der foretages her i Klitgaard i Morgen den 28de Februarÿ kl. 7 Formiddag. – De som da ikke møder eller lader möde anta= ges at være Tilfreds med hvad de mödende beslutter. – Klitgaard den 27de Febr: 1820. Hesselholt. – Sognefogden Paul Busk og Jens Madsen mö der som Witterlighedsmænd: - Public testr. Kiil. – Public. Testr. P. Baltzen fremlagt i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig Nicoaly Rold af Læssøe Holdet den 28de Febr: 1820. testr. Hesselholt

Blandt de ved Embedet herfundne Papirer har jeg truffet paa et Brev fra Hr Cancelliraaden dat. 13de Julÿ Sidstleden. – I Anledning af dette Brev Skulde jeg ikke undlade at melde at Nicolaj Rolds Arvepart 393 RBd 1 Mk 2 Sk indestaar i en Kiöbmand Busch her i Bÿen tilhörende Gaard tilligemed flere Umÿn diges Midler til Belöb circa 2.360 RBd. N:V: hvortil Pantet ikke nær kan ud bringes. – Jeg skulde saaledes være af den Formening, at Vedk. vilde være bedst tient med at lade Pengene Staae, Skiöndt de er Opsagte af Overfor= mÿnderiet, hvorimod jeg vil troe at jeg med L?ge skulde kunde faae Renterne inddreven, hvilke da uopholdeligen skulle vorde Hr. Cancellie raaden tilslutte. – Pantet bliver holdt i meget god Stand og ingen Ren ter paadragne, saa der intet vil kunne tabes men snarere vindes ved Henstanden. – Bÿe og Herredsfoged Contoiret i Frederikshavn den 21de November 1819. – Ærbödigst Westenholt. – Velbaarne Hr. Cancellie= raad Hesselholt paa Læsöe. – Fremlagt og læst i Skiftet efter afgl: Fuld= mægtig Nicolay Rold den 28de Febr. 1820. – testr. Hesselholt.

Da der møder Vanskeligheder i at faa Forrige Fuldmægtig Sal: Nicolay Rolds Midler i Frederikshavns Overformynderie indestaaende Arvepart udbe talt; saa anses det fornödent, at erholde saavel vedkommende Formÿn= ders som Creditorernes Erklæringer, om hvad de ønske foretaget in den Henseen= de, som altså til den Ende ville møde eller möde Lade ved en SkifteSamling i Boet, der foretages her i Klitgaarden Mandagen den 28de Febr. Sidstkom mende kl. 10 Formiddag. – De som da ikke møder eller Lader Möde antages at være tilfredse med hvad de mödende beslutter. – Klitgaard paa Læsøe den 12te Janv: 1820. – Hesselholt. Skifteforvalter. Fremlagt i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig N: Rold den 28de Febr. 1820 Testr. Hesselholt.

Frederikshavn 19de Februarÿ 1820. – Velbaarne Hr. Cancellieraad og Land foged Hesselholt paa Læsöe. – Jeg har talt med Overformÿnderen for Horns Herred, Major von Westenholtz angaaende Nicolay Rolds Penge og han har sagt mig: at i Kiöbmand Buschs Gaard her i Bÿen er udlaante 393 RBd 18 Sk N. V. af Assessor Hansen, hvilke tilhøre Rold, men at han ikke indseer hvorle des disse vare udsatte med Umÿndiges Midler, da Rold allerede hav de fÿldt sit 18 Aar, da Pengene bleve udlaante, da det er umuligt at alle de Umÿndiges Midler som staa i Buschs Gaard, kunne komme ud hvis Gaarden skal Sælges og det er Sandsÿnligt at Rolds Midler maa staa tilbage for de Umÿndiges, skulle jeg være af Formening at deres Velbaarenhed som rettest, traadte i Correspondance med Hr. Assessor Hansen, som den der dog maa staae til Ansvar, hvorved maaske Pengene af ham kunde erholdes. – Dette beder jeg Deres Velbaarenhed, som Skifteforvalter efter Rold, modtage som mit Votum, som Formÿnder for Rolds Söster da det ikke bliver mig muligt at overvære den af Dem averterede Skiftesamling i Rolds Boe. Med stør ste Højagtelse er jeg fremdeles Deres Velbaarenheds ærbödige og forbundne M: Bang. – Fremlagt i en SkifteSamling efter afgl. Fuldmægtig Nicolay Rold, den 28de Febr. 1820. – testr. Hesselholt.

Ærbødig Pro memoria Deres Velbÿrdigheds Ærede Skrivelse af f: M: Har jeg rigtig modtaget, men med inderlig Bekÿmring over ikke at kunne opfÿlde Deres Forlan= gende. Ved min Ankomst hertil Embedet, saa jeg mig i den nödvændighed for at sætte Boe og anskaffe mig det nödvendige for et ½ Aar, i hvilket ingen Indkom ster faldt, at giöre Gjæld, imidlertid faldt alt hvad jeg kunde undvære af Sæd til næsten en fjerdepart, og da min hele Embeds Indkomster i Penge er kun 12 RBd S: kunde jeg ikke betale efter Conditioner min Gjæld, fejlslagne Löfter kom hertil, og der skeedte Udlæg i mit Boe, for at hindre Auction samlede jeg med ÿderste möje 100 RBd, hvorved den første Nød blev afhjulpet men da en lige Sum endnu mangler staar Udlægsforretningen endnu ved Magt, og under disse Tunge Kaar, indeseer de letteligen min Uformugenhed til at betale, hvis jeg skal redde mit Boe, hvilket vil blive saare vanskeligt da mit hele Embede indbringer mig, naar alt anslaaes til Penge 150 RBd hvoraf skal betales 100 RBd, og af de övrige 50 RBd skal jeg leve et helt Aar med Familie. – Vist ikke glade Udsigter. – Jeg skammer mig næsten ved at udbede mig Deres Velbÿrdigheds Godhed, men den Langmodighed De har wist indgyder mig det glade Haab, at hvis De kan, jeg faaer endnu nogen Henstand med mit Debitum til Afdøde Rolds Boe, Maaske kunde jeg udstæde et Revers eller GjældsBeviis som skulde Betale til Bestemt Tiid i toe Terminer med Rente, hvoraf November og Junii vilde være de bedste for mig, kunde Deres Velbÿrdighed opfÿlde dette mit Ønske, vistes mig en saare vigtig Tieneste, som stedse vil bevare Taknemligheds Følelse hos mig.

Deres Velbÿrdigheds ærbödige P. Fasmer. – Walsøemagle den 7de May 1819- Fremlagt den 28de Febr: 1820 i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig Nicolaj Rold Testr. Hesselholt.

Pagina 291:

Aar 1838 den 4 September om Eftermiddagen Kl. 2 blev paa Birkecontoiret af den Ordinaire Skifteforvalter Birkedommer Ørum i Overværelse af Vidnerne Hoff- mann og Lars M Bak foretaget en Skiftesamling i Boet efter Afdøde Fuldmægtig Nicolai Rold, hvilken Skiftesam ling var tilvarslet i Berlings Avis og Stiftstidende paa den i Pl. af 21 April 1824 (DER MANGLER NOGET MATERIALE!) befalede Maade. – Skiftefor valteren bemærkede at dette skifte siden hans Embedstiltrædel se ikke havde været foretaget, men Documenterne samme betræffende saaledes som de haver været ham overleverede af forrige Birkedommer Berbom, tilligemed 181 RD 4 Mk 13 Sk Boet tilhørende, alt saaledes som et Reversal over Embedspapirerne viser. Den Beregning? hvorefter den constituerede Landfoged havde af leveret Skiftet til Berbom den 5te Mai 1828 (MANGEL??) fremlagdes saal. Fremdeles fremlagdes en Gjenpart af en notariali ter attesteret Fuldmagt fra Arvingerne i Boet, eller deres Mænd og Værger til Hr. Procurator Rørbye i Frederikshavn til at varetage deres Tarv paa Skiftet samt til at modtage og qvittere paa Arvelodderne, hvortil Originalen der mod toges i October f. A. for længst var tilstillet bemeldte Rørbÿe.

Aarsagen til at Boet ikke før nu foretages er først at det inden den udfandtes hvad der erholdtes fra Justitsraad Hansens Bo, vilde været unyttig Bekostning at afholde Skif tesamling, og Siden den Tiid vise Breve fra Overauditeur Larsen, at det har beroet deels paa en Approbation af Cancellist, deels paa Oversendelsen af Pengene hertil hvilke Sidste saaledes først omtrent med Juni Maanedes Begyndelse kom Skifteforvalteren tilhænde, hvorefter han saasnart andre Forretninger tillode ham paa ny at oversee. Boets Papirer foranstaltede den omhandlede Ind kaldelse. – Dernæst gjøres opmærksom paa at Krigsraad Stockfleths Gjeld til Boet er indbetalt med 4 RD 5 Mk 6 Sk, samt at Major Westenholtz har indbetalt Afdrag paa den Afdødes Mø drende Arv med 173 RD 9 Sk, som Agent Bang i sin Tiid ifølge Cancellieraad Hesselholdts samtykke har modtaget til Afdrag paa sin Regnings Beløb, og derfor meddelt Qvittering ? ?et den forhen fremlagte Regning og Qvittering som senere derpaa er tegnet, godtgiør. – En Skrivelse fra Major Westenholtz af 3 Febr 1822 viser Rigtigheden af den opgivne Sum, Saavelsom af hvad Hansens Bo skulde tilsvare, og at Resten betragtedes som tabte, hvilken Skrivelse frem lagdes saavelsom et af de omtalte Breve fra Overauditeur Larsen dat: 17 April d. A. Incassators Regnskab saavelsom Regning for Gebyhrerne i Anledning af den solgte For dring paa Skolelærer Farmer, der viser at Be holdningen har været 1 RD 1 Mk 14 Sk, fremlagdes ogsaa, saavelsom en Attest fra Auctionsretten ang. de 2de i Boet afholdte Auctioner den 1.ste Mai og 16de Septbr 1817

Pagina 292 og 293

Endelig bemærkede Skifteforvalteren at der, som den fremlagte Opgiørelse fra den Constituerede Skifteforvalter Rafn ogsaa udviser, for de paa den Afdøde fundne og forslidte Sedler, i Banken erholdt 7 RD 3 Mk, samt at der fra Justitsraad Hansens Bo, for den Sum samme skulle tilsvare ,er indkommet 21 RD 3 Mk 6 Sk r. S., og 137 RD 2 Mk 2½ Sk Repræ., udbetalt af Overformynderen i Horns Herred, Overauditeur Larsen med 159 RD Sedler, i hvilken Anledning blev fremlagte Sidstnævnte Overformynders Attest af 11 januar sidstl. Frem

deles bemærkede Skifteforvalteren at Omkostningerne paa de tvende afholdte Løsøreauctioner udgiøre ligeledes efter den oven fremlagte Opgjørelse fra Rafn 22 RD 2 Mk 5 Sk.

Uagtet man nu havde ventet til Kl. 4 Eftermiddag vare dog skjønt lovlig varslede, aldeles ingen mødte hverken for Arvingerne eller af Boets Creditorer, hvorved be mærkes at samtlige Arvinger, som den af Rørbye produce rede Fuldmagt ogsaa godtgjør nu er myndige, hvisaarsag intet Skiftebrev vil blive udstædt. Den nærværende Skifte forvalter fandt at maatte antage, at de anmeldte Fordringer af de 3de tidligere Skifteforvaltere, saa som ingen Bemangling hverken af disse eller af Værgen eller af Arvingerne selv er fremsat, er Ansete for rigtige, hvorfor han mente at burde ligeledes lade disse passere til Udgift saaledes som de ere fremsatte, aldeles ikke paatvivlende at paa Cancelliraad Hesselholt som den første der behandlede Boet og nøie Kjendte Omstændighe derne vilde have bemærket det i rette Tiid om noget havde været at erindre. Samtlige oven fremlagte Documenter blev tagne til Indlemmelse saal: Skifteforval teren optog og opgjorde derpaa Boet saaledes:

A Indtægt

Ved Auction den 1. Mai 1817 bortsolgte Løsøre Indbefattet Tillæg 10 pC for 190 RD ved do den 16 Septbr 1817 over Do og med Indbefattelse af Do 35 RD Latris 225 RD Transport 225 RD

Krigsraad Stockfleths Gæld til Boet 4 RD Den Afdødes Mødrenes Arv 173 RD For en bortsolgt Fordring på Skolelærer Farmer efter Omkostningernes Fradrag 1 RD De paa den Afdøde fundne vaade og forslidte Sedler som blev omvexlede i Banken 7 RD De for Resten af den Afdødes Mødrenearv af Over auditeur Larsen i Frederikshavn modtagne 159 RD

Summa Indtægt 571 RD

B Udgift

Farver Abrahamsen i Sæby hans Fordring 18 RD Skomager Schjoldam ibm., hans Do 5 RD Soldann I Helsingøer 5 RD Andersen paa Læsø 5 RD Agent M Bang 245 RD StrandingsCommissair Smiths Stervbo 4 RD P. Beck til Brarumgaard 2 RD Forvalter Rasmussen 99 RD Fuldmægtig Møller 0 RD Auctionsomkostninger pa 2de Auctioner 22 RD For 1 Attest ?? Auctionerne 2 RD

Skifteomkostninger

Salair 6 RD Justitsfondet 1 RD Kongens Kasse 1/3 pct 2 RD 20 pct heraf 0 RD Skiftevidnerne 3 RD For Indkaldelse i Aviserne til Credi torerne og Arvinger, Udstædte af den første Skifteforvalter i Boet 8 RD For 1 Do til nærværende Skiftesamling 0 RD Ligeledes af fornævnte Skiftefor valter beregnet for Bekjendtgjørel ser paa Kirkestævne 2 RD Latris 23 RD 410 RD 571 RD

og af Samme som Porto beregnet 1 RD ligesom og senere Porto, navnligen gjentagen Correspondance med Skiftefor- valteren i Justitsraad Hansens Bo og Skifteforvalteren i Horns Herred, Om- kostninger paa Penges Transport fra Sidstnævnte og hertil Budleie m: v: herunder Meddelelse om Skiftets Tilende bringelse etc. 6 RD 30 RD Summa udgift 441 RD

Boets beholdne Formue 129 RD

Herfra afgaaer 4 pC Afgifter efter Forordning af 12 september 1792 5 RD og ½ pC Afgifter efter Fr. af 8 Febr 1810 0 RD 5 RD Igjen 123,4 RD

Saa udloddes i 3de Søsterlodder saaledes

Petrine Rold, Enke efter Krigsassessor Aa gaard 40 RD som med Førlovspenge 1 RD 41 RD

Ida Rold eller hendes Mand Forpagter M Tønnesen 40 RD Førlovspenge 1 41 RD

Karen Holm Rold, eller hendes Mand Kjøb mand M Mylius 40 RD Førlovspenge 1 RD 41 RD

Udgjort Summen 123,4 RD

Repræsentative

Saaledes er dette Bo sluttet. Forretningen tilendebragt kl. 5½ Eftermiddag

Underskrifter

CMR.Ørum

Som Vidner

Hoffmann Lars M Bak /:m.f.P.:/

Tilføjelser af flere foliosider i forhold til referencer ovenfor:

Skifte efter Nicolay Rold

Læsø birks arkiv – Skifteprotokol 1815-1848, start 1817 d. 10. marts (Fuldmægtig Nicolai Rold hos Fuldmægtig Tolder Stochfledt, 35b, 36, 96, 158, 291 samt i hvert fald også siderne: 57, 204, 205, 206, 207 – samt sider der er kommet senere fra Rigsarkivet: 57, ??, 79, ??, 202, ??, ?? – 204 MANGLER?? )

Pagina 57 ca. midt på siden

De som matte have noget at fordre i forrige Fuldmægtig hos Tolderen herpaa Læsöe, afgl Nicolai Rolds Boe, indkaldes hermed med 12 Ugers Varsel til at an= melde og beviisliggiøre deres formentlige Fordringer for Undertegnede Skifte Forvalter. I ligemaade indkaldes den Afdødes Arvinger, som ved Forseglings Forretningen er opgivet at være 3de ugifte Søstre til at möde ved Værge, for at iagttage deres Arveret under Skiftet; og meldes til behagelig Efterretning, at 30de Dagen holdes förstkommende 9de April i S: T: Hr. Krigsraad og Tolder Stok fleths Boepæl herpaa Øen. Klitgaard paa Læsøe den 20de Martii 1817.

Hesselholt – Fremlagt og læst i Skifteretten efter Fuldmægtig Sal: N: Rold den 9de April 1817, testerer Hesselholt.

6te Ugersdagen efter forrige Fuldmægtig hos Hr. Krigsraad og Tolder Stok fleth herpaa Læsøe, Nicolaü Rold, foretages i Klitgaards Skriverstue næste Tirsdag den 22 April kl. 10 Formiddag, da Boets Debi- og Creditorer ville möde, de förste for at betale deres Skÿld og de Sidste for at anmelde og legitimere de res formentlige Fordringer, samt hvem andre som noget ved dette Skifte maatte have at erindre. – Saa möde og 2 Witterlighedsmænd, Sognefogden Poul Büsk af Westeröe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. Klitgaard paa Læsöe den 19 April 1817. – Hesselholt – Publ: testr. Kiil. – Public testr. Baltzer. Fremlagt og læst i Skifteretten efter afgl: Fuldmægtig sal: N: Rold, den 22 April 1817, testerer: Hesselholt.

Pagina 79B???

Fladstrand 31 Martz 1817. S. T. Hr. Cancelliraad og Landforvalter Hesselholt paa Læsöe. Deres Velbaarenheds meget Ærede af 20de dennes har ieg först modtaget i Gaar.

For Deris deri bevidnede Deeltagelse i min og Kones billige Sorg over sal: Nicolaÿ Rolds ulÿkkelige Skjæbne, være De forbindtligst takket. Da det ikke er mig mue= ligt at give personlig Möde ved den efter ham til 9de April næstkommende berammede Skiftebehandling har ieg ved Brev af Dags Dato anmodet S: T: Hr. Krigsraad Stok fleth om paa mine Wegne at iagttage og paasee det Fornödne med Hensyn til den Afdödes Arvinger, som er: en Söster Petrine Rold conditionerende hos Agent Galsler i Sundbÿe, 1 Do Ide Rold conditionerende i Aalborg og en Do= Karen Holm Rold, som opdrages og forsörges af mig, hvilke Arvinger alle er umÿndige.

Den Afdöde er ved Skifteslutning efter sin Moder den 20de Octbr 1815 udlagt en Arv en Summa af 393 RD. 18 Sk. N. V. som indestaaer under Horns Herreds Over= formÿnderi, hvilket Belöb altsaa vil blive at beregne Boet til Indtægt, og hvorfor Rigtighed af vedkommende Overformÿnder, i Sin Tid bliver at aflægge.

Derimod har ieg en Fordring i Boet af 50 RD N. V. som ieg i sin Tiid har forstrakt den Afdöde, ligesom det ogsaa er mig bekjendt at han skÿlder til Hr. Forvalter Ras= mussen paa Sæbÿgaard circa 100 RD. N. V. Med störste Höyagtelse og Forbindtlighed Deres Welbaarenhed ærbödige: Bang. – Fremlagt og læst i Skiftet den 9de A= pril 1817, efter Sl. Fuldmægtig Nicolaÿ Rold, testerer Hesselholt.

Næste Onsdag den 9de April, kl. 9 Formiddag, bliver 30te Dags Forretning efter Forrige Fuldmægtig afgl: Nicolaÿ Rold, foretaget i S. T. Hr. Krigsraad og Tolder Stokfleths Bopæl herpaa Øen, da hans Efterladenskaber Registeres og vurderes og Skiftet saavidt fremmet som mueligt, Til hvilken Ende Boets Debi- og Creditorer ville möde bemelte Dag, Tid og Sted, de förste for at betale deres Skyld til Boet og de Sidste for at anmelde og legitimere deres formentlige Tilgodehavende.

Som Wurderings og Witterlighedsmænd möder Sognefoged Poul Busk af Westerøe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Klitgaard paa Læsöe den 7de April 1817.

Hesselholt – Public Testr. Kiil. – Public: testr. P Baltzer. – Fremlagt og læst i Skif tet efter afgl Fuldmægtig Hr. N. Rold, den 9 April 1817, test. Hesselholt.

Pagina 204B???

Næstkommende Torsdag den 4de Junÿ om Eftermiddagen Kl: 2 fore tages en Skiftesamling heri Skrivestuen efter Afgangne Nicolai Rold, forhen Fuldmægtig hos Hr. Krigsraad og Tolder Stockfleth her paa Læssöe, til hvilken Tid saavel de umÿndige Arvingers respective Formÿnder, som Boets Credi- og Debitorer ville give möde. – Som Witterligheds mænd møder Sognefogden Poul Busk af Westersöe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Klitgaard paa Læssöe den 31de Maii 1818. – Hesselholdt Public. Testr. Kiil – Public: Testr. P: Baltzer – Fremlagt i Skiftet efter afg: Fuldmægtig N: Rold den 4de Junïi 1818. Testr. Hesselholdt.

Fortegnelse! ved de Sal. Rolds Stærvboe tilhörende Böger a) Burlemague Grundsætninger til Naturens Ret. b) Do Do Stats Retten. C) Rasmus Nye rups Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge – 5 Bind – d) Nørregaards Forelæsninger over Processen 6te Deel – e) Thaers Indledning til Kunstskab om det engelske Jordbrug. – f) Taktik for Infanteriet – defect – g) Den Eu ropæiske Historie. – Do 2 Bind – h) Den Danske Stat – 1 Do. – i) En Skreven Nodebog – Læssöe den 25de April 1817. Stockfleth. – Fremlagt i Skif tet efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold 4de Junii 1818 Testr. Hesselholt

Fortegnelse: over afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rolds Efterladenskaber, som blev forefunden hos ham ved hans Ilanddrivelse ved Söndre Klit den 7de April 1817. - 1 Sort Kalmukkes Chinillie – 1 grøn Klædes Rabat Kiole – 1 gulstribet Wæst – 1 paar graae Klædes Buxer 1 par graaestribede Buxer – forhen ilanddreven 1 Hörlærreds Skiorte – 1 par lærreds Underbuxer – 1 par uldne Strømper og 1 par halv Do - 1 Kimbrixes Krave og 1 Do Halv Tørklæde – 1 par Lange Støvler – 1 sort Harulds Hat – forhen ilanddreven – 1 gl. ulden Tørklæde – I Bank Sædler 13 RD N: V: hvoraf 3 RD er betalt efter medfölgende qvitte Ring, for at udvaske hans klæder – igjen som fölger 10 Stk Banksædler á 1 RBdl – 1 Dansk Krone – I Kobber Penge 1 Rbmk – 1 gammel Sølv Toskilling 1 Toldtegn som er sendt Hr. Krigsraad Stockfleth. – 1 Pennekniv og 1 liden Friser Kam – 1 Sølv Lommeuhr, som er sendt til Uhrmageren i Fladstrand. For ovennævnte Sagers rigtige modtagelse udbedes Skifteforvalterens qvitte ring paa medfölgende Duplicat behagl. meddelt. Sæbÿe den 27de Junii 1817. – Paa Hr. Cancellieraad Boecks Wegne Mörck. – Fremlagt Skiftet efter Afgl. Fuldmægtig Nicolaj Rold, den 4de Junii 1818. - testerer Hesselholt


Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
October 15, 1838 (21 years after death)
Attendant: Nicolaÿ Roldhimself
EventJohan Martin von Mylius
October 15, 1838 (21 years after death)
EventIde Marie Rold
October 15, 1838 (21 years after death)
EventKaren Holm Rold
October 15, 1838 (21 years after death)
Event October 15, 1838 (21 years after death)
EventPetrine Kirstine Rold
October 15, 1838 (21 years after death)
EventHans Jacob Mandrup Tønnesen
October 15, 1838 (21 years after death)
Probate October 15, 1838 (21 years after death)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 22, 1790Hjørring, Horns, Lendum
1 year
elder sister
14 months
elder sister
Nicoline Kirstine Rold
Birth: December 19, 1792 54 31Fladstrand, Denmark
Death: February 25, 1793Fladstrand
18 months
elder sister
Christine Lassen Rold
Birth: June 20, 1794 56 33Fladstrand, Denmark
Death: September 9, 1794Fladstrand
17 months
himself
Nicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpgNicolaÿ Rold
Birth: November 15, 1795 57 34Fladstrand, Denmark
Death: March 7, 1817Hjørring, Dronninglund, Sæby
1 year
younger sister
Ide Marie Rold
Birth: November 20, 1796 58 35Fladstrand, Denmark
Death: January 16, 1875Ringsted, Sjælland, Danmark
6 years
younger sister

Birth

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1791-1814, pagina 82, 15. november 1795

Født 15 nov og hiemmedøbt Døbt 20 dec

Nicolai - Forældre Hr. Tolder Henric Rold og hustru Kirstine Lovise Todberg - Q: F: Hr. Kiöbmand Jacob Michelsøns Hustru: fra Skagen Jomfru Giærtrud Uberlax fra Fladstrand - M: F:

Hr. Gr? Skiærup fra Elkiær, Hr. Bÿfoged Raÿch= man boende i Ugilt Præstegaard og Hr. ?? Tod- berg begge her Bo? ??org? Bo? ./. til Roslund??

Moderen introd d. 25de Dec:

Census

Det tjener til bemærkning, at hustruen Kirstine Lovise Thodberg angives at være 50 år gammel i 1801. Der er regnet 10 år galt. Hun er født i 1761, og får iøvrigt nok en datter i 1802.

Husholdningen består også af et par tjenestefolk samt en kvinde, Ane Magrete Jensdatter (Inderste) på 34 år.

Census1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Henrik Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25886#25886,2892735 Hjørring, Horns Fladstrand

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Henrik Roldhead41GiftKongelig Postmester uden Pension som forhenværende Toldinspektør
Kirstine Lovise Roldhustru39GiftHustrus alder i FT angives fejlagtigt til 50 år!!
Petrine Kirstine Rolddatter9
Nicolaÿ Roldsøn5
Ide Marie Rolddatter4

Begge ægtefæller er i første ægteskab. Bemærk alder på hustru oplyses i tællingen til 50 år. Er korrekt næsten 40! Til husholdningen hører et par tjenestefolk

Name

Historie om Nicolaÿ Rold

Kufferten var pakket og violinen var medbragt, da Nicolaÿ sejlede fra Læsø med kurs mod Sæby, hvor der skulle gøres forretninger. Afsejlingen har formentlig fundet sted d. 7. marts eller lidt før, og der kan gisnes om, at havet har vist tænder.

Om kutteren forliser med Nicolay og kuffert, eller han springer overbord med alle de medbragte genstande vides ikke. Imidlertid anføres det meget præcist i kirkebogen i Sæby, at dødsdagen var 7. marts 1817 og begravelsen 10. april samme år. Dødsårsag: Drukning.

Hvor ulykken har fundet sted denne fredag er vanskeligt at spå om. I hvert fald er vinden kommet ind fra vest på et tidspunkt, for alle Nicolaÿs sager driver i land ved Sønderklit på Læsø. Det handler om pengesedler, tøj, violin og bue, den fine kuffert med sælskinslås og andre effekter.

Der fortælles fra Læsø Museum følgende om strandinger: ”Farvandet omkring Læsø udgjorde førhen stor fare for søfarten p.g.a. de mange langstrakte flade grunde og rev, og mange skibe er gennem århundreder strandet ved Læsø. Disse strandinger har dog givet læsøboerne et ganske pænt supplement ti lderes til tider hårde liv i en barsk egn, dels i form af bjergeløn men også skibstømmer til at bygge huse af. Der er fra 1780-1800 strandet 86 skibe.”

Det er sikkert også derfor, at alt det ilanddrevne gods, som tilhørte Nicolaÿ blev behandlet så professionelt, som det skete. Pengesedlerne blev omvekslet til nye sedler i banken, for efterfølgende at blive betalt til ”Stervboet”. – Alt hans tøj blev vasket, således saltet blev trukket ud. Det er der naturligvis behørig regning for.

Udgifterne i forbindelse med begravelsen og alt arbejdet med både lig, ejendele, ligklæder, kiste m.v. løber op i et meget anseligt beløb.

En meget tragisk historie for så ungt et menneske, der pludselig var blevet familiens overhoved, da moderen som den sidstlevende forældre døde i 1815. Hun efterlod sig på det tidspunkt 3 umyndige børn.

Mellem 1815 og 1817 har Nicolaÿ så fået jobbet som Fuldmægtig hos Tolder og Krigsraad Stokfleth på Læsø. Det kan være sket med baggrund i relationer og også fordi, han rent faktisk var lærd.

Lærdommen kan skimtes i skiftet, hvor der noteres, hvilke bøger der er sat på auktion. Her findes både litteratur om det engelske jordbrug, tilstanden i Danmark og Norge, som jo har været meget aktuel, efter Danmark afstod Norge i 1814. Den danske Stat repræsenteres ved ét bind.

Der må også have været en kunstnerisk åre. Ejendelene bestod af violin med bue, og blandt bøgerne også en skrevet nodebog. Så der har været tale om en på den ene side vidende måske akademisk person, der samtidig har nydt musikken.

Muligvis har det været noget af en anderledes oplevelse at skulle bo på en mindre ø, når livet ellers havde foregået på fastlandet. Samfundet var meget mindre, og vejrforholdene barske, og til- og afgangen til øen noget besværligt. Meget af øens indtægt kom via strandet gods. En del, som Nicolaÿ selv kom til at bidrage til.

Rejseri må det også være blevet til mellem øen og hovedlandet. Der blev samarbejdet mellem de administrative funktioner, og dokumenter har skullet transporteres begge veje. Sæby, Frederikshavn og Læsø.

I forbindelse med hele skiftebehandlingen efter Nicolaÿs død, viser der sig nogle udfordringer. Overformynderiet i Frederikshavn havde udlånt en god del af den mødrende arv og placeret i en gård, der var ejet af Skolelærer og Kirkesanger Fasmer.

Denne store post, der var bundet som pant i en gård lod sig kun realisere ved en dårlig handel, og det var så, hvad der skete i den sidste ende. Gælden efter Nicolay løb faktisk op over, hvad hans bo erholdt, dog endte det med, at der blev en uddeling til de efterladte søstre.

Faktisk var investeringen i gården sket på en sådan måde, at der var tale om, at beslutningstageren skulle stilles til ansvar for transaktionen. Det vides ikke, om det også har fået følger for vedkommende.

Agent Bang i Fladstrand var gift med Kirstine Lovise Thodbergs søster Johanne, og samtidig formynder for Karen Holm Rold (søster til Nicolaÿ) skrev dette meget følelsesladede brev til Skifteforvalteren:

”Fladstrand 31. Martz 1817. Hr. Cancelliraad og Landforvalter Hesselholt paa Læsöe. Deres Welbaarenheds meget ?? af 20de dennes har ieg först modtaget i Gaar.

For Deris deri bevidnede Deeltagelse i min og Kones billige Sorg over Sal: Nicolaÿ Rolds ulÿkkelige Skjæbne, være De forbindtligt takket. Da det ikke er mig muu= ligt, at give personlig Möde ved den efter ham til 9de April næstkommende Maaneds berammede Skiftebehandling har ieg ved Brev af Dags Dato anmodet Hr. Krigsraad Stok fleth om paa mine Wegne at iagttage og paasee det Fornödne med Hensyn til den Afdödes Arvinger, som være: En Söster Petrine Rold, conditionerende hos Agent galsler i Sundbÿe, 1 Do Ide Rold conditionerende i Aalborg, og en Do= Karen Holm Rold, som opdrages og forsörges af mig, hvilke Arwinger alle er umÿndige.

Den Afdöde er ved Skifteslutning efter sin Moder den 20de Octbr 1815 udlagt en Arv en Summa af 393 RD. Formuen indestaaer under Horns Herreds Over= formÿnderi, hvilket Belöb altsaa vil blive at beregne Boet til Indtægt, og hvorfor Rigtighed af vedkommende Overformÿnder, i sin Tid bliver at aflægge.

Derimod har ieg en Fordring i Boet af 50 RD, som jeg i sin Tiid har forstrakt den Afdöde, ligesom det ogsaa er mig bekjendt, at han skÿlder til Hr. Forvalter Ras= mussen paa Sæbÿgaard circa 100 RD. Med störste Höyagtelse og Forbindtlighed Deres Welbaarenhed ærbödigen: Bang.”

Hele skiftesagen startede i 1817, og blev først helt endeligt afsluttet i 1838. Her blev det konstateret, at boet rummede 571 Rigsdaler, og udgifterne androg i alt 441 Rigsdaler. (Indtægten fra den bortsolgte gård udgjorde 1 Rigsdaler!).

Søstrene fik hver 41 Rigsdaler, og sammenlagt med deres mødrende arv, som må have udgjort det halve af broderloddet (Nicolays oprindelige lod: 606 Rigsdaler), ca. 303 Rigsdaler, har der for hver af de umyndige kunnet placeres brutto 303 Rigsdaler i Overformynderiet. Fra de respektive beløb, er der på daværende tidspunkt efterfølgende fradraget diverse gældsposter. Således fik de tre søskende hver netto: 1) Nicolaÿ: 393 RD, 2) Petrine: 218 RD, 3) Ide Marie: 248 RD, 4) Karen: 301 RD.

Ved de sidste skrivelser i skiftesagen, ses det, at det nu er de respektive ægtefæller til søstrene, der er formyndere.

Nicolaÿ Rold endte sine dage uforlovet, ugift og uden børn i en alder af blot 22 år.

Death

Indtægt

Ved Auction den 1. Mai 1817 bortsolgte Løsøre Indbefattet Tillæg 10 ?? for 190 RD ved do den 16 Septbr 1817 over Do og med Indbefattelsen af Do 35 RD Latris 225 RD Transport 225 RD

Krigsraad Stockfleths Gæld til Boet 4 RD Den Afdødes Mødrende Arv 173 RD For en bortsolgt Fordring på Skolelærer Farmer efter Omkostningernes Fradrag 1 RD De paa den Afdøde fundne og forslidte Sedler som blev omvexlede i Banken 7 RD De paa Resten af den Afdødes Mødrendearv af Over ?teur Larsen i Frederikshavn modtagne 159 RD

Summa Indtægt 571 RD

Udgift

Farver Abrahamsen i Sæby hans Fordring 18 RD Skomager Schjoldam Do hans Do 5 RD Soldam I Helsingøer 5 RD Agent M Bang 245 RD StrandingsCommissair Smith Sterwbo 4 RD P. Beck til Brarumgaard 2 RD Forvalter Rasmussen 99 RD Fuldmægtig Møller 0 RD Auctionsomkostninger pa 2de Auctioner 22 RD For 1 Attest ?? Auctionsraad 2 RD

Skifteomkostninger

?? 6 RD Justitshand? 1 RD Kongens Kasse 2 RD 20 pct heraf 0 RD Siftearbeiderne 3 RD For Indkaldense i Aviserne til Credi torerne og Arvinger, Udstædte af den første Skifteforvalter i Boet 8 RD ?? 1 D til nærværende Skifteforsamling 0 RD Ligeledes af fornævnte Skiftefor valter beregnet paa Bekejndtgjørel sen paa Kirkestævne? 2 RD Latris 23 RD 410 RD 571 RD

og af Samme som Porto beregnet 1 RD ?som og senere Porto navnligen gjentagen Correspondance med Skiftefor- valteren i Justitsraad Hansens Bo og Skifteforvalteren i Horns Herred, Om- kostninger paa Penge Transport fra Siidstnævnte og hertil B? m: m: herunder Meddelelse om Skiftets ?? ?? etc. 6 RD 30 RD Summa udgift 441 RD

Boets beholdne Formue 129 RD

Herfra afgaaer 4 ?? Afgifter efter F? af 12 september 1792 5 RD og ½ pc Afgifter efter F? af 8 Febr 1810 0 RD 5 RD Igjen 123,4 RD

Saa udloddes ?? 3de Søsterlodder saaledes

Petrine Rold, Enke efter Krigsassessor Aa gaard 40 RD som med Fø? 1 RD 41 RD

Ida Rold eller hendes Mand Forpagter M Tønnesen 40 RD F? 1 41 RD

Karen Holm Rold, eller hendes Mand Kjøb mand M Mylius 40 RD F? 1 RD 41 RD

Udgjort Summen 123,4 RD

Repræsentative

Saaledes er dette Bo sluttet. Forretningen tilendebragt kl. 5½ Eftermiddag

Underskrifter

??

?? Widner

?? Hoffmann Lars ?? Bæk /:m.f.P.:/

Death

Hjørring, Dronninglund, Sæby, 1814-1838, pagina 390, opslag 140

Død 7. marts 1817 Begravet 10. april!!! 1817

Nicolai Rold Fuldmægtig 23 Aar Dødsårsag: Drukning

Probate

Skifte efter Nicolay Rold

Læsø birks arkiv – Skifteprotokol 1815-1848, start 1817 d. 10. marts (Fuldmægtig Nicolai Rold hos Fuldmægtig Tolder Stochfledt, 35b, 36, 96, 158, 291 samt i hvert fald også siderne: 57, 204, 205, 206, 207)

Anno 1817 den 10 de Martii indfandt Stedets Skifteforvalter Cancelliraad og Land= Foged Hesselholt sig ved sin Fuldmægtig Niels Møller, hos Krigsraad og Tolder Stokfledt, strax efter at det var anmeldt fra Skifteforvalteren at hands Fuldmægtig Nicolai Rold paa en Reise herfra Øen til Sæbÿe Sidste Fredag var druknet, for at foretage en lovlig Registerings og Forseglings Forretning efter ham til paafölgende Skifte Deeling imellem hans Arvinger som blev opgivet at være: En Søster Ida Rold, en Do. Karen Rold og en Dito hvis navn ikke vidstes (Petrine Rold). – Som vitterlighedsmænd var tilstæde Hans Malling af Westerøe Sogn og Jens Saltum af Østerbÿe.

Forretningen blev fremmet saaledes som fölger:

1 Kuffert hvori den afdödes Gangklæder var m.m. som blev forseglet 1 liden grønmalet Skrin hvori intet befandtes. – 1 par ungarsk Stövler 1 Par Vandstövler. – 1 par Blaae Klædes Ride Buxer. – 1 Hagelpose. og 1 Krudthorn. – 1 Hat. – 1 Fiolin med Bue.

Paa tilspörgende erklærede Krigsraad og Tolder Stokfledt at intet var den Afdøde tilhørende, hos ham, en(d) det nu allerede Registrerede og forseglede, men han vidste at han havde nogle Penge tilgode i Sæbÿe, men hos hvem vidste han ikke, men formodede at Forvalter Rasmussen paa Sæbÿegaard derom kunne Give Oplÿsning. – Da intet videre for i Dag kunne foretages ved dette Skifte förend 30te Dagen, blev samme udsat til denne Tid, og det passerede med underskrivt bekræftet. Datum ut Supra. –

Anno 1817 den 9de April, som 30te Dagen efter forrige Fuldmægtig hos S:T: Hr. Krigsraad og Tolder Stokflet, her paa Lessöe Nicolai Rold, indfandt sig Stedets Skifteforwalter Can= cellieraad og Landfoged Jens Hesselholt i velbemelte Hr. Krigsraadens Bopæl i Westeröe Sogn for at foretage Registering og Wurderingsforretning efter Benævnte Af= Döde til videre Skifte og Deeling imellem hans efterladte umÿndige Søstre, Jomfr: Petrine Rold, Conditionerende hos Agent Galten i Sundbÿe, Ide Rold conditionerende i Aalborg og Karen Holm Rold hos Agent Bang i Fladstrand, hvis Formÿnder Velbemelte Hr. Agent Bang har tilskrevet Skifteforvalteren under 31de f:M: og derudi tilkjendegivet, at han ikke personlig kunne möde her ved denne Skifteforretning, men havde under Samme Dato anmodet velbemelte Hr. Krigsraad Stochfleth om paa sine Wegne at overvære denne Forretning, med videre Oplÿsning under denne Skifteforretning, saaledes som Bemelte Skrivelse formelder, der blev modtaget til Skifteactens Indlemmelse og lÿder saaledes: 79 (Findes efter ordinært skifte). Og da mer velbemelte Hr. Krigsraad Stokfledt for Tiden er Øen fraværende, saa mødte efter Anmodning paa hans Vegne Strandingskommissionair og Dannebrogsmand Holten Søeborg af Bÿrum Sogn. – Som Wurdering og Witterlighedsmænd var nærværende Sognefogeden Poul Busk af Westerøe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Skiftefor valteren havde under 20de f:M: indkaldet Stærvboets Creditorer i den Aalborgske Avis med 12 Ugers Varsel til at anmelde og beviiseliggiøre deres formentlige Fordringer, ligesom og Den afdødes Arvingers Værge; af hvilken Indkaldelse blev fremlagt et Exemplar der lÿder fol: 57. (MANGLER??) – Ligesaa ved Kirkegaarden herpaa Lessöe indkaldet Stærvboets Credi- og Debitorer til at møde i Dag med deres Anliggender, denne Indkaldelse lÿder saaledes: 79 (Findes efter ordinært skifte). Hvorefter denne Forretning saaledes blev fremmet i overværelse af Velbemelte Hr. Strandingskommissionair Söeborg

• 1 Kuffert med sælskindbetrukken laas og 4 RD Nøgle denne Kuffert var forseglet og efter at Seglen var efterset og befunden i uskadt stand, blev den aabnet og deri forefunden: • 1 Lidet Uhr Fouteral 1 RD • 1 Sort Klædes kiole 20 RD • 1 gl. Graae Klædes kiole 4 Rd • 1 par Hvide Volnqvirts? Buxer 12 RD • 1 Par gl. Graae Klædes Buxer 1 RD • Transport 42 RD • 1 gl. Graae Klædes Frakke 2 RD • 1 Sjals Væst 3 RD • 1 rød Dito 2 RD • 1 par Hörlærreds Skjorter 6 RD • 1 par Ditto 6 RD • 1 par Ditto 6 RD • 1 par Dito Underbuxer 1 RD • 1 par gamle Nanqvins Buxer 1 RD • 1 röd og hvid Wæst 3 RD • 6 Kompris? Halskraver 4 RD • 6 hvide Halstørklæder 1 RD • Sum 77 RD

Slutningen af indførslen fra 1817 9. april – må ligge på den næste side eller folio, der ikke er scannet ind. Folionummer på siden fra 9. april er 36, hvorfor afslutning bør ligge på folio 37 øverst.

Pagina 96

Aar 1818 den 4de Junii blev foretaget i Klitgaarden Skiftesamling efter Afgangne Fuldmægtig Nicolai Rold af Stædets Skifteforvalter Cancellieraad og Landfoged Jens Hes= selholt efter derom skeete Tillÿsning ved Kirkerne Sidste Söndag der lÿder Fol: 204 (Findes efter ordinært skifte!) og var mødt paa de umÿndige Arvingers Formÿnders Wegne som Committeret Hr Krigs= raad og Tolder Stokfleth heraf Øen. – Som Witterlighedsmænd var nærværende Sognefogeden Poul Busk af Westerøe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – den Afdødes Efterladenskaber som forefandtes herpaa Øen ved hans Afgang er solgt ved Auction den 1ste Maii 1817 og opløbet til 172 RD 4 Mk 3 Sk hvorunder er indbefattet hans Bøger som Hr. Krigsraad Stokfledt efter løfte ved sidste Skiftesamling lod afgive til Skifteforvalteren forinden Auctionen ved Fortegnelse derover der lÿder fol: 204 (Findes efter ordinært skifte), og det fra Hr. Cancellieraad Boeck i Sæbÿe. Skifteforvalteren tilsændte Töi som skal være forefunden paa Sal: Rold den 7de April 1817, den han fandt inddreven i Stranden ved Sÿnderklit i Wensÿssel, er bortsolgt ved Auction den 16 Sep 1817 og opløbet til 22 RD Den Skifteforvalteren ved Sidstmeldte Gods sændte Fortegnelse lÿder saaledes fol.: 204 (Findes efter ordinært skifte) hvorved han maa anmærke at Hr. Krigsraad Stokfleth har vedkiendt sig og modtaget det den anførte Sölv Lomme.Uhr og at de 10 Stk Rigsbanksædler befindes afslidt nogle 1/3 Deel og nogle ¼ Deel af Trykningen saa Skifteforvalteren af den Aarsag endnu ikke har kunnet udgive dem. – Auctionsforretningen over det bortsolgte Gods bliver Skiftebrevet at vedhæfte. – I anledning det som Boet efter den Afdödes Haandbog skulle have tilgode havde Skifteretten indhæntet vedkommendes Erklæringer Neml. Hr. Cancellieraad Bock angaaende 15 RD 3 MK Niels Fjællgaards angaaende 2 RD og Christen Pedersens Steendalls angaaende 54RD 2 SK som viiser at de samtlige Benægter at skylde disse Summer. - Deres Erklæringer er forlÿdende folio 204 (Findes efter ordinært skifte) Hr. Krigsraad Stok fleth og Hr. Lessøe har tilstaaet at skÿlde hvad for dem er anfört. – Ligesaa har Student? Fasmer erklæret i Anledning hans i Boet forefundne Skrivelse der viser at han var i Gield til Boet, men ikke hvormeget, at han kuns skylder til Salig Rold eller nu hans Boe 16 RD, hans Erklæring lyder saaledes fol. 205 (Findes senere) – Siden sidste Skiftesamling er indkommen fölgende Fordringer paa Boet, der anføres som udgivt:

• Farver Abrahamsen i Sæbye efter Regning 18 RD Regning lyder Fol (205) Findes senere • Skomager Skioldan ibidm efter Regning 5 RD Regning lÿder Fol (205) Findes senere • ???????????? (Næste side mangler)

Der mangler afslutningen af indførslen pr. 4. juni 1818. Fortsættelse må være sket på side 96B og eventuelt også på pagina 97!

Pagina 158:

Anno 1820 den 28de Februarii blev foretaget en Skiftesamling i Klitgaarden efter forrige Fuldmægtig Nicolaÿ Rold af Stædets Skif= teforvalter Cancelliraad og Landfoged Jens Hesselholt i Overvæ= relse af witterlighedsvidner Sognefoged Poul Busk af Westerøe Sogn, og Jens Madsen af Bÿrum Sogn, og efter skifte Tillÿsning ved Kirkerne herpaa Øen i gaar, saal: fol 206, - Skifteforvalteren havde i Anledning af et Skrivelse fra Bÿefogeden i Frederikshavn, dat 21de Novbr. 1819, betræffende Salig Nicolaÿ Rold, der under Over formÿnderiet indestaaende Arvepart 393 RD , Som han for= meener at Vedkommende ville være bedst tjent med at lade forblive staaende, da Pantet, neml. en Kjöbmand Buskes i Frederikshavn beliggende Gaard for disse og flere Umÿndiges Midler, circa 2.300 RD N. V., ikke nær er Tilstrækkelige for Tiden, saaledes som bemelte Skrivelse formelder der lÿder: (Fol 206. – Indkaldet saa vel vedkommende Formÿnder som Creditorer i dette Boe, ved Ind= kaldelse i Aalborg Stifts Adresse Aviser, den 12te Janv. Sidst, saal. Fol: 206 Til at afgive deres erklæringer om hvad de önsker Foreta get i den henseende og havde derpaa under 19de d: M: modtaget de Umÿndiges Formÿnder Hr. Agent Bang i Frederikshavn, hans Er Klæring, i Skrivelse til Skifteforvalteren, som gaaer ud paa at han anseer retteste at Skifteforvalteren traadte i Korrespondance om den= ne Arveparts Udbetaling med Hr Assessor Hansen som den der maae staae til Ansvar for denne Arveparts Udbetaling, da samme af ham, som den Tid Overformÿnder i Frederikshavn, ere Udlaante; Bemte [bemeldte] Skrivelse lÿder Fol: 206. Videre havde Skifteforvalteren ønsket i Dag at kunde have modtaget saavel Formÿnderen som Creditorenes Erklæ ringer, ang. 16 RD som Skolelærer Fasmer i Walsöemagle i Sjelland skÿl der til Boet, og ikke efter flere Erindringer og hans derpaa givne löfter har indbetalt, men formedelst hans iværende usle Forfatning derpaa begiæret Henstand, hvad enten de maatte ansee rettest derom at anlægge Proces eller ved Offentlig Auction som uvillet Gjæld her at Bortsæl ge samme. Debitors sidste Brev i den Anledning Lÿder Fol. 207. – Men da ingen af Boets Kreditorer er mødte, saa kunne Erklæring over denne Post ikke i Dag erholdes, men i Anledning den berørte Arvepart, vil le Skifteforvalteren efter Formÿnderens Erklæring, træde i Correspondance med Hr. Assessor Hansen og indtil man fra ham erholder Svar og Capitalens saavelsom resterende Renter mue lige Indbetaling, udsætte denne Forretnings videre Foretagelse

Datum ut Supra

Hesselholt

Som Witterlighedsmænd:

Poul Busk og Jens Monsen

Pagina 204

Næstkommende Torsdag den 4de Junÿ om Eftermiddagen Kl: 2 fore tages en Skiftesamling heri Skrivestuen efter Afgangne Nicolai Rold, forhen Fuldmægtig hos Hr. Krigsraad og Tolder Stockfleth her paa Læssöe, til hvilken Tid saavel de umÿndige Arvingers respective Formÿnder, som Boets Credi- og Debitorer ville give möde. – Som Witterligheds mænd møder Sognefogden Poul Busk af Westersöe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Klitgaard paa Læssöe den 31de Maii 1818. – Hesselholdt Public. Testr. Kiil – Public: Testr. P: Baltzer – Fremlagt i Skiftet efter afg: Fuldmægtig N: Rold den 4de Junïi 1818. Testr. Hesselholdt.

Fortegnelse! ved de Sal. Rolds Stærvboe tilhörende Böger a) Burlemague Grundsætninger til Naturens Ret. b) Do Do Stats Retten. C) Rasmus Nye rups Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge – 5 Bind – d) Nørregaards Forelæsninger over Processen 6te Deel – e) Thaers Indledning til Kunstskab om det engelske Jordbrug. – f) Taktik for Infanteriet – defect – g) Den Eu ropæiske Historie. – Do 2 Bind – h) Den Danske Stat – 1 Do. – i) En Skreven Nodebog – Læssöe den 25de April 1817. Stockfleth. – Fremlagt i Skif tet efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold 4de Junii 1818 Testr. Hesselholt

Fortegnelse: over afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rolds Efterladenskaber, som blev forefunden hos ham ved hans Ilanddrivelse ved Söndre Klit den 7de April 1817. - 1 Sort Kalmukkes Chinillie – 1 grøn Klædes Rabat Kiole – 1 gulstribet Wæst – 1 paar graae Klædes Buxer 1 par graaestribede Buxer – forhen ilanddreven 1 Hörlærreds Skiorte – 1 par lærreds Underbuxer – 1 par uldne Strømper og 1 par halv Do - 1 Kimbrixes Krave og 1 Do Halv Tørklæde – 1 par Lange Støvler – 1 sort Harulds Hat – forhen ilanddreven – 1 gl. ulden Tørklæde – I Bank Sædler 13 RD N: V: hvoraf 3 RD er betalt efter medfölgende qvitte Ring, for at udvaske hans klæder – igjen som fölger 10 Stk Banksædler á 1 RBdl – 1 Dansk Krone – I Kobber Penge 1 Rbmk – 1 gammel Sølv Toskilling 1 Toldtegn som er sendt Hr. Krigsraad Stockfleth. – 1 Pennekniv og 1 liden Friser Kam – 1 Sølv Lommeuhr, som er sendt til Uhrmageren i Fladstrand. For ovennævnte Sagers rigtige modtagelse udbedes Skifteforvalterens qvitte ring paa medfölgende Duplicat behagl. meddelt. Sæbÿe den 27de Junii 1817. – Paa Hr. Cancellieraad Boecks Wegne Mörck. – Fremlagt Skiftet efter Afgl. Fuldmægtig Nicolaj Rold, den 4de Junii 1818. - testerer

Hesselholt

Med Forundring har jeg modtaget Deres Velbrheds Ærede af 22de f. M.

Pagina 205

hvorefter jeg Skulde være Skÿldig til afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rolds Boe 15 RDL. 3 Mk N. V. [Navneværdi] Men da, Rolds Afregnings Böger i den Tiid, han indtil 1ste Maÿ f: A: stod i min Tieneste maa oplÿse at jeg ved hver Maa neds Udgang har gjort Afregning med ham, Ligesom denne Afregnings Bog, for det sidste Aar han tiente mig, og som er i min Værge, oplÿser saadant, og hvilket og maa være Tilfældet for de foregaaende Aar, hvorfor Afreg nings Bøgerne formodentlig maa findes blandt hans efterladte Papiere, saa kan jeg ikke andet end modsige kravet, da jeg paa Grund af foranførte ved med Vished ikke at være den afdøde Rold noget Skyldig. – Sæbÿe den 30te September 1817. – Boeck – S:T: Hr. Cancellieraad Land foged Hesselholt. – Fremlagt i Skiftet efter afgl: Fuldmægtig N: Rold den 4de Junii 1818 testr. Hesselholt.

Sæbÿe den 28de August 1817 Til Svar paa Deres Velbaarenheds Skri velse maa jeg herved melde, at jeg aldeles intet er Skÿldig til Afdöde Nicolaj Rolds Stærvboe, og er heller ikke vidende om nogensinde at have været ham Skÿldig; og derfor kan jeg ikke opfÿlde Deres Begjæring med at betale de krævede 2 Rbd= N: V. – Ærbødigst Niels Paulsen – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818 efter afgl: Fuldmægtig N: Rold, Testr: Hesselholdt.

Svar: S:T: Hr. Cancelliraad Hesselholt. I Følge Deres Velbr: Ærede af 22de August sidst angaaende at jeg skulle Skÿlde 54 Rdl til afdöde Nicolaj Rold, giver jeg mig den Frihed herved Ærbödigst at melde, at i forrige Aars Høst afkiöbte Bemelte Sal: Rold af mig en Koe for 40 RbD og 2de Faar for 16 rbd hvorved alt vores mellemværende blev afgjort og jeg erkjender mig derfor altsaa ikke at være noget skÿldig til Stervboet. At Afgjorde som saaledes skeedte, og at Koen med Faarene blev Rold leveret paa Sæbÿgaard, derom kan Hr. Forpagter Winkel og Forvalter Rasmussen daværende Skriver Antonie som Overværende aflægge Vidnesbÿrd om forlanges. – Steendahl i Karup Sogn den 19de February 1818. – Ærbødigst Christen Pedersen: - P.S. Den 10 Sept: 1817 sidst, har Brant Säebÿe i Sæbÿe et Brev fra mig, som bestoed af samme Indhold, som ej skal være kommen Dem til Hænde, saa har Hr. Obel sagt mig, saa at jeg skulde igjen skrive. – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818, efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold testr. Hesselholt.

P:M: Tilgjensvar paa Deres Velbÿrdigheds ærede Skrivelse af 6te d:M: tiener følgen de: at jeg skÿlder penge til afdøde Nicolay Rold tilstaar jeg nemlig den Sum 16 RbD N. V. som han betalte for mig til Fuldmægtig Holst hos Doctor Wolter i Flad= strand, men hvorledes Krigsraad Stockfleth kan paastaa at jeg skylder 100 Rd N. V. ved jeg ikke, formodentlig maa Tallet Hundrede staa Krigsraaden meget i Hovedet; at min Paastand er rigtig kan jeg beviise med 1. Holstes qvittering som skal blive forelagt 2. Kaas som Conditionerer hos Hr. Cancelliraad Boech havde omtrent fjorten Dage før Rolds Død en Anviisning paa mig, og denne Lød paa 16 Rigsbankdaler N: V: hvilket var den Sum jeg skÿldte Rold, men da jeg af Pengemangel ikke kunde betale samme blev den tilba gevist 3. fandtes der i Afdøde Rolds Tegnebog netop den Sum antegnet, og ikke mere, jeg er overbeviist at havde Rold havt mere tilgode, da havde han i Fölge sin vel Bekjendte Orden antegnet det. 4. Troer jeg at Examinatus Juris Jens M. Berbam er vidende herom - Kan nu Krigsraad den Contra Beviise disse Argumenter, hvilket jeg med Vished veed at han ikke kan da skal jeg fremføre endnu flere. – Imidlertid skal jeg saasnart muligt giöre mig Umage for at bemeldte Sexten Rigsbankdaler Navne Værdie kan blive betalt og haaber jeg Deres Velbÿrdighed i henseende til Henstanden er lidet overbærende med mig, da en saadan Sum af 16 Rbd som maaske for andre vilde være ubetÿdeligt at betale, bliver mig som ung Mand, der sidder med Kone og Barn i et nylig tiltraadt Embede, der ikke har betÿdelig Indkomster, og jeg nÿ lig har havt mange Udgifter ved sammes Tiltrædelse, meget trykkende. Jeg henlever deres Velbÿrdigheds ærbödige Fasmer – Walsøemagle i Kongens Haraldsted d. 27de Sept. 1817. – Fremlagt i Skiftet efter afgangne Fuld- mægtig N. Rold den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt. –

Regning til afgl: Nicolay Rold i Stærvboe paa Læsöe 1816 for 12 Alen Töj til Klæde, mörke Blaae à 3 Mk - 18 RBd. – Sæbÿe den 3 die Maj 1817. – L: W: Abrahamsen. – Fremlagt i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig Nicolay Rold af Læsöe, den 4de Juni 1818. – testr. Hesselholt:

Hr. Rold paa Læsöe: Bekommet med Lars Mikkel Lund i Decembr: Maaned f. A. 4 Stk Kaminer á 1 RBd – 4 RBd, ½ skæppe Rug til Samme 1 Mk - RBd 5 – hvil ke Fem Rigsbankdaler De behageligt ville indbetale til Hr Strandings Com missionair Niels Andersen til Østergaard, imod Erholdelse af denne Reg= ning. – Helsingöer den 18de Martii 1817. – Saldan – Fremlagt den 4 de Ju nii 1818 i Skiftet efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold. – testr. Hesselholt

Regning til Stærvboet efter afdøde salig Rold for et par stövler forsollet og flæk Ket, bekommet den 19de Dec: 1816, som i alt er 5 RBd. – Som jeg behagelig udbeder mig udbetalt af skifte Retten paa Læsöe. – Sæbÿe den 31de Maÿ 1817. – C H. Schal dan – Fremlagt i Skiftet den 4 de Junii 1818 efter afgl: Sal: N: Rold af Læsöe; testr. Hesselholt.

Afdøde Nicolaj Rold Stærvboe: Debet 1816 Nov. 4 laant den afdøde Contant 50 RBd, udlagt for 30 Alen bleget Hørlærred til Skiorter for Sal: Rold á 1 RBd – 30 RBd Dito til Strandingscommissionair Aabel i Sæbÿe, efter hans hermed fölgende Regning i Andledning Begravelses Omkostninger 112 Rbd 53 Sk, Betalt An ders Jensen i Sönder Klit for hans Möje da han fandt Sal: Rold, samt for at trans portere ham til Sæbÿe m:m: ifölge hans herved fulgte Tilstaaelse 16 RBd til Liig Linned, Sc. til en stor Skiorte, en Ditto Lagen og et par Pudevaar er medgaaet 29½ Alen, Sukkendug á 7 Mk 8 Sk – 36 RBd 84 Sk – Summa 245 RBd 41 Sk., - Fladstrand 20 Maÿ 1818. M. Bang. – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818, efter afgl Fuldmægtig Nicolaj Rold, testr. Hesselholt. – Da i denne Regning paabe raabte tvende Bielager Lÿder saaledes: 1) Efter S. T. Hr. Agent M. Bangs forlan gende bestridet Omkostningerne ved Afgl. N. Rolds Begravelse saaledes: For Kisten N:V: RBd 25 Tiden til Kistens Smöring Betalt Salsbek 1 Mk 1 Potte Brændeviin ved Kistelægningen 1 RBd, Bærerne 4 RBd. Degnen for Indbydelse og graven at kaste 6 RBd, Graveren for Ringningen 2 RBd 4 Mk 8 Sk, Kirkeværgerne for Klokkerne, Jorden og Liigklædet 5 RBd 3 Mk 13 Sk, Simon Jensens Kone for Nedlægning og Opvartningen ved Begravelsen 5 RBd, Præsten 10 RBd Madame Rasmussen for Ulejlighed i Anledning Liiget 5 RBd, Fortæ ring til Ligfölget og Bærerne 22 Personer 48 RBd, N:V: RBd 112 3 Mk 5 Sk hvorfor S: T: Hr. Agent Bang I Fladstrand er debiteret. – Sæbÿe ultimo Junii 1817 Andr. Aabel – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818 efter afgl N: Rold testerer Hesselholt. – 2) Den af S. T. Hr. Agent Bang Fladstrand mig tilstaaet Be taling for at ilandhjælpe Salig Nicolaj Rold afsejlede Legeme som fandtes imellem Revlerne herfor Søndre Klitten samt for at transportere samme til Sæbÿe og der afklædt det, har Hr. Forvalter Rasmussen paa Sæbÿegaard leveret mig med 16 RBd N: V: For disse Sexten Rigsbankdaler bliver hermed ærbödigst takket og qwitteret. – Sönder Klit i Albek Sogn den 6te Aug: 1817 Anders Jen sen. – Fremlagt i Skiftet efter afgl Fuldmægtig N: Rold den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt.

Regning Til Stærvboet efter afgangne Hr. Fuldmægtig Rold paa Læsöe: 1816 den 24de Nov: Bekommett af mig 2 Potter Wiin Ædike á 8 Mk er N:V: 2 RBd 4 Mk, Hvilke 2 RBd 4 Mk N:W: jeg beder maa blive mig i sin Tid udbetalt af Skifteretten. – Brarum gaard paa Læsöe, den 15te April 1817. – P: Beck. – Fremlagt i Skiftet den 4de Junii 1818 efter afgl Fuldmægtig Rold af Læsöe. – testr. Hesselholt.

Anmeldelse af Tilgodehavende udi afgangne Hr. Nicolaj Rold af Læsöe hans Stærv boe. 1. Har jeg den 17de Dec: 1817, forstrakt ham N. V. 60 RBd, men det venskabelige For hold imellem os, hans stedse viiste Tænke – og Handlemaade og hans yttred Haab om at have faaet sin Arvepart, motiverede mig til, at ansee Beviis for Laanet som overfladigt, men paa disse Tredsindtyve Rigsbankdaler, har han den 17de Aug. 1816, ved afregning over nogle paa mine Vegne betalte Documenters Tinglæsning afdraget 10 RBd 2 Mk 12 Sk– bliver igjen 49 RBd 3 Mk 4 Sk, 2. Nogle Maaneder efter hans Afreise herfra til Læsöe har jeg med Anvisning paa Hr. Apotheker Pauli i Sæbÿe atter forstrakt Ham 50 RBd, herfor har han paa Læsöe tilsendt hos fölgende Beviis dateret 5te Dec. 1816. Saaledes kommer jeg tilgode 99 RBd 3 Mk 4 Sk skriver Nioghalvfemtesindetÿve Rigsbankdaler 52 Sk Navneværdie som jeg ærbödigst beder mig udbetalt og om muligt i forestaaende 13te Junii Termin, hvorom Hr. Agent Bang i Fladstrand, der er anførte beviist, noget saa nær har givet Haab. – Sæbyegaard den 30te April 1817. – Ærbödigst Rasmussen Til den respective Skifteret paa Læsöe. – Fremlagt i Skiftet efter afgl Fuldmægtig Nicolaj Rold den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt.

Det paaberaabte Beviis er saaledes: Af Hr. Forligelses Commissair Forvalter Ras mussen paa Sæbÿegaard har jeg modtaget til Laans ved Anmærkning paa Hr Apotheker Pauli i Sæbÿe 50 RBd= N:V: skriver Halvtredssindestyve Rigsbankda ler. Navneværdie hvorfor hermed meddeles Beviis. – Læsöe den 5te Decbr 1816. – N. Rold. – Fremlagt i Skiftet efter afgl Fuldmægtig Nicolay Rold, holdet i Klitgaard den 4de Junii 1818. – testr. Hesselholt.

Formedelst der møder Vanskeligheder i at faae forrige, Fuldmægtig Sal: Nico laj Rolds under Friderichshavns Overformÿnderie indestaaende Arve part udbetalt, saa ansees det fornödent at erholde saavel vedkommende For mynders, som Creditorenes Erklæringer, om hvad de önske foretaget i den Hen= seende, som altsaa til den Ende ville möde eller möde Lade ved en SkifteSamling i Boet, der foretages her i Klitgaard i Morgen den 28de Februarÿ kl. 7 Formiddag. – De som da ikke møder eller lader möde anta= ges at være Tilfreds med hvad de mödende beslutter. – Klitgaard den 27de Febr: 1820. Hesselholt. – Sognefogden Paul Busk og Jens Madsen mö der som Witterlighedsmænd: - Public testr. Kiil. – Public. Testr. P. Baltzen fremlagt i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig Nicoaly Rold af Læssøe Holdet den 28de Febr: 1820. testr. Hesselholt

Blandt de ved Embedet herfundne Papirer har jeg truffet paa et Brev fra Hr Cancelliraaden dat. 13de Julÿ Sidstleden. – I Anledning af dette Brev Skulde jeg ikke undlade at melde at Nicolaj Rolds Arvepart 393 RBd 1 Mk 2 Sk indestaar i en Kiöbmand Busch her i Bÿen tilhörende Gaard tilligemed flere Umÿn diges Midler til Belöb circa 2.360 RBd. N:V: hvortil Pantet ikke nær kan ud bringes. – Jeg skulde saaledes være af den Formening, at Vedk. vilde være bedst tient med at lade Pengene Staae, Skiöndt de er Opsagte af Overfor= mÿnderiet, hvorimod jeg vil troe at jeg med L?ge skulde kunde faae Renterne inddreven, hvilke da uopholdeligen skulle vorde Hr. Cancellie raaden tilslutte. – Pantet bliver holdt i meget god Stand og ingen Ren ter paadragne, saa der intet vil kunne tabes men snarere vindes ved Henstanden. – Bÿe og Herredsfoged Contoiret i Frederikshavn den 21de November 1819. – Ærbödigst Westenholt. – Velbaarne Hr. Cancellie= raad Hesselholt paa Læsöe. – Fremlagt og læst i Skiftet efter afgl: Fuld= mægtig Nicolay Rold den 28de Febr. 1820. – testr. Hesselholt.

Da der møder Vanskeligheder i at faa Forrige Fuldmægtig Sal: Nicolay Rolds Midler i Frederikshavns Overformynderie indestaaende Arvepart udbe talt; saa anses det fornödent, at erholde saavel vedkommende Formÿn= ders som Creditorernes Erklæringer, om hvad de ønske foretaget in den Henseen= de, som altså til den Ende ville møde eller möde Lade ved en SkifteSamling i Boet, der foretages her i Klitgaarden Mandagen den 28de Febr. Sidstkom mende kl. 10 Formiddag. – De som da ikke møder eller Lader Möde antages at være tilfredse med hvad de mödende beslutter. – Klitgaard paa Læsøe den 12te Janv: 1820. – Hesselholt. Skifteforvalter. Fremlagt i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig N: Rold den 28de Febr. 1820 Testr. Hesselholt.

Frederikshavn 19de Februarÿ 1820. – Velbaarne Hr. Cancellieraad og Land foged Hesselholt paa Læsöe. – Jeg har talt med Overformÿnderen for Horns Herred, Major von Westenholtz angaaende Nicolay Rolds Penge og han har sagt mig: at i Kiöbmand Buschs Gaard her i Bÿen er udlaante 393 RBd 18 Sk N. V. af Assessor Hansen, hvilke tilhøre Rold, men at han ikke indseer hvorle des disse vare udsatte med Umÿndiges Midler, da Rold allerede hav de fÿldt sit 18 Aar, da Pengene bleve udlaante, da det er umuligt at alle de Umÿndiges Midler som staa i Buschs Gaard, kunne komme ud hvis Gaarden skal Sælges og det er Sandsÿnligt at Rolds Midler maa staa tilbage for de Umÿndiges, skulle jeg være af Formening at deres Velbaarenhed som rettest, traadte i Correspondance med Hr. Assessor Hansen, som den der dog maa staae til Ansvar, hvorved maaske Pengene af ham kunde erholdes. – Dette beder jeg Deres Velbaarenhed, som Skifteforvalter efter Rold, modtage som mit Votum, som Formÿnder for Rolds Söster da det ikke bliver mig muligt at overvære den af Dem averterede Skiftesamling i Rolds Boe. Med stør ste Højagtelse er jeg fremdeles Deres Velbaarenheds ærbödige og forbundne M: Bang. – Fremlagt i en SkifteSamling efter afgl. Fuldmægtig Nicolay Rold, den 28de Febr. 1820. – testr. Hesselholt.

Ærbødig Pro memoria Deres Velbÿrdigheds Ærede Skrivelse af f: M: Har jeg rigtig modtaget, men med inderlig Bekÿmring over ikke at kunne opfÿlde Deres Forlan= gende. Ved min Ankomst hertil Embedet, saa jeg mig i den nödvændighed for at sætte Boe og anskaffe mig det nödvendige for et ½ Aar, i hvilket ingen Indkom ster faldt, at giöre Gjæld, imidlertid faldt alt hvad jeg kunde undvære af Sæd til næsten en fjerdepart, og da min hele Embeds Indkomster i Penge er kun 12 RBd S: kunde jeg ikke betale efter Conditioner min Gjæld, fejlslagne Löfter kom hertil, og der skeedte Udlæg i mit Boe, for at hindre Auction samlede jeg med ÿderste möje 100 RBd, hvorved den første Nød blev afhjulpet men da en lige Sum endnu mangler staar Udlægsforretningen endnu ved Magt, og under disse Tunge Kaar, indeseer de letteligen min Uformugenhed til at betale, hvis jeg skal redde mit Boe, hvilket vil blive saare vanskeligt da mit hele Embede indbringer mig, naar alt anslaaes til Penge 150 RBd hvoraf skal betales 100 RBd, og af de övrige 50 RBd skal jeg leve et helt Aar med Familie. – Vist ikke glade Udsigter. – Jeg skammer mig næsten ved at udbede mig Deres Velbÿrdigheds Godhed, men den Langmodighed De har wist indgyder mig det glade Haab, at hvis De kan, jeg faaer endnu nogen Henstand med mit Debitum til Afdøde Rolds Boe, Maaske kunde jeg udstæde et Revers eller GjældsBeviis som skulde Betale til Bestemt Tiid i toe Terminer med Rente, hvoraf November og Junii vilde være de bedste for mig, kunde Deres Velbÿrdighed opfÿlde dette mit Ønske, vistes mig en saare vigtig Tieneste, som stedse vil bevare Taknemligheds Følelse hos mig.

Deres Velbÿrdigheds ærbödige P. Fasmer. – Walsøemagle den 7de May 1819- Fremlagt den 28de Febr: 1820 i Skiftet efter afgl. Fuldmægtig Nicolaj Rold Testr. Hesselholt.

Pagina 291:

Aar 1838 den 4 September om Eftermiddagen Kl. 2 blev paa Birkecontoiret af den Ordinaire Skifteforvalter Birkedommer Ørum i Overværelse af Vidnerne Hoff- mann og Lars M Bak foretaget en Skiftesamling i Boet efter Afdøde Fuldmægtig Nicolai Rold, hvilken Skiftesam ling var tilvarslet i Berlings Avis og Stiftstidende paa den i Pl. af 21 April 1824 (DER MANGLER NOGET MATERIALE!) befalede Maade. – Skiftefor valteren bemærkede at dette skifte siden hans Embedstiltrædel se ikke havde været foretaget, men Documenterne samme betræffende saaledes som de haver været ham overleverede af forrige Birkedommer Berbom, tilligemed 181 RD 4 Mk 13 Sk Boet tilhørende, alt saaledes som et Reversal over Embedspapirerne viser. Den Beregning? hvorefter den constituerede Landfoged havde af leveret Skiftet til Berbom den 5te Mai 1828 (MANGEL??) fremlagdes saal. Fremdeles fremlagdes en Gjenpart af en notariali ter attesteret Fuldmagt fra Arvingerne i Boet, eller deres Mænd og Værger til Hr. Procurator Rørbye i Frederikshavn til at varetage deres Tarv paa Skiftet samt til at modtage og qvittere paa Arvelodderne, hvortil Originalen der mod toges i October f. A. for længst var tilstillet bemeldte Rørbÿe.

Aarsagen til at Boet ikke før nu foretages er først at det inden den udfandtes hvad der erholdtes fra Justitsraad Hansens Bo, vilde været unyttig Bekostning at afholde Skif tesamling, og Siden den Tiid vise Breve fra Overauditeur Larsen, at det har beroet deels paa en Approbation af Cancellist, deels paa Oversendelsen af Pengene hertil hvilke Sidste saaledes først omtrent med Juni Maanedes Begyndelse kom Skifteforvalteren tilhænde, hvorefter han saasnart andre Forretninger tillode ham paa ny at oversee. Boets Papirer foranstaltede den omhandlede Ind kaldelse. – Dernæst gjøres opmærksom paa at Krigsraad Stockfleths Gjeld til Boet er indbetalt med 4 RD 5 Mk 6 Sk, samt at Major Westenholtz har indbetalt Afdrag paa den Afdødes Mø drende Arv med 173 RD 9 Sk, som Agent Bang i sin Tiid ifølge Cancellieraad Hesselholdts samtykke har modtaget til Afdrag paa sin Regnings Beløb, og derfor meddelt Qvittering ? ?et den forhen fremlagte Regning og Qvittering som senere derpaa er tegnet, godtgiør. – En Skrivelse fra Major Westenholtz af 3 Febr 1822 viser Rigtigheden af den opgivne Sum, Saavelsom af hvad Hansens Bo skulde tilsvare, og at Resten betragtedes som tabte, hvilken Skrivelse frem lagdes saavelsom et af de omtalte Breve fra Overauditeur Larsen dat: 17 April d. A. Incassators Regnskab saavelsom Regning for Gebyhrerne i Anledning af den solgte For dring paa Skolelærer Farmer, der viser at Be holdningen har været 1 RD 1 Mk 14 Sk, fremlagdes ogsaa, saavelsom en Attest fra Auctionsretten ang. de 2de i Boet afholdte Auctioner den 1.ste Mai og 16de Septbr 1817

Pagina 292 og 293

Endelig bemærkede Skifteforvalteren at der, som den fremlagte Opgiørelse fra den Constituerede Skifteforvalter Rafn ogsaa udviser, for de paa den Afdøde fundne og forslidte Sedler, i Banken erholdt 7 RD 3 Mk, samt at der fra Justitsraad Hansens Bo, for den Sum samme skulle tilsvare ,er indkommet 21 RD 3 Mk 6 Sk r. S., og 137 RD 2 Mk 2½ Sk Repræ., udbetalt af Overformynderen i Horns Herred, Overauditeur Larsen med 159 RD Sedler, i hvilken Anledning blev fremlagte Sidstnævnte Overformynders Attest af 11 januar sidstl. Frem

deles bemærkede Skifteforvalteren at Omkostningerne paa de tvende afholdte Løsøreauctioner udgiøre ligeledes efter den oven fremlagte Opgjørelse fra Rafn 22 RD 2 Mk 5 Sk.

Uagtet man nu havde ventet til Kl. 4 Eftermiddag vare dog skjønt lovlig varslede, aldeles ingen mødte hverken for Arvingerne eller af Boets Creditorer, hvorved be mærkes at samtlige Arvinger, som den af Rørbye produce rede Fuldmagt ogsaa godtgjør nu er myndige, hvisaarsag intet Skiftebrev vil blive udstædt. Den nærværende Skifte forvalter fandt at maatte antage, at de anmeldte Fordringer af de 3de tidligere Skifteforvaltere, saa som ingen Bemangling hverken af disse eller af Værgen eller af Arvingerne selv er fremsat, er Ansete for rigtige, hvorfor han mente at burde ligeledes lade disse passere til Udgift saaledes som de ere fremsatte, aldeles ikke paatvivlende at paa Cancelliraad Hesselholt som den første der behandlede Boet og nøie Kjendte Omstændighe derne vilde have bemærket det i rette Tiid om noget havde været at erindre. Samtlige oven fremlagte Documenter blev tagne til Indlemmelse saal: Skifteforval teren optog og opgjorde derpaa Boet saaledes:

A Indtægt

Ved Auction den 1. Mai 1817 bortsolgte Løsøre Indbefattet Tillæg 10 pC for 190 RD ved do den 16 Septbr 1817 over Do og med Indbefattelse af Do 35 RD Latris 225 RD Transport 225 RD

Krigsraad Stockfleths Gæld til Boet 4 RD Den Afdødes Mødrenes Arv 173 RD For en bortsolgt Fordring på Skolelærer Farmer efter Omkostningernes Fradrag 1 RD De paa den Afdøde fundne vaade og forslidte Sedler som blev omvexlede i Banken 7 RD De for Resten af den Afdødes Mødrenearv af Over auditeur Larsen i Frederikshavn modtagne 159 RD

Summa Indtægt 571 RD

B Udgift

Farver Abrahamsen i Sæby hans Fordring 18 RD Skomager Schjoldam ibm., hans Do 5 RD Soldann I Helsingøer 5 RD Andersen paa Læsø 5 RD Agent M Bang 245 RD StrandingsCommissair Smiths Stervbo 4 RD P. Beck til Brarumgaard 2 RD Forvalter Rasmussen 99 RD Fuldmægtig Møller 0 RD Auctionsomkostninger pa 2de Auctioner 22 RD For 1 Attest ?? Auctionerne 2 RD

Skifteomkostninger

Salair 6 RD Justitsfondet 1 RD Kongens Kasse 1/3 pct 2 RD 20 pct heraf 0 RD Skiftevidnerne 3 RD For Indkaldelse i Aviserne til Credi torerne og Arvinger, Udstædte af den første Skifteforvalter i Boet 8 RD For 1 Do til nærværende Skiftesamling 0 RD Ligeledes af fornævnte Skiftefor valter beregnet for Bekjendtgjørel ser paa Kirkestævne 2 RD Latris 23 RD 410 RD 571 RD

og af Samme som Porto beregnet 1 RD ligesom og senere Porto, navnligen gjentagen Correspondance med Skiftefor- valteren i Justitsraad Hansens Bo og Skifteforvalteren i Horns Herred, Om- kostninger paa Penges Transport fra Sidstnævnte og hertil Budleie m: v: herunder Meddelelse om Skiftets Tilende bringelse etc. 6 RD 30 RD Summa udgift 441 RD

Boets beholdne Formue 129 RD

Herfra afgaaer 4 pC Afgifter efter Forordning af 12 september 1792 5 RD og ½ pC Afgifter efter Fr. af 8 Febr 1810 0 RD 5 RD Igjen 123,4 RD

Saa udloddes i 3de Søsterlodder saaledes

Petrine Rold, Enke efter Krigsassessor Aa gaard 40 RD som med Førlovspenge 1 RD 41 RD

Ida Rold eller hendes Mand Forpagter M Tønnesen 40 RD Førlovspenge 1 41 RD

Karen Holm Rold, eller hendes Mand Kjøb mand M Mylius 40 RD Førlovspenge 1 RD 41 RD

Udgjort Summen 123,4 RD

Repræsentative

Saaledes er dette Bo sluttet. Forretningen tilendebragt kl. 5½ Eftermiddag

Underskrifter

CMR.Ørum

Som Vidner

Hoffmann Lars M Bak /:m.f.P.:/

Tilføjelser af flere foliosider i forhold til referencer ovenfor:

Skifte efter Nicolay Rold

Læsø birks arkiv – Skifteprotokol 1815-1848, start 1817 d. 10. marts (Fuldmægtig Nicolai Rold hos Fuldmægtig Tolder Stochfledt, 35b, 36, 96, 158, 291 samt i hvert fald også siderne: 57, 204, 205, 206, 207 – samt sider der er kommet senere fra Rigsarkivet: 57, ??, 79, ??, 202, ??, ?? – 204 MANGLER?? )

Pagina 57 ca. midt på siden

De som matte have noget at fordre i forrige Fuldmægtig hos Tolderen herpaa Læsöe, afgl Nicolai Rolds Boe, indkaldes hermed med 12 Ugers Varsel til at an= melde og beviisliggiøre deres formentlige Fordringer for Undertegnede Skifte Forvalter. I ligemaade indkaldes den Afdødes Arvinger, som ved Forseglings Forretningen er opgivet at være 3de ugifte Søstre til at möde ved Værge, for at iagttage deres Arveret under Skiftet; og meldes til behagelig Efterretning, at 30de Dagen holdes förstkommende 9de April i S: T: Hr. Krigsraad og Tolder Stok fleths Boepæl herpaa Øen. Klitgaard paa Læsøe den 20de Martii 1817.

Hesselholt – Fremlagt og læst i Skifteretten efter Fuldmægtig Sal: N: Rold den 9de April 1817, testerer Hesselholt.

6te Ugersdagen efter forrige Fuldmægtig hos Hr. Krigsraad og Tolder Stok fleth herpaa Læsøe, Nicolaü Rold, foretages i Klitgaards Skriverstue næste Tirsdag den 22 April kl. 10 Formiddag, da Boets Debi- og Creditorer ville möde, de förste for at betale deres Skÿld og de Sidste for at anmelde og legitimere de res formentlige Fordringer, samt hvem andre som noget ved dette Skifte maatte have at erindre. – Saa möde og 2 Witterlighedsmænd, Sognefogden Poul Büsk af Westeröe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. Klitgaard paa Læsöe den 19 April 1817. – Hesselholt – Publ: testr. Kiil. – Public testr. Baltzer. Fremlagt og læst i Skifteretten efter afgl: Fuldmægtig sal: N: Rold, den 22 April 1817, testerer: Hesselholt.

Pagina 79B???

Fladstrand 31 Martz 1817. S. T. Hr. Cancelliraad og Landforvalter Hesselholt paa Læsöe. Deres Velbaarenheds meget Ærede af 20de dennes har ieg först modtaget i Gaar.

For Deris deri bevidnede Deeltagelse i min og Kones billige Sorg over sal: Nicolaÿ Rolds ulÿkkelige Skjæbne, være De forbindtligst takket. Da det ikke er mig mue= ligt at give personlig Möde ved den efter ham til 9de April næstkommende berammede Skiftebehandling har ieg ved Brev af Dags Dato anmodet S: T: Hr. Krigsraad Stok fleth om paa mine Wegne at iagttage og paasee det Fornödne med Hensyn til den Afdödes Arvinger, som er: en Söster Petrine Rold conditionerende hos Agent Galsler i Sundbÿe, 1 Do Ide Rold conditionerende i Aalborg og en Do= Karen Holm Rold, som opdrages og forsörges af mig, hvilke Arvinger alle er umÿndige.

Den Afdöde er ved Skifteslutning efter sin Moder den 20de Octbr 1815 udlagt en Arv en Summa af 393 RD. 18 Sk. N. V. som indestaaer under Horns Herreds Over= formÿnderi, hvilket Belöb altsaa vil blive at beregne Boet til Indtægt, og hvorfor Rigtighed af vedkommende Overformÿnder, i Sin Tid bliver at aflægge.

Derimod har ieg en Fordring i Boet af 50 RD N. V. som ieg i sin Tiid har forstrakt den Afdöde, ligesom det ogsaa er mig bekjendt at han skÿlder til Hr. Forvalter Ras= mussen paa Sæbÿgaard circa 100 RD. N. V. Med störste Höyagtelse og Forbindtlighed Deres Welbaarenhed ærbödige: Bang. – Fremlagt og læst i Skiftet den 9de A= pril 1817, efter Sl. Fuldmægtig Nicolaÿ Rold, testerer Hesselholt.

Næste Onsdag den 9de April, kl. 9 Formiddag, bliver 30te Dags Forretning efter Forrige Fuldmægtig afgl: Nicolaÿ Rold, foretaget i S. T. Hr. Krigsraad og Tolder Stokfleths Bopæl herpaa Øen, da hans Efterladenskaber Registeres og vurderes og Skiftet saavidt fremmet som mueligt, Til hvilken Ende Boets Debi- og Creditorer ville möde bemelte Dag, Tid og Sted, de förste for at betale deres Skyld til Boet og de Sidste for at anmelde og legitimere deres formentlige Tilgodehavende.

Som Wurderings og Witterlighedsmænd möder Sognefoged Poul Busk af Westerøe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Klitgaard paa Læsöe den 7de April 1817.

Hesselholt – Public Testr. Kiil. – Public: testr. P Baltzer. – Fremlagt og læst i Skif tet efter afgl Fuldmægtig Hr. N. Rold, den 9 April 1817, test. Hesselholt.

Pagina 204B???

Næstkommende Torsdag den 4de Junÿ om Eftermiddagen Kl: 2 fore tages en Skiftesamling heri Skrivestuen efter Afgangne Nicolai Rold, forhen Fuldmægtig hos Hr. Krigsraad og Tolder Stockfleth her paa Læssöe, til hvilken Tid saavel de umÿndige Arvingers respective Formÿnder, som Boets Credi- og Debitorer ville give möde. – Som Witterligheds mænd møder Sognefogden Poul Busk af Westersöe Sogn og Jens Madsen af Bÿrum Sogn. – Klitgaard paa Læssöe den 31de Maii 1818. – Hesselholdt Public. Testr. Kiil – Public: Testr. P: Baltzer – Fremlagt i Skiftet efter afg: Fuldmægtig N: Rold den 4de Junïi 1818. Testr. Hesselholdt.

Fortegnelse! ved de Sal. Rolds Stærvboe tilhörende Böger a) Burlemague Grundsætninger til Naturens Ret. b) Do Do Stats Retten. C) Rasmus Nye rups Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge – 5 Bind – d) Nørregaards Forelæsninger over Processen 6te Deel – e) Thaers Indledning til Kunstskab om det engelske Jordbrug. – f) Taktik for Infanteriet – defect – g) Den Eu ropæiske Historie. – Do 2 Bind – h) Den Danske Stat – 1 Do. – i) En Skreven Nodebog – Læssöe den 25de April 1817. Stockfleth. – Fremlagt i Skif tet efter afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rold 4de Junii 1818 Testr. Hesselholt

Fortegnelse: over afgangne Fuldmægtig Nicolaj Rolds Efterladenskaber, som blev forefunden hos ham ved hans Ilanddrivelse ved Söndre Klit den 7de April 1817. - 1 Sort Kalmukkes Chinillie – 1 grøn Klædes Rabat Kiole – 1 gulstribet Wæst – 1 paar graae Klædes Buxer 1 par graaestribede Buxer – forhen ilanddreven 1 Hörlærreds Skiorte – 1 par lærreds Underbuxer – 1 par uldne Strømper og 1 par halv Do - 1 Kimbrixes Krave og 1 Do Halv Tørklæde – 1 par Lange Støvler – 1 sort Harulds Hat – forhen ilanddreven – 1 gl. ulden Tørklæde – I Bank Sædler 13 RD N: V: hvoraf 3 RD er betalt efter medfölgende qvitte Ring, for at udvaske hans klæder – igjen som fölger 10 Stk Banksædler á 1 RBdl – 1 Dansk Krone – I Kobber Penge 1 Rbmk – 1 gammel Sølv Toskilling 1 Toldtegn som er sendt Hr. Krigsraad Stockfleth. – 1 Pennekniv og 1 liden Friser Kam – 1 Sølv Lommeuhr, som er sendt til Uhrmageren i Fladstrand. For ovennævnte Sagers rigtige modtagelse udbedes Skifteforvalterens qvitte ring paa medfölgende Duplicat behagl. meddelt. Sæbÿe den 27de Junii 1817. – Paa Hr. Cancellieraad Boecks Wegne Mörck. – Fremlagt Skiftet efter Afgl. Fuldmægtig Nicolaj Rold, den 4de Junii 1818. - testerer Hesselholt

Probate

Skfite efter Nicolay Rold – det seneste I 1838

Hjørring Amt, Læsø Birkedommer, Skøde og Panteprotokol, Læsø, 1817-1844, bog 2, pagina 567b og fortsættes på 568, opslag 235

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967859#220490,41563938

Aar 1838 den 15de October blev Llsø Birketing ??, og blev da tinglæst.

No. 4 FR 1838 Kla?se for Sum af ?? 120 til ikke over 250 sølv, 42 Rigsbankskilling sølv. – Afkald

Underskrevne Procurator og Wiceconsul Rørbye i Frede- rikshavn bekjender og hermed tilstaar, at jeg i kraft af forhastede til mig under 25de August 1837 udstedte Fuldmagt af Skifteforvalteren paa Øen Læssøe Hr. Birkedommer Ørum, fra modtaget xantant udbetalt den Arv, han ef- terfølgende ??ingen efter Nicolay Rold, ved Skifte slut tet efter ham paa Læssøe den 4de denne Maaned, var udlagte, nemlig: Enkemadam Petrine Christine Aagaard født Rold 40,5 1/3 Ida Marie Rold, til huse? i ægteskabet med Forpag ter Tønnesen 40,5 1/3 Karen Rold gift med M. Mylius 40,5 1/3

Tilsammen 120,4

For Modtagelsen af hvilke Eet Hundrede og Tyve Rigs banktaler fire Mark ?? og ?? sig foran, i hv?s? af bemeldte Fuldmagt, med? Skifteforvalteren

Nicolay Rolds Bo Hr. Birkedommer Ørum af Læssøe, og anser anden Wedkommende ikke mit lovlige Afkald og skadesløse Quittering. Frederikshavn den 17 september 1838:/: L.S./ Til Witterlighed Kahlen Thomsen Læst paa Læsø Birketing den 15de October 1838, og protocollerne tilligemed vedhæftede Notarialfuldmagt, Folio 567 og 568

Nr. 4 FR 1837. F? kl? til Documenter efter Ramplic paqierforordningens § 5 L?? – 42 Rigsbankskilling sølv.

Fuldmagt

?? undertegnede Enke Petrine Christine Aagaard født Rold med Laugsværge Bøssemagermester Petersen, M Tønnesen gift med Ida Marie Rold og M. Mylius gift med Karen Rold meddeler herved Hr. Procurator Rørbye i Frederikshavn Fuldmagt til at paase og varetage vort Tarv i Skiftet efter en Broder Nicolaÿ Rold, som i sin Tid er død paa Læssøe, hans paa ?? Skagen at modtage og qvittere for den Arv lod der tilfalder os efter bemeldte Nicolay Rold, og skal Alt? hvad Hr. Rørbye i saa Henseende foretager sig være ligesaa bi? for os, som det af er ?? var skedt.

Kjøge den 25. August 1837. Petrine Kirstine Aagaard fød Rold som Laugsværge H. Petersen. M Tønnesen Forpagter M. Mylius. – Act?? Enkefrue Petrine Kirstine Aagaard med Lavværge Uhrmagermester H. Petersen, Forpagter M Tønnesen og Kjøbmand M Mylius, der alle ved mig paa saalige Bekjendte, have i min og undertegnede wid ners Overværelse, ?genha?igen underskrevet foran staaende Fuldmagt, det bliver ?? notarialiteter atter skrevet under min Haand og mit Embedssegl. – Kjøge 25. August 1837. B.J. Brorson :/: L.F.:/: ?? Notarial? M. Petersen, Sendkermester, Kohrt Snedkersvend, begge af Kjøge. Gab? For Attesten 13, 141, 1 for hvilke 18 (flere beløb). Justitshand? – (flere beløb) (flere beløb), skriver Rigsbanktaler Mark og Jy?ti?kk? Skilling Reqispantet? betalt B.S. Brorson. – Mig forevist og Cap? imodtaget Læsø den 24de October 1837. C M R Ørum: Skifteretten paa Læsø.

Birth1795 Nicolai født download.png
1795 Nicolai født download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,071 × 789 pixels
File size: 820 KB
Type: Photo
CensusFolketælling Fladstrand 1801 med familien Henric Thodberg 18012018.png
Folketælling Fladstrand 1801 med familien Henric Thodberg 18012018.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 508 KB
Type: Photo
ConfirmationKonfirmation Nicolay Rold 1810 download.jpg
Konfirmation Nicolay Rold 1810 download.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 800 × 821 pixels
File size: 521 KB
Type: Photo
ResidenceNicolay Rold diverse til brug på træ.jpg
Nicolay Rold diverse til brug på træ.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,280 × 720 pixels
File size: 189 KB
Type: Photo
Death1817 Nicolai Rold død download.png
1817 Nicolai Rold død download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,413 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold scanning fra RA 06032018.pdf
Format: application/pdf
File size: 18,014 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold 1817 06032018.docx
Format: application/msword
File size: 39 KB
Type: Document
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold en del af de resterende sider 08032018.docx
Format: application/msword
File size: 19 KB
Type: Document
Deltager i skiftebehandling1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 885 pixels
File size: 1,253 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skfite efter Nicolay Rold 1838 det seneste.docx
Format: application/msword
File size: 17 KB
Type: Document
Probate
Skifte efter Nicolay Rold scanning fra RA 06032018.pdf
Format: application/pdf
File size: 18,014 KB
Type: Photo
Probate
Birthe Kroman 2 anden omgang skifte RA 08032018.pdf
Format: application/pdf
File size: 7,546 KB
Type: Document
Probate1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 885 pixels
File size: 1,253 KB
Type: Photo
Media objectTegning af Læsø.jpg
Tegning af Læsø.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,280 × 720 pixels
File size: 95 KB
Type: Photo
Highlighted image: no
Media objectNicolay Rold diverse til brug på træ.jpg
Nicolay Rold diverse til brug på træ.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,280 × 720 pixels
File size: 189 KB
Type: Photo
Highlighted image: no
Media objectNicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpg
Nicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,280 × 720 pixels
File size: 228 KB
Type: Photo
Highlighted image: no
Media objectNicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpg
Nicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,280 × 720 pixels
File size: 228 KB
Type: Photo
Highlighted image: yes
Om: Nicolay Rold


 

Historie om Nicolaÿ Rold

 

Kufferten var pakket og violinen var medbragt, da Nicolaÿ sejlede fra Læsø med kurs mod Sæby, hvor der skulle gøres forretninger. Afsejlingen har formentlig fundet sted d. 7. marts eller lidt før, og der kan gisnes om, at havet har vist tænder.

Om kutteren forliser med Nicolay og kuffert, eller han springer overbord med alle de medbragte genstande vides ikke. Imidlertid anføres det meget præcist i kirkebogen i Sæby, at dødsdagen var 7. marts 1817 og begravelsen 10. april samme år. Dødsårsag: Drukning.

Hvor ulykken har fundet sted denne fredag er vanskeligt at spå om. I hvert fald er vinden kommet ind fra vest på et tidspunkt, for alle Nicolaÿs sager driver i land ved Sønderklit på Læsø. Det handler om pengesedler, tøj, violin og bue, den fine kuffert med sælskinslås og andre effekter.

Der fortælles fra Læsø Museum følgende om strandinger: ”Farvandet omkring Læsø udgjorde førhen stor fare for søfarten p.g.a. de mange langstrakte flade grunde og rev, og mange skibe er gennem århundreder strandet ved Læsø. Disse strandinger har dog givet læsøboerne et ganske pænt supplement til deres til tider hårde liv i en barsk egn, dels i form af bjergeløn men også skibstømmer til at bygge huse af. Der er fra 1780-1800 strandet 86 skibe.”

Det er sikkert også derfor, at alt det ilanddrevne gods, som tilhørte Nicolaÿ blev behandlet så professionelt, som det skete. Pengesedlerne blev omvekslet til nye sedler i banken, for efterfølgende at blive betalt til ”Stervboet”. – Alt hans tøj blev vasket, således saltet blev trukket ud. Det er der naturligvis behørig regning for.

Udgifterne i forbindelse med begravelsen og alt arbejdet med både lig, ejendele, ligklæder, kiste m.v. løber op i et meget anseligt beløb.

En meget tragisk historie for så ungt et menneske, der pludselig var blevet familiens overhoved, da moderen som den sidstlevende forældre døde i 1815. Hun efterlod sig på det tidspunkt 3 umyndige børn.

Mellem 1815 og 1817 har Nicolaÿ så fået jobbet som Fuldmægtig hos Tolder og Krigsraad Stokfleth på Læsø. Det kan være sket med baggrund i relationer og også fordi, han rent faktisk var lærd.

Lærdommen kan skimtes i skiftet, hvor der noteres, hvilke bøger der er sat på auktion. Her findes både litteratur om det engelske jordbrug, tilstanden i Danmark og Norge, som jo har været meget aktuel, efter Danmark afstod Norge i 1814. Den danske Stat repræsenteres ved ét bind.

Der må også have været en kunstnerisk åre. Ejendelene bestod af violin med bue, og blandt bøgerne også en skrevet nodebog. Så der har været tale om en på den ene side vidende måske akademisk person, der samtidig har nydt musikken.

Muligvis har det været noget af en anderledes oplevelse at skulle bo på en mindre ø, når livet ellers havde foregået på fastlandet. Samfundet var meget mindre, og vejrforholdene barske, og til- og afgangen til øen noget besværligt. Meget af øens indtægt kom via strandet gods. En del, som Nicolaÿ selv kom til at bidrage til.

Rejseri må det også være blevet til mellem øen og hovedlandet. Der blev samarbejdet mellem de administrative funktioner, og dokumenter har skullet transporteres begge veje. Sæby, Frederikshavn og Læsø.

I forbindelse med hele skiftebehandlingen efter Nicolaÿs død, viser der sig nogle udfordringer. Overformynderiet i Frederikshavn havde udlånt en god del af den mødrende arv og placeret i en gård, der var ejet af Skolelærer og Kirkesanger Fasmer.

Denne store post, der var bundet som pant i en gård lod sig kun realisere ved en dårlig handel, og det var så, hvad der skete i den sidste ende. Gælden efter Nicolay løb faktisk op over, hvad hans bo erholdt, dog endte det med, at der blev en uddeling til de efterladte søstre.

Faktisk var investeringen i gården sket på en sådan måde, at der var tale om, at beslutningstageren skulle stilles til ansvar for transaktionen. Det vides ikke, om det også har fået følger for vedkommende.

Agent Bang i Fladstrand var gift med Kirstine Lovise Thodbergs søster Johanne, og samtidig  formynder for Karen Holm Rold (søster til Nicolaÿ) skrev dette meget følelsesladede brev til Skifteforvalteren:

”Fladstrand 31. Martz 1817. Hr. Cancelliraad og Landforvalter Hesselholt paa

Læsöe. Deres Welbaarenheds meget ?? af 20de dennes har ieg först modtaget i Gaar.

For Deris deri bevidnede Deeltagelse i min og Kones billige Sorg over Sal: Nicolaÿ

Rolds ulÿkkelige Skjæbne, være De forbindtligt takket. Da det ikke er mig muu=

ligt, at give personlig Möde ved den efter ham til 9de April næstkommende Maaneds berammede Skiftebehandling har ieg ved Brev af Dags Dato anmodet Hr. Krigsraad Stok

fleth om paa mine Wegne at iagttage og paasee det Fornödne med Hensyn til den

Afdödes Arvinger, som være: En Söster Petrine Rold, conditionerende hos Agent

Galsler i Sundbÿe, 1 Do Ide Rold conditionerende i Aalborg, og en Do= Karen Holm

Rold, som opdrages og forsörges af mig, hvilke Arwinger alle er umÿndige.

Den Afdöde er ved Skifteslutning efter sin Moder den 20de Octbr 1815 udlagt en

Arv en Summa af 393 RD. Formuen indestaaer under Horns Herreds Over=

formÿnderi, hvilket Belöb altsaa vil blive at beregne Boet til Indtægt, og

hvorfor Rigtighed af vedkommende Overformÿnder, i sin Tid bliver at aflægge.

Derimod har ieg en Fordring i Boet af 50 RD, som jeg i sin Tiid har forstrakt

den Afdöde, ligesom det ogsaa er mig bekjendt, at han skÿlder til Hr. Forvalter Ras=

mussen paa Sæbÿgaard circa 100 RD. Med störste Höyagtelse og Forbindtlighed

Deres Welbaarenhed ærbödigen: Bang.”

Hele skiftesagen startede i 1817, og blev først helt endeligt afsluttet i 1838. Her blev det konstateret, at boet rummede 571 Rigsdaler, og udgifterne androg i alt 441 Rigsdaler. (Indtægten fra den bortsolgte gård udgjorde 1 Rigsdaler!).

Søstrene fik hver 41 Rigsdaler, og sammenlagt med deres mødrende arv, som må have udgjort det halve af broderloddet (Nicolays oprindelige lod: 606 Rigsdaler), ca. 303 Rigsdaler, har der for hver af de umyndige kunnet placeres brutto 303 Rigsdaler i Overformynderiet. Fra de respektive beløb, er der på daværende tidspunkt efterfølgende fradraget diverse gældsposter. Således fik de tre søskende hver netto: 1) Nicolaÿ: 393 RD, 2) Petrine: 218 RD, 3) Ide Marie: 248 RD, 4) Karen: 301 RD.

Ved de sidste skrivelser i skiftesagen, ses det, at det nu er de respektive ægtefæller til søstrene, der er formyndere.

Nicolaÿ Rold endte sine dage uforlovet, ugift og uden børn i en alder af blot 22 år.