Peter Kromans Familietræ

Skifteslutning

Shared note

Skifteslutning beskreven: efter Gaardmand Rasmus Hansens Kone Anne Rasmusdatt- ter af Ørbek. 1836, den 21de April blev paa Gyldensteens Skriverstue i Overværelse af Vidner(n)e Bondesen og Adamsen foretaget Skifte efter Gaardmand Rasmus Hansens Kone Annne Rasmusdatter af Ørbek hvor da vare nær- værende Enkemanden Rasmus Hansen, de myndige Arvinger Huusmand Hans Rasmussen af Skaadstrup, Ungkarl Rasmus Rasmus- sen samt Huusmand Knud Rasmussen begge af Ørbek, Boelsmand og Slagter Jens Jensen af Harritzlev, hvilken sidste som forhen givt med Datteren Anne Cathrine, tillige mødte som Værge for de af ham med hende sammenavlede og ved Registrerings-Forretningen be- nævnte umyndige Arvinger, tillige var mødt som Værge for den Afdøde Arvings Henrik Rasmussens umyndige Børn, disses Steffader, Huusmand og Væver Niels Frederik Nommensen af Kræmmerkrogen paa Bogense Mark, og som Værge for Datteren Dorthe Marie gav Møde Fæstegaardmand Jørgen Knudsen af Ørbek som i denne Andledning lovede at varetage det Fornødne. Mere endsom ved Registeringsforretningen er beskreven Boet til Indtægt erklærede de Tilstædeværende ei at forefindes i Samme; thi bliver sammes Status da saaledes at opgjøre: 1. Indtægt Den paa Boet ved Registeringsforretningen /: vide denne Protocol Pagina 137-138 :/ satte Vurdering - - - - - - - 130 Rdl 4 mk hvorimod kommer til 2. Udgivt 1. Skyldigværende til Datteren Dorthea Marie Rasmus- datter ifølge Obligation af 18de Juni 1835 og tinglæst 9de Januar 1836 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 rd 2. Ditto til Boelsmand Jens Jensen af Harritzlev en Seng eller - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 - 3. Ditto til Sønnen Knud Rasmussens i Ørbek - 30 - 4. Ditto til Herskabet en Restance af Skatter for Januar Qvartal 1836 - - - - - - - - - - - - 11 - 3 - 4 5. Skifteomkostninger. a. Skiftesallaire - - - - - - - - - 1 - 3 - 0 b. Beskrivelsen - - - - - - - - - 1 - 1 - 13 Latteris 2 - 4 - 18 = 281 rd 3 mk 4 sk = 130 rd 4 mk c. Forseglingen - - - - - - - - 5 d. Justitsfondet - - - - - - - - 4 - 5 4/5 e. Kongens Kasse - - - - - - 9 3/5 f. Stemplet Papiir til Skiftebrev bliver ikke at beregne da intet Skiftebrev bliver at beskrive da Boet er Falit # 6 Rbd 5 mk 12 2/5 sk Betalt Summa Udgivt 288 Rbd 3 mk 2/5 sk Paa Grund af forestaaende Opgjørelse, sees saaledes at Intet vil blive at arve, da Boet er Falit. For de paa Boet muelig herefter opstaaende og ved denne Forret- ning uanmeldte Fordringer, lovede Enkemanden at holde Skifteretten Anger- og Kravesløs. Over Stervboegaar- dens Bygninger Besætning og Inventarium forlangte Enkemanden intet Syn, men vilde saa i Tilfælde af Fratræ- delse eller Dødsfald, tilsvare alt overensstemmende med sin Fæstepligt. For Creditorernes Fordringer blev herved ifølge Enkemandens Forlangende, og med deres Samtykke, givet den lovligt Udlæg i Boets registerede og vurderede Eiendele, og hvorunder Naturligviis, Datterens Dorthe Maries Fordring paa 200 Rdl Sedler ogsaa er for- staaet, hvilket endog var Værgens u(d)trykkelige For- langende. Den til Dattren Dorthe Marie udstædte Obligation blev, efter at være forsynet med Fore......gs paateg- ning tilbageleveret hendes Værge Gaardmand Jørgen Knudsen. Den af Boelsmand Jens Jensen i Harritzlev paa Boet havende Fordring lovede Enkemanden at afgjøre senest inden Udgang af November Maaned indeværende Aar, enten med en Seng saaledes som ved den h.... Boet afholdte Registeringsforretning er beskreven, eller ved den for samme anførte Betaling af 40 Rdl Sedler. Skiftet saaledes med samtlige Tilstædeværendes Tilfreds- hed sluttet efter at Enkemanden havde lovet inden 8te Dage at beta- le de anførte Skifteomkostninger.

Div. underskrifter

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Anna Rasmusdatter
January 19, 1766258Ore, Fyn, Denmark9January 25, 183618870Ore, Fyn, Denmark