Peter Kromans Familietræ

Delvis transkribering af skiftet Hans Hansen Fyhr:

Shared note

Delvis transkribering af skiftet Hans Hansen Fyhr: ... var mødt den afdøde Hans Hansen Fyhrs efterladte enke Grethe Nielsdatter med Laugsværge Gaardmand Knud Nielsen i Særslev __ at der ingen livsarvinger var til efter afdøde Hans Hansen Fyhr, men at de Arvinger på hans side var: 1. enHeelbroder _ _ Jørgen Hansen Fyhr Avlsmand i Bogense, 2, en Heelbroder _ _ Lars Hansen Skovfoged i Ore, 3, Heelsøster gift med Gaardmand Hans Hansen i Eilbye, 4, en Heelsøster gift med Huusmand og Skrædder Ole Johansen boende i et Huus _Schoubye Eliselund kaldet, 5, en halv søster gidft med Gaardmand Jørgen Jensen i Nørrebye, med hvilke _ _ 5 Arvinger, som alle myndige vare ...

De tre piger er: Karen Hansdatter gift med Hans Hansen i Ejlby Maren Hansdatter gift med Ole Johansen i Skovby Maren Hansdatter (halvsøster) gift med Jørgen Jensen i Nørreby

Transkribering af hele skiftet: Anno 1800 den 2den Apriil blev Skiftet efter afdøde Huusmand Hans Hansen Fyhr, der beboede et Huus paa Særslev Sognekalds Grund i Hemmerslev Bye, Særslev Sogn, foretaget paa Gyldensteens Skriverstue paa Hans Excellence Hr Geheime Raad ogStiftsbefalingsmand Greve af Knuhts Vegne /: til Ørum? Skifteforvaltningen af Sognepræsten Hr. Aabye i Særslev er overdraget af Forvalter Mellerup paa Gyldensteen; hvor da var mødt denne afdøde Hans Hansen Fyhrs efteraldte Enke Grethe Nielsdr med Laugværge Gaardmand Knud Nielsen i Særslev og erklærede at der ingen Livsarvinger var til - - - - - - Afdøde Hans Hansen Fyhr, men at Arvingerne paa hans Side vare: 1) en Heelbroder ved Navn Jørgen Hansen Fyhr, Avlsmand i Bogense,2) en Heelbroder ved Navn Lars Hansen Skovfoged i Ore, 3) en Heelsøster gift med Gaardmand Hans Hansen i Eilbye, 4) en Heelsøster gift med Huusmand og Skrædder Ole Johansen boende i et Huus ved Schoubye Eskelund kaldet, 5) en Halv Søster gift med Gaardmand Jørgen Jensen i Nørrebye, med hvilke her benævnte 5 Arvinger, som alle myndige, Enken var bleven eenig, og fremlagte 2de Afkald fra de 4re førstnævnte, hvilke Afkald lyder saaledes: No. 2 ???? 6 Skr. 1800: Vi Undertegnede 2de Mænd, nemlig Jeg Jørgen Hansen Fyhr Avlmand i Bogense, som er en Fuldbroder til afg. Huusmand paa Præstens Grund Hans Hansen Fyhr boende i Hemmerslev og jeg Hans Hansen Gaardmand i Eilbye, der ergift med en Fuldsøster af brnævnte afdøde Hans Hansen Fyhr, tilstaaer herved, og forbinder os til at være fornøjet med de os af hans efterladte Enke Grethe Nielsdatter tilbudne 25 Rd., som Arv efter forbemelte Hans Hansen Fyhr, nemlig jegJørgen Hansen Fyhr 16 rd. 4mk. Og jeg Hans Hansen paa min Hustrues Vegne 8 rd 2mk., og i Betragtning af den imellem Enken og os saaledes skeete mindelige Foreening frafalder vi for vor Deel al videre Skiftebehandling, og vil have Enken ogSkifteforvalteren i alle Maader, da vi ved dette Afkalds Udstædelse har modtaget foranførte Summa 25 rd - skriver Fem og Tyve Rigsdaler, friefundne, for alt hvad som af dette Skifte kunne dependere, og for Pengene herved meddeeles vorQvittering. Og til med ydermere Beviis og Forsikring for vedkommende, have vi anmodet Christen Rasmussen Smed paa Gyldensteen og Hans Johansen Tærsker ibidm, dette vor Afkald til Vitterlighed at underskrive. Gyldensteen den 30 Martii 1800. Jørgen I.H.S.F. Hansen Fyhr. med paaholden Pen Hans H.H.S. Hansen. med paaholden Pen Til Vitterlighed C. Rasmussen. H. Johansen No. 2 ???? 6 Skr. 1800: Vi Undertegnede 2de Mænd, nemlig jeg Lars Hansen Skovfoged i Ore, som er en Heelbroder til afg. Huusmand paa Præstens Grund Hans Hansen Fyhr boende i Hemmerslev og jeg Ole Johansen Skrædder i et Huus Eskelund kaldet,beliggende i Schoubye, der er gift med en Fuldsøster af bemeldte Afdøde Hans Hansen Fyhr, tilstaaer hervede og forbinder os til at være fornøjet med de os af hans efterladte Enke Grethe Nielsdr tilbudne 25 rd, som Arv efter forbemelte HansHansen Fyhr, nemlig jeg Lars Hansen 16 rd. 4mk. og jeg Ole Johansen paa min Hustrues Vegne 8 rd 2mk., og i Betragtning af den imellem Enken og os saaledes skeete mindelige Foreening frafalder vi for vor Deel al videre Skiftebehandling efterdenne Afdøde Hans Hansen Fyhr, og vil have Enken og Skifteforvalteren i alle Maader, da vi ved dette Afkalds Udstædelse har modtaget foranførte Summa 25 rd - skriver Fem og Tyve Rigsdaler, friefundne, for alt hvad som af dette Skifte kunnedependere, og for Pengene herved meddeeles vor Qvittering. Og til med ydermere Beviis og Forsikring for vedkommende, have vi formaaet Gaardmand Morten Andersen og Michel Hansen begge af Schoubye, dette vor Afkald til Vitterlighed atunderskrive. Skrevet i Eskelundhuuset ved Schoubye den 29 Martii 1800. Lars Hansen. Ole O.I.S. Johansen. med paaholden Pen Til Vitterlighed Morten M.A.S. Andersen Michel Hansen

Arvingen Jørgen Jensen var ved Forretningen nærværende, og ertklærede at han ej heller forlangede videre Skiftebehandling efter denne Afdøde Hans Hansen Fyhr, naar han paa sin Kones Vegne, der er en Halv Søster af ?? afdøde, blev af Enkenudbetalt 4 rd. 1 mk, der er den Summa som kunde lodde hende i Ligning med de andre Arvinger, og var saa villig her i Protocollen at give tilstrækkelig Afkald. Enken med Laugværge var fuldkommen eenig herudi og udbetalte Jørgen Jensen strax deaf ham paa sin Kones Vegne forlangede 4 rd 1 mk som Arv efter titnævnte Hans Hansen Fyhr; - Da Enken med Laugværge i øvrigt erklærede at der ingen flere Arvinger var til efter denneAfdøde, som og tilforbandt dem at holde Skifteforvalteren, i alle Deele frie for alt dette Skiftekunne dependere og betale alt den lovlige Gield som maatte hefte paa Stervboen, saa er dette Skifte hermed paa foranførte Maade sluttet og tilendebragt. Enkens Navn: Grethe G.N.D. Nielsdr. Som Laugværge: Knud K.N.S. Nielsen Datum ut supra. Jørgen I. I. S.Jensen J Mellerup På min Kones Maren Hansdr’s Vegne meddeeles herved Qvittering for de hende tilfaldne 4 rd. 1mk., som er mig udbetalt og hvorved jeg er fuldkommen eenig i alt dette Skifte ang. Jørgen I. I. S.Jensen, Gaardmand i Nørrebye. Til Vitterlighed, som overværende. Holm - - - - Rasmussen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Hans Hansen Fyhr
June 13, 1756268Nørre Sandager, Fyn, Denmark0March 180022443Særslev, Fyn, Denmark