Peter Kromans Familietræ

Transkriptionen af skiftet:

Shared note

Transkriptionen af skiftet: Her er skiftet efter Anne Andersdatter - med ?? nogle enkelte steder. Repartition Af skifte efter Anne Andersdatter, selv- ejer Gaardmand Mathias Nielsen Fyhrs Hustrue af Nørre Esterbølle, sluttet d. 8 Ju- ni 1814. Den 22 August f. A. blev fornævnte Anne Andersdatter, ved Døden henkaldet, og 1 September næstefter, blev det fælleds Boe registreret og vurderet, til 1922 Rdl. 18 sk. - Med denne Tax(a)- tion var den Dødes Arvinger, som vare fuldbroder, Huusmand Niels Andersen af Ejl- schou 47 Aar gl, Søsteren Appelone Anders- datter, Huusmand Hans Johansens Hustrue af Eilbye; samt en afdød Broder, Anders Andersen af Grønlykken, hans Børn, nemlig en Søn Jeppe 9 Aar, og en Datter Sine 5 Aar, disses Værger, ey fornøiet, og have begjæret Om- vurdering, hvilken under 28 October næstefter blev foranstaltet, og under hvilken, Gaar- den med Tilliggende og Indboe bleve vur- deret i ??? Værd, til . . 4218 Rdl 16 sk. Derimod har Enkemanden efter fremlagt Optegnelse, anført, at være bortskyldig i Sølvværdie . . 2161 Rdl eller i ??? Værd . . . . 4058 Rdl og for en paa Gaarden hvilende Af- tægt eller Undentog? til Ingeborg Larsdr. 85 - 80 samt Vederlag, for denne Aar- lige Afgift, anslaaet til Capital, efter 4 pro Cento, den Summa 1800 - , - Tilsammen Besvær 5973 Rdl Der langt overstiger den anførte Indtægt; men da Enkemanden, desuagtet, har forenet sig med de myndige Arvinger, og umyndiges Værger, saaledes, at han vil godtgjøre dem en Søsterlod med 100 Rd Courant eller 116 Rbd. 4 sk ? og Broderlodden med det dobbelte, saa bliver det Halve Boe, paa Grund heraf, med Hensyn til -- Ny side - de Afgifter, som til Kongens Kasse skal ud- redes, at ansætte i ??? Værd til 588 Rdl 2 sk og Skifte Omkostningerne, efter ?? Reg- lementet af 22 Martii d.A., saaledes, at Beregne: 1) Stempelpapir til Skifte-Brevet, da det foranstaaende udviser, at samme, hvis ikke Beregning fandt Sted, maatte behand- les som Salair? 3 stk á 27 sk er 65½ sk- 2) Boets Masse er omvurderet til 4218 Rbd 16 sk. ??? Værd, som i Sølv Værdie bliver 2249 Rbd 14 sk. hvoraf i Salair 1 pro Cent 22 Rbd 48 - 3) Revitions Contoiret, 1/3 pro Cent, bliver 7 - 48 - 4) Sognefogden og Vurderingsmænd, for 2 Forretninger i 2 Dage, á 1 Rbd 12 sk. 2 - 24 - 5) Skifte Rettens Vidner, og for Ind- kaldelsen. . . . . . 1 - 12 - 6) Skifte Brevets Beskrivelse paa 8 Ark á 50 sk 4 - 16 - 7) Skifte Brevet at forsegle - - - - 80 - 8) Skifte Rettens Tjener efter 1 - 25 - 24 art - - 1 - 9) Justits Væsenets Fond; 20 pro Cent af Nr. 2, 3, 6 og 7 - 7 - 1 - 1 Skifte Omkostningernes Beløb i Sølv ? 17 Rbd 5½ sk. som efter Cours á 375 pro Cent, bliver I Nomin. Værd 88 Rbd 2 sk. hvortil kommer Afgift til Kongens Casse. saa som 10) Collateral? Afgift efter F. af 12 Sep. 1792 med 4 pro Cent af 588 1/3 Rbd Nomin Værd - - - 23 - 51 - 11) og en halv Pro Cent desuden, efter Forord.: af 8 Feb. 1810 §5 med - - - 2 - 90 - 12) for tillagt Papier til Skifte Brevets?? - 30 - Omkostningerne og Afgifterne Beløb 115 Rbd 2 sk. i ?? Værd, som Enkemanden hae at tilsvare, hvor- hos han, efter sin givne Forpligt, har at holde Skif- te Retten angav? og Kravesløs? for alt paa den Dø- de hæftende Gjæld. - Hvad der næst dette Boets Arvinger angaar, da som den Dødes Bro- der Niels Andersen, med Qvittering , af 31 Martii dette Aar, har erklæret, at han intet fordrede i Aar, kan intet blive (Side 201) ham at tillægge hvorimod Søsteren Appelone Andersdatte, der er gift med Huusmand Hans Johanseni Eilbye, bliver at tillægge den anbudne Søsterlod med - - 116 Rbd 4 sk. og Broderen afgangne Anders Andersen af Grønlykken, hans 2 Børn, det dobbelte eller en Broderlod, so deeles saaledes, at a) Sønnen Jeppe Andersen 9 Aar faar 155 Rbd 53½ sk N V b) Datteren Sine Andersdatter 5 Aar 77 - 74 2/3 - - - Som gjør Broderloddens Beløb - - 233 - 32 - Den Hans Johansen, paa sin Husstands Vegne tillagde Arv, bliver til ham, som myndig Mand, og efter Enkemandens Tilbud, nu strax, at udtælle. Derimod bliver de, Anders Andersens Børn tillagde 233 Rbd 32 sk, N??? Værd, at udlægge, efter ?? ???? Forlangende i det ham tilhøren- de Hartkorn, af 4 Td 4 Skp 3 Fdk - Alb Agger og Eng samt Indboe, og Besætning, efter den un- der Skiftet gjorte Vurdering, af 4218 Rbd, næst den derudi staaende Prioritet, af 560 Rbd Sølv Værdie, samt en Arv, som tilhører Sønnen Chri- sten Mathiassen af 200 Rbd, og saaledes bliver samt- lige registrerede, og vurderede Effekter, at extra- dere Enkemanden, Mathias Nielsens Fyhr, til Eiendom, og fuldkommen frie Raadighed un- der Vilkaar, at det de umyndige givne Udlæg paa ovenanførte Maade, bliver hæftende paa sam- me, hvormed dette Skifte, som berigtiget bli- ver at slutte. - Lunde Scham og Schoubye Herreds Contoir d. 8 Junii 1814 - - - See Skifte Prot. Folio 246 M Knudsen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Anne Andersdatter
October 28, 1759264Grindløse, Fyn, Denmark0August 22, 181321053Nørre Sandager, Fyn, Denmark