Peter Kromans Familietræ

Transkription af skiftet:

Shared note

Transkription af skiftet: Repartition eller Berigtigelse Af Skiftet Nr. 76/1820 efter Mathias Nielsen Fyhr af Nørre Esterbølle, sluttet d. 22de Martz 1821. Den 31 October 1820 blev fornævnte Mathias Nielsen Fyhr, ved Døden henkaldet, og da hans Børn af flere Ægteskaber alle vare myndige og (ny side - 148A) nærværende, og den Døde ved Selvejer Testamente af 8de November 1815, have i behørig Tingsvidne- Form er bleven ham meddeelt, havde bestemt at Sønnen Christen Mathisen skulle have hans Eiendoms Gaard, og paa? hvad Maade han skulde ansees for at have indfriet den Kjøbesumma Faderen havde bestemt der- for, saa disse bleve indkaldte og førte. I hvilken Anledning de have erklæret dem misfornøiede med Faderens Bestemmelse fornemmelig med Hensyn paa at Sønnen Christen Mathisen havde udbetalt Broderen Hans Mathisen en betydelig Summa som ingen af den nu kunde vente Erstatninig for, des ?? ?? Skifteforvalteren have begjiert at Gaar- den med alt dens Tilliggende samt Indboe og Besætning skulde tages under Behandling registreres og vurde- res; hvorefter da nærmere vilde fremkomme en ydderligere Paastand for deres formeentlige Rettigheder. - Den 22 Martz d. A. er den for- langte Registrering og Vurdering bleven for- anstaltet, hvorunder Christen Mathisen har frem- lagt de Brevskaber som han formener hjem- ler ham Adkomsten til Gaardeiendommen med hvad samme er til- og underliggende; Ligesom han og særskjilt har erhvervet, mod hvilket hans Med- arvinger Hans Mathisen undtagen, der har faa- et alt hvad han kan tilkomme - har giordt Ind- vending, hvilke dog inden denne Behandling slut- tedes i Mindelighed er bleven afgiordt at fornævnte Christen Mathisen beholder det heele udeelt og uden nogen Proanke af hans Sød- skende naar han tilsvareer Gjelden og udreder de med Behandlingen forbundne Omkostninger samt desuden betaler til: a) Broderen Niels Mathisen rede Pengesedler 70 Rdl - som udtælles d. 11 December d. A., uden foregaa- ende Opsigelse med ½ Aars Rente og Faderens Beenklæder en nye blaae Kjole undtagen? samt et Hængeskab vurderet til - - - - - - - - - 2 - 64 - b) Svogeren Niels Nielsen Svendstrup paa lige Maade til 11 December Termin med ½ Aars Rente - - - - - - - - - 35 - - - - Latris - - - - - 107 Rdl 64 - (ny side - 148B) - Transport - - - 107 Rdl 64 - c) Svogeren Knud Nielsen ??? ??? i Juni Termin 1821 - - - - - - - - - 30 - - - en blaae Eegekiste og en blaae Kjole som var vurderet til - - - - - - - - - 4 - 64 - d) Svogeren Jørgen Hansen Jullerup til 11 Junii 1825? med Renter fra 11 Juni d. A. af i Penge- Sedler - - - - - - - - - 40 - - - TilsammenVahre og Penge for de andre Arvinger Summa - - - - - - - - - 182 Rd 32 sk for hvilke Summer de har begjert denne Skiftebe- handling læst som Udlæg, og tillagt Prioritet næst den i Gaarden nu tinglyste Gjeld af 560 Rdl Sølv, hvilken Prioritetshaveren har tilladt at maae blive staaende d. samme? - Da samtlige fornævnte Arvinger ere myn- dige og nærværende og Sønnen Christen Mathisen ved de her mindelige? ?? i det Heele imod at fuldbyrde de ovenbenævnte Vilkaar intet indretlig? Skifte Sted, hvoraf Sallair og øvrige ??? bli- ver at erlægge. Hvorimod Christen Mathisen bli- ver pligtig at holde Skifteretten anger? og Kravsløs for alt paa den Døde hæftende Gjeld og han og Medar- vinger at være ansvarlige for at der efter Ar- veladeren ei gives fleere Arveberettigede end de nævnte Arveberettigede end de nævnte Personer. H???stchen for denne Behandling der i Ud- skrifts Form bliver at meddele har at udrede føl- gende Rets Udgifter: - I heele tilsammen - - - 23 - 78 - (Opgørelsen har jeg sprunget over) (Ny side - 149A) Transport - Sølv - - 23 Rd 78 sk som efter Cours af 250 giør i Sedler 29 Rd 74 sk (??) hvilket fornævnte Christen Mathisen har at udrede, og saaledes bliver dette Dødsboe ham at overlevere til Eiendom og fuldkommen sin Raadighed, uden videre Adkomst under Vilkaar at han betaler den paa den Døde heftende Gjeld og opfylder de indgangne Forliig, hvormed denne Behandling sluttedes for beskreven at meddeles og tillige at tinglyse. - Lunde Scham og Schoubye Herreders Con- toir d. 22 Martz 1821. - M. Lauritzen.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Mathias Frederick Nielsen Fyhr
March 15, 1739285Nørre Sandager, Fyn, Denmark17October 31, 182020381Nørre Sandager, Fyn, Denmark