Peter Kromans Familietræ

Transkribering af Fæstet:

Shared note

Transkribering af Fæstet: Paa Mit Høygrevelige Herskabs, samt Deres Høygrevelig Excellence, Høyvelbaarne Hr Geheime Raad, Cammer- herre og amtmand, grev Reuss, som oberadministrator for grevskabet Gyldensteen Deres vegne, haver ieg under- skrevne stæd og fæst Lige som ieg og hermed steder og fæster efter ergangen Naadige Approbation af 2den Martii d.a. til Mathias Nielsen Fyhr i Nørre Esterbølle Bye i Sandager Sogn, et Grevskabet tilhørende Huus i bem(eld)te Esterbølle som hands Fader Niels Hansen Fyhr hidtil beboet haver og formedelst Alderdom og Skrøbelighed, imod fire Beboelse for sig og gamle Kone der udi Huuset deres Livstiid afstaaer haver, hvilket Huus med til- liggende Hauge bemelte Mathias Nielsen Fyhr, maae nyde bruge beboe og udi Fæste beholde sin Livstiid saalenge hand i rette tiider erlægger og betaller alle Kongel. Paa- budder, som nu ere eller her efter paabudne vorder, samt til ret(t)e tiider, naar hand derom tilsagt vorder i Gaardens Hauger forret(t)er 1 uggedag ligesom Faderen for samme giort haver, holder Huuset med tilliggende Hauge stedse i god og lov forsvarlig stand, sig allerunderdanigst retter og forholder efter Hans Kongel. Mayst. allernaadigste udgangne Lov og Forordninger, og er sit Høye Herskab og ombetroede Fuldmægtig hørig og lydig alt under hans Fæstes Forbrydelse. Til Indfæstning haver hand be- talt 30 Rdr hvilcke 30 Rdr underdanigst til indtægt .... skal vorde beregnet. Dets til Bekreftelse under min Haand og hostrygte Signete Datum Gyldensteen d. 10de Martii 1764. - Som Fuldmegtig J Hviid (L.S.)

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Mathias Frederick Nielsen Fyhr
March 15, 1739285Nørre Sandager, Fyn, Denmark17October 31, 182020381Nørre Sandager, Fyn, Denmark