Peter Kromans Familietræ

I Anna Jensdatters skifte får vi bekræftet at Anne Jensdatter og Peder Andersen er forældre til Mar…

Shared note

I Anna Jensdatters skifte får vi bekræftet at Anne Jensdatter og Peder Andersen er forældre til Maren Pedersdatter der er gift med Mathias Fyhr. Vi får også bekræftet at Peder Andersen og Anna Jensdatter har fire levende børn: Anders Pedersen på 19 år Maren Pedersdatter gift med Mathias Fyhr Nielsen Anna Maria Pedersdatter på 23 år Maria Kathirne Pedersdater gift med Husmans Lars Larsen i Hårslev

Vi får også en plausibel forklaring på hvorfor der ikke findes et skifte efter Peder Andersen - han har skiftet det hele ifm med sin hustru Anne Jensdatters død.

Hvad vi ikke får en forklaring på er Peder Andersens fødselstidspunkt og fødselssted. Den eneste dokuentation vi har for at Peder Andersen er født i Skovby er i fæstebrevet og på optegnelsen på Famiy Search hvor det er angivet at han er født22.11.1722 og at hans fader hedder Anders Andersen.

Anne Jensdatters skifte: Transkription: Første del: Anno 1791 dend 25 Februarii, Indfandt sig Paa Hands Høy Grevelige Excellence, Hr. Geheime Raad og Kammerherre Stiftamtmand Greve af Knuhts Vegne, strax eftter at det var bleven bekiendtgiort at Huusmand Peder Andersens Hustrue navnlig Anna Jens Datter I Ore, fornyelig ved Døden var afgaaen, for at foretage Denne afdødes Stervboe under Registreringsforretning hvor da i Overværelse af Enkemanden bem(eld)te Peder Andersen, og 2de af hands havende Børn navnlig Maren Peders Datter gift med Huusm. Mathias Fyhr i Nørre Esterbølle, samt Maria Kathrine Peders Datter gift med Lars Larsen Huusmand i Rosenlund i Haursløv Sogn, Og i Overværelse af tvende tiltagne Vitterligheds Vidner navnlig Niels Pedersen og Peder Jørgensen begge her af Ore. Er bleven forreviest at tilhøre Stervboen som følger. - I den lille Stue ! 1 lidet Ege Bord påå Ditto Fod med Skab under, derudi 1 Leer Fad, 2 Jyde Potter 1 træe Smør Kop, 1 Jyde Potte, og ej viedere, 1 Fyhr Bencke Fiel, 1 Bøge Ditto, 1 lidet gammelt Ege Hængeskab med laas og nøgel, derudi var indtet at andtegne, 5 stk smaae Fyhr hylle Fielle gammel, derpaa, 1 lidet træe Salt Kop, 1 liden Jern Pande, 1 leer øre Kop 1 par Karter, 1 gl. træe Lyse Stage, 1 træe Fyer Ædsk, I? smaae Fierkantet træe Casse, 1 træe Sye Kurv, 1 stoer og 1 liden træe Ædske, 10 stk Sk.ld? Gryder, 2 træe Sie Bøtter, 1 gl. træe Fyhr Skab uden laas, hvorudi icke fandtes noget at andtegne 4 stomper hylle Fielle derpaa, 1 Jyde Potte, 1 leer Fad, 1 træe Peber Qvern, 1 liden leer Pande, 3de leer Potter 1 Æble Skive Pande, 3de Jern Gryder, 1 Messing Kiedel, 4 stk træe Tallerkener 3 træe (træe) Gryde Skee(de)r, 3 træe laag 1 gl. Messing Sænge Bæcken, 2 træe Stoele med halm Sæde 1 træe Fielle Ditto, 1 lidet træe Salt Kar, 1 Puster, 1 Jern Rist, 1 ditto lampe, 1 Potte lænk??, 1 Jern Stryge Jern, 1 Jern Ildklemme, 1 Jern Bistmer, 1 Jern Vind Ovn 2de Hatte Hænge med 3 gl. gulle Vadmels Omhæng og 1 Kabbe, 1 ulden Rødstribet overdyne, 1 hvid linnet? underdyne, 1 Blaaestribet linnet Ditto, 1 ulden Rødstribet Ditto, 1 Blaaestribet linnet Hoved Dyne, 2de uldne Blaaestribede Puder, 1 par lagen af Blaargarn, 1 Rødstribet ulden Overdyne, 1 Ditto, 1 Blaaestribet linnet Hoved Dynne, 1 Blaaestribet linnet Pude, 1 gl. Blaaeternet linnet overtræk 1 par Blaargarnslagen. - I den Øverste Stue ! 1 Ege Halv Kiste uden laas og Nøgel, hvorudi ej var andet end Enckemandens egne Gang og Land Klæder, 1 Ege Heel Kiste med laas og nøgel samt Jern Beslag, 1 ditto Dragkiste med 4 Kuffere, samt 1 Ege Cathol, med laas og Nøgel, hvilcke Enckemanden med tilstædeværende erklærede at tilhøre hans Sviger Søn Lars Larsen i Rosenlund der icke ved kommer Stervboen, 1 Fyhr Recke derpaa 5 stk Porcelains Fade 2de Ditto Tallerkener og 1 Ditto Kruus, 1 stort Thin Fad og 7 stk Ditto Taller- kener, 1 gl. Fyhr Klæde Skab, hvorudi icke var andet end nogle Faae stykker af Enckemandens Land Klæder, 1 Ege Halv Kiste med laas og Nøgel, som blev forseiglet. 1 lidet fiirkantet Vogn Skrin med Laas og Nøgel, hvorudi var intet, 1 Spinde Rock, 1 Garn Hespe, og 1 Garn Vinde, 4 stk Fyhr Hylle Fielle, 1 liden Fyhr Skammel, 1 stoer Voy.. Kurv, 2 par Fruentimmer Skoe, 1 halv Ege Sængested med 2 stk grønne omhæng og 1 Kappe, derudi 1 gl. Blaae ulden Overdyne, 1 gl hvid linnet overdyne, 1 linnet guldstribet Pude vaar, 1 heelt Sengestæd med 4re Stabbe? med 2de stk Gule Vadmels omhæng og 1 Kubbe?, som Enckemanden tilligemed tilstædeværende Arvinger erklærede at tilhøre Arvingen Anne Peders Datter, tienende paa Bunshavnlyst?? og altsaa icke vedkommer Stervboen, 2de stoere Jyde Potter. - I Øll Kammeret. 3 stk Fyhr Fielle derpaa 2 Jyde Potter 2 Halv Ottinger, 2 leer Potter og 1 Thin Kop, 1 K.... med Behør, 1 Ege Kar, 1 Malcke Bøtte, 1 liden Salt Bøtte, 1 Jyde Potte, 1 Jyde Ditto, 1 gl. Adske Bøtte, 1 ...de Løgte?, 1 liden Ancker. - I Brøgger Huuset. 1 Bøge Degne trug, 1 Bøtte med 2de Jern Baand, 1 træe Hacke Bret, 1 haand Qvern med Behør, 1 Drøgte trug, 1 træe Ølltragt, 1 Bøge trug, 1 Must Pærse?, 1 Kaber Brøgger Kiedel til 1 Fierding Rum, 1 liden Gryn Tønde 3de Meel Secke, 4 stk Humle Secke, 1 liden Fyhr Skammel og 2de trebenet Stoel, 1 Valske? Hæk 1 Ditto Fiel, 1 stort gl Ege Stand Tønde, 1 liden Strippe? I Øll Kammeret. 4re Heele Øll Tønder Een liden Stie til Loftet Paa Loftet. 1 Fyhr Bord paa Foed gammelt, med Skab under. - 1 gl. Ege Kar, 1 gl. Spinde Rok, 1 liden gl. Ege Tønde, 1 Øre Ballie. I Gaarden ! 1 gammel træe Vogn med Ga...? med Hæstetøy, 3 stk Bie Stader, 1 lang gl. Stie I Hukke Huuset 1 Buld øxse, 2de Riis? øxse Ditto, 1 Tingsel, 1 S...te Skammel, 1 Spaan Kurv, 1 ..... og 1 Jern Vogge? 1 Skiære Kiiste med Kurv. Een Sort stiærnet Hoppe, - 16 Aar gammel - 3 stk Faar. Viidere forrefandtes icke, ligesom og Enckemanden tilligemed nærværende Arvinger ærklærede paa tilspørsel icke at være meere bekiendt som Denne Stervboe kand komme til Bedste, hvormed altsaa denne Forretning er ophævet indtil 30ve Dagen, og til dend Tiid beroer, - Datum ut supra Enckemandens Navn ? Andersen Peder P.A.S. Andersen Som tilstædeværende Arvinger Maren M.P.D. Peders Datter Maria M.K.P.D. Kathrine Peders Datter Som overværende og til Vitterlighed. - Niels Pedersen Peder Jørgensen

Anno 1791 den 26de Martii, som er 30ve Dagen eftter at Huusmand Peder Andersens Hustrue navnlig Anna Jens Datter For 30ve Dagen siden ved Døden er afgaaen mødte undertegnede for at foretage Registrering og Vurdering til Skifte og Deeling imellem Enkemanden berørte Peder Andersen paa den Eene, og dend .... afdøde med berørte Enkemand tilsammen avlede 4re Børn, hvilcke ere 1. Enn Søn navnlig Anders Pedersen 19 aar gammel tien(ende) PT Hr Birkedommer Hviid paa Aagaarden, 2. Enn Datter navnlig Maren Peders Datter gift med Huusmand Mathias Nielsen Fyhr i Nørre Esterbølle, 3. Enn Datter Anna Maria Peders Datter 23 aar g..... værende her i Ore, og 4. Enn Ditto navnlig Maria Kathrine Peders Datter i Ægteskab med Huusmand Lars Larsen boende udi et Huus i Haarsløv Sogn, Rosenlund kaldet, hvilcke alle som melt herved Forret- ningen var tilstæde, samt paa de u-myndiges Vegne er Værge i Sagen. Deres Fader berørte Peder Andersen som føed og falden efter Loven og som tilsyns Værge blev andsat Gaardmand Lars Envoldsen her af Byen, alle paa den anden Siide. Som Vurderings Mænd og Vidner vare tilstæde Sognefoged Niels Pedersen og Peder Jørgensen begge boesiddende her i Ore, hvor da i sam.... Hos og overværelse er forrefunden og forrettet som følger I Dagligstuen (udregdning der følger den tidligere tydning af effekterne ! Jeg springer her frem til image 10 h.s. efter 'Cræaturer' Hæsten, 3 Faar og 1 Lam) Viidere forrefandtes icke, ligesom og Enckemanden tilligemed øvrige tilstædeværende Arvinger, paa Skifte Rettens tilspørsel erklærede, icke at være meere bevidste, enten af Vagrer? eller Penge som denne Stervboe i nogen Maader kunde komme til Bedste, ligesom og de tillige tilstoed at være fornøyet med den skeedte Vurdering, og icke noget derimod havde at erindre. Men som Huuset i Følge aller- naadigste udgangen Fordord(ning), skal Savnes? og Taxeres, altsaa indtil samme ere fuldført er dette Skiftes viidere Fremme udsatt og til dend Tiid ...... Datum ut Supra ? Andersen Enckemandens Navn Peder P.A.S. Andersen Som Arvinger paa egne og vore Hustruers Vegne Maties Fyer Laus Lausen Paa egne Vegne Ander Pedersen Anna A.M.P.D. Maria Peders Datter Som Vurderings Mænd og til Vitterlighed overværende Niels Pedersen Peder Jørgensen

Anden del: vide Pagina 7. Skifte Forretning efter Huusmand Peder Andersens Hustrue Anna Jens Datter Efter forud skeedte Berammelse og Bekiendtgiørelse til alle Andkommen- de mødte undertegnede i Stervboen den 31de Maii 1791 Efter afgangne Anna Jens Datter Huusmand Peder Andersens Hustrue i Ore under Grevskabet Gyldensteen. I overværelse af Enckemandens berørte Peder Andersen og forberørte Arvinger samt Vitterligheds Mændene navnlig Niels Pedersen Sognefoged og Ole Andersen af Ore. Efter at det Passerede Siunn? (syn) og Taxation Tings Vidne over Huusets manglende Brøstfældighed hvor da som melt Enckemanden var tilstæde paa egne og som Værge for sinne u-myndige Børn, samt Mathias Fyhr af Nørre Esterbølle og Lars Larsen fra Rosenlund paa deres Hustruers Vegne var nærværende. Paa Rettens Vegne var tilstæde Velædte og Velviise Hr Birkedommer Hviids Fuldmægtig Sr. Augustini som havde sfterseet de Fordringer som her i Stervboen haves for Huusets Brøstfældighed, tilspurdte derefter Enckemanden tilligemed De myndige Arvinger, om de derimod havde noget at Siige ? Hvortil de ligesom forhen skeet er, erklærede at icke have noget derimod at erindre. - Altsaa efter deres tilstaaelse, og paa Grund af det forhen allegerede Siuns og Taxations Tings videre sluttet den 12 April sidst.. og i i tilhold af de derom allernaadigst Forordninger, maatte Retten tiltreede? Herskabet Hands Høy Grevelige Excellence af Knuht, lovlig Udlæg derfor i denne Stervboes Formue og saaleedes Prioriteerlig fr... for de øvrige Fordringer givne før- bemelte Hr. Greven, virkelig udlæg, for Huusets andsatte Brøstfældig- hed 10 rd 4 mk 8 sk Siiger Tie Rigsdaler Fiire Mark og Aatte Skilling. Og andre icke kand være nærmere berettiget efter de Kongl. Allernaadigst Andordninger. - Hvor efter Enckemanden paa egne og De u-myndiges Vegne som Deres Fader og Værge paa Skifte Rettens nøyere tilspørsel erklærede, at De icke i nogen maader meere var bevidst Boen til Indtægt at beregne, saa var tillige Deres underdanigst Begiæring at Skiftet i Dag maatte tilendebringes, og siiden ingen ellers havde noget derimod at erindre til dend Ende om muligt er forretaget saaleedes: Stervboens Løsøre som ved første Samling er vurderet til - - - -- - - 65 rd 2 mk 11 sk Derimod er dends Giæld 1. Huusets Brøstfældighed efter forhen paaberaabte og fremlagte Siuns og Taxations Forretning hvortil dend Enckemanden i Følge sit Fæste Brev bliver andsvarlig - 10 rd 4 mk 8 sk 2. Andgav Enckemanden at være bortskyldig: a. Til Jørgen Poulsens Encke her i Byen Reede laante Penge 4 rd b. Ligeleedes til Lars Envoldsens Søn her i Ore navnlig Claus Laursen tien. Jens Christensen i Svendstrup 5 rd c. Jørgen ...eresen Gaardmand i Svendstrup for bekomne Vahrer 3 rd d. Iligemaade til Rasmus Olsen, værende hos Tømmermand Mathias Fyhr i Nørre Esterbølle Reedte laandte Penge 14 rd ..... 36 rd (næste side) Transport 36 rd 4 mk 8 sk e. Datteren Anna Maria Peders Datter værende her i Huuset fordrede som Enckemandes tilstoed at være Rigtig i alle maader 16 rd f. Iligemaade blev fordret ... ligesaa af Enckemanden blev tilstaaet af Sønnen Anders Pedersen værende i berørte Esterbølle 12 rd g. Af Gaardmand Lars Jensen i Ho... blev fordret for Tørv som Enckemanden afvigte efter aar havde bekommet 1 rd 4 mk h. Til Gaardmand Anders Nielsen i Broe, for Gi..dsel denne afvigte Vinter 3 mk 3. Dette Skiftes Bekostning andføres saaleedes: a. Stemplet Papiir til Skifte Brevet 4 mk 8 sk b. For Sammes Beskrivelse paa 5 Ark 2 rd 3 mk c. Mændene for Deres overværelse ved Registreringen, Vurderingen og nu i Dag 1 rd (ialt) 4 rd 1 mk 8 sk

Meere Giæld tilstoed Enckemanden ikke at være bevidst under Forsickring, at være derfor selv andsavr- lig uden Krav at tilsvare for Skifte Retten. Summa Boens Giæld 71 rd 1 mk Naar altsaa Gielden lignes imod Formuen, erfahres nocksom, at der icke for Enckemanden eller Børnene kand blive noget at arve. - Hvad Det Høy Grevelige Herskabs Prætentioner andgaaer og hvorforre i Boen erskeet Udlæg, da forsickrede Enckemanden sig dertil at være andsvarlig, og paa det Høystsamme kand blive forvisset om opfyldelsen, vilde Enckemanden derfor pantsætte til Det Høy Grevelige Herskab, naar forlanges, af Stervboens For- mue for dend udlagte Summa indtil saadant er opfyldt og efterkommet, saaleedes altsaa underdanigst, at Det Høy Grevelige Herskab dermed ville bvære fornøyet. - Hvad De øvrige Creditorer er betreffende, ad omendskiønt Stervboens Formue icke er tilstrækelig, andlovede dog Enckemanden at udbe- tale til ennhver i for Tiid efter anden hvormed De erklærede sig fornøyet, og som icke viidere var at forrette, blev dette Skifte paa andbemelte sluttet og til endebragt. Datum ut Supra. - ? Augustini ? Andersen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Anne Jensdatter
April 25, 1742282Sandager, Fyn, Denmark8March 5, 179123348Sandager, Fyn, Denmark